نام واحد: پزشكي قانوني

نام مسئول واحد: دكتر كامران آقا خاني

مشخصات مكاني واحد: طبقه سوم ساختمان سيدالشهدا

شماره تماس:64352420 و64352328   

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

1.     پاسخ به كليه استعلامات سازمان پزشكي قانوني ، مراجع قضايي و انتظامي (سازمان نظام پزشكي)

2.     پيگيري كليه شكايات بر عليه كادر درماني بيمارستان به دستور رياست محترم بيمارستان

3.     تروماتولوژي قانوني و معاينه كليه بيماران ترومايي پذيرش شده در بيمارستان

4.     اخذ رضايت و برائت از بيماران پر خطر به درخواست پزشكان محترم معالج

5.     انجام اتوپسي پريناتال به درخواست پزشكان محترم معالج و با رضايت اولياي كودك فوت شده

6.     انجام و پيگيري سير اجرايي درخواست مجوز سقط جنين در بيمارستان

7.     صدور گواهي فوت يا صدور فرم ارجاع جسد به پزشكي قانوني  براي كليه بيماران فوتي در بيمارستان

8.     آموزش دستياران ، دانشجويان و كليه كادر شاغل در بيمارستان بر اساس كليكولوم هاي موجود.

9.     تعيين نقض عضو و از كار افتادگي جهت بيماران ارجاع شده به پزشكي قانوني به در خواست مراجع ذيربط