0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس جلسه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رئيس جلسه

شهريور93

مرداد93

تير93

خرداد93

 

ارديبهشت93

فروردين 93

نام کمیته/دبیر مربوطه

ردیف

آقاي دكتر توكلي

9/6/93

12/5/93

1/4/93

5/3/93

1/2/93

-

کمیته اخلاق پزشکی

و تکریم ارباب رجوع

*دبیر:آقای دکتر نصر

 

1

30/8

30/8

30/8

30/8

30/8

-

آقاي دكتر توكلي

9/6/93

12/5/93

1/4/93

5/3/93

1/2/93

-

کمیته بهبود كيفيت

*دبیر:خانم اقطاعي

 

2

45/9

45/9

45/9

45/9

45/9

-

آقاي دكتر توكلي

9/6/93

12/5/93

1/4/93

5/3/93

1/2/93

-

کمیته دارو و درمان

*دبیر:خانم دكتر نصيري پور

 

3

11

11

11

11

11

-

آقاي دكتر رفعتي

16/6/93

19/5/93

8/4/93

12/3/93

8/2/93

-

بهداشت محيط كميته

 

*دبیر: خانم بدلی

 

 

 

4

 

 

30/8

 

30/8

 

 

30/8

 

30/8

30/8

-

آقاي دكتر توكلي

16/6/93

19/5/93

8/4/93

12/3/93

8/2/93

-

كميته ترويج زايمان طبيعي

*دبیر:خانم موسوي

 

 

5

45/9

45/9

45/9

45/9

45/9

-

آقاي دكتررفعتي

16/6/93

19/5/93

8/4/93

12/3/93

8/2/93

 

 

کمیته مدارک پزشکی و فن آوری اطلاعات

*دبیر:خانم احباب

 

 

6

11

11

11

11

11

 

آقاي دكتر توكلي

23/6/93

26/5/93

15/4/93

19/3/93

15/2/93

31/1/93

کمیته مرگ و میر(بزرگسال/زیر 5سال)عوارض، آسیب شناسی و نسوج، مرگ و میر مادران باردار

*دبیر: آقای دکتر آقاخانی

 

7

30/8

30/8

30/8

30/8

30/8

 

رئيس جلسه

شهريور92

مرداد92

تير92

خرداد92

ارديبهشت92

فروردين92

نام کمیته/

دبیر مربوطه

ردیف

آقاي دكتر توكلي

23/6/93

26/5/93

15/4/93

19/3/93

15/2/93

-

کمیته بحران و بلایا، اورژانس

*دبیر:آقاي دكتر فارسي

 

8

 

45/9

 

45/9

 

45/9

 

45/9

 

45/9

-

 

آقاي دكتر توكلي

23/6/93

26/5/93

15/4/93

19/3/93

15/2/93

-

کمیته طب انتقال خون

*دبیر:خانم اعرابي

9

11

11

11

11

11

 

آقاي دكتر توكلي

19/6/93

15/5/93

18/4/93

12/3/93

مشترك با كميته

زايمان طبيعي

مشترك با كميته

 زايمان طبيعي

كميته شير مادر

*دبیر: خانم لوني

11

30/8

30/8

30/8

30/8

 

 

آقاي دكتر رفعتي

 

 

19/6/93

15/5/93

18/4/93

28/3/93

22/2/93

 

كميته حفاظت فني و بهداشت كار

*دبیر: خانم رضايي

 

12

11

11

11

11

11

 

آقاي دكتر توكلي

 

 

 

 

26/6/93

 

 

11

22/5/93

 

 

11

25/4/93

 

 

11

28/3/93

 

 

11

22/2/93

 

 

11

 

کمیته کنترل عفونت بیمارستانی

*دبیر:خانم قادری

 

 

13

 

* شايان ذكر است  کمیته ي فني و مهندسي(دبير: خانم مهندس سفري)، كميته تجهيزات پزشكي(دبير: آقاي مهندس جليليان) همانند كميته هاي مصوب وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از قوانين مندرج در دستورالعمل برگزاري كميته هاي بيمارستاني مستثني نبوده و به جز روزهاي يكشنبه و چهارشنبه كه مختص برگزاري كميته هاي مصوب مي باشد ضمن هماهنگي با مديران ارشد مجموعه(رئيس جلسه) و  دفتر بهبود كيفيت مي توانند تشكيل جلسه بدهند.

خواهشمند است  هر گونه اضافه یا کم کردن عضو کمیته ، تغییر تاریخ و روز جلسه ماهانه با اطلاع و هماهنگی دفتر بهبود کیفیت انجام گردد.