نام واحد:  مهد كودك

نام مسئول واحد: سحر رسولي

مشخصات مكاني واحد: ساختمان حضرت ابوالفضل (ع) (ساختمان شماره 4) طبقه دوم و طبقه فوقاني  رياست

شماره تماس: 64352178  و64352179

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

مسئول مهد وشرح وظايف:

   اجرايي كليه مقررات وبخشنامه ها و دستورات صادره ، مراقبت در حسن انجام امور مهد

  نظارت كلي در بخشهاي مختلف مهد كودك به منظور ايجاد هماهنگي و حسن اداره امور و پيگيري در انجام آن وتشكيل جلساتي با مربيان ، مسئوولين و اوليا به منظور مشاوره و راهنمايي وتبادل نظر در جهت امور مهد كودك

    نظارت و اجرايي تشريفات پذيرش و ترخيص كودكان ، حضور و غياب و رسيدگي به علل غيبت كودكان و تماس با اولياي آنها

     رسيدگي به كليه مكاتبات و ارجاع و ابلاغ آن به قسمتهاي مربوطه

   تهيه و تنظيم گزارشات وآمارهاي لازم جهت مقامات مسئول 

    مراقبت در اجرايي بموقع واكسيناسيون و پيشگيري بموقع از انتشارعفونتها

عدم پذيرش كودكان داراي بيماريهاي واگير دار 

 تهيه و ارزشيابي برنامه هاي روزانه ،هفتگي،ماهانه ، ساليانه

  تهيه و نظارت برنامه آموزشي جهت خودشناس وپرورش شخصيت كودك ،شناسائي محيط زندگي و خودياري كودكان در زمينه برطرف نمودن نيازهاي فردي

     نظارت بر حفظ و نگهداري وسايل وتجهيزات مهد كودك و آماده نگهداشتن آنها براي فعاليتهاي مربوطه

 نظارت بر كار كليه كاركنان مهدكودك ودادن دستورات مقتضي و انجام راهنماييهاي لازم

        تهيه و تنظيم گزارشات وآمارهاي لازم براي ارائه به سازمان 

        اقدام جهت بيمه حوادث و مسئوليت كودكان و كاركنان مهد كودك 

      تامين و رعايت استانداردهاي خدمات بهداشتي ، تربيتي ، پرورشي ، رفاهي و ايمني مهد كودك اعم از ساختماني و تجهيزاتي 

        فراهم آوردن زمينه شركت مربيان و كمك مربيان در كارگاههاي آموزشي و باز آموزي سازمان 

       معرفي جانشين  واجد شرايط (مورد قبول سازمان) به هنگام عدم حضور در مهد كودك شامل : استفاده از مرخصي و بيماري

            اتخاذ تدابير لازم و اقدام سريع در انجام كمك هاي اوليه در مواقعي كه كودكان دچار حادثه مي شوند .

         انجام ساير امور مربوطه

 

مربي وشرح وظايف:

   تحويل گرفتن ودادن كودكان وكنترل آنان درامرحضور وغياب و اطلاع از غيبت آنها

كنترل رشد جسماني كودك (قد،وزن ،دندان،عضلات و استخوانها) 

 اجرايي برنامه هاي آموزشي جهت كودكان درزمينه پيشرفت و رشد قواي جسمي ،ذهني،عاطفي و اجتماعي

 آموزش بهداشت و نظافت شخصي و محيطي كودك

  طرح مسائل و مشكلات كودكان با مدير مهد كودك و پيگيريآن 

  پرورش استعدادها(حل معماها ، خانه سازي ، نمايش، داستان، بازيهاي تقليدي و بازيهاي عروسكي

  تقويت نيروي تفكر و استدلال( اطريق دادن فرصت براي قضاوت روي اعمال و رفتار شخصيتهاي قصه و اشخاص واقعي)

    آموزش مفاهيم پايه رياضي و علوم با توجه به سن كودك

  توجه به تغذيه صحيح و سالم كودك  ......

 

كمك مربي و شرح وظايف :

  تحويل گرفتن ودادن كودكان به اولياء زير نظر مسئول مربوطه

  نگهداري و تحت نظر گرفتن اطفال جهت رفع نيازهاي آنان

     تعويض لباس و ملحفه كودكان

  كمك در دادن آموزش به مربي

 آماده كردن كودكان براي صرف غذا و كمك آنها جهت صرف صبحانه ،ناهارو عصرانه

    هدايت كودكان به توالت ، دستشويي و ...

  بكار بستن دستورات بهداشتي

كنترل كامل وضع اتاق و وسايل خواب و بازي كودكان از لحاظ ايمني و بهداشتي زير نظر مربي 

    نظافت اتاقها ، وسايل و مسير تردد كودكان زير نظر مربي مربوطه

خدمه وشرح وظايف:

 تمييز كردن و ضد عفوني كردن اتاق و تحت خواب و اشياي كه در اتاق كودكان گذارده شده است 

  تعويض ملحفه كودكان طبق برنامه تنظيمي 

    تعويض لباس در مواقع لزوم

1.   خدمات  

(مجموعه فعاليت هايي كه در واحد صورت مي گيرد .  بصورت موضوعي و مختصر ذكر شود )

 نگهداري و مراقبت و تعليم و تربيت كودكان سالم پرسنل خانم مجتمع از شش ماهگي تا پايان پنج سا لگي

 تنظيم پرونده ثبت نام كودكان و پذيرش براساس ضوابط جاري 

 اجرايي كليه مقررات و بخشنامه هاي مربوطه

 تنظيم و تدارك برنامه هاي مهد كودك شامل برنامه هاي آموزشي ،تفريحي و كلاسهاي فوق برنامه

 تهيه و تنظيم گزارشات و آمارهاي لازم

رعايت و اجرايي استانداردهاي بهداشتي و ايمن سازي محيط مهد كودك 

 رفتار وبرخورد مناسب با ارباب رجوع و همكاران

 كوشش در افزايش معلومات و مهارتهاي شغلي