پيام رئيس بيمارستان براي سايت

 

مجمتع بيمارستاني  حضرت  رسول اكرم (ص)  با داشتن بيش از 60 سال سابقه خدمت رساني به مراجعه كنندگان، يكي از بزرگترين  مراكز آموزشي ، پژوهشي  و درماني كشور بوده كه وابسته به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران مي باشد. اين  مجتمع يك محموعه بيمارستاني جنرال و تقريبا داراي همه تخصص هاي  درماني و تشخيصي با بيش از 860 تخت  مصوب مي باشد كه بعنوان  سومين مركز جراحي هاي  گوش در دنيا بوده و  خدمات درماني  منحصر به فرد  در بخش هاي  فوق تخصصي  كاشت  حلزون ، جراحي پاركينسون و جراحي هاي  پيشرفته  گوارش (كلوركتال) در كشور ارائه مي دهد. اين مركز  در 22 رشته  تخصصي و 18 رشته فوق تخصصي نيرو آموزش داده  و داراي 29 بخش بستري بهمراه بخش هاي پاراكلينيكي و توانبخشي مي باشد. مجموعه حاكميتي ، هيات  علمي، پرستاران و كاركنان پشتيباني اين مركز خود را متعهد و مفتخر  به خدمت صادقانه به  مراجعه كنندگان داشته و هدف خود را ارائه  خدمات با كيفيت  مطلوب ، به موقع و به روز مي دانند. به اميد آنكه  اين هدف از ديدگاه مراجعه كنندگان محقق  گردد.