نام واحد:  لنژري

نام مسئول واحد:آقاي حسن دهقان

مشخصات مكاني واحد:زير زمين بيمارستان حضرت سيد الشهدا

شماره تماس: 64352445

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

1.مسئول رختشويخانه:

به تخصيص و تقسيم كاركنان مي پردازد و فعاليت آنان را نظارت و هماهنگ مينمايد.

كاركنان را آموزش ميدهد و مواد و اقلام مورد نياز را از طريق اتوماسيون در خواست نموده و جهت تعمير وسايل و تجهيزات با پيمانكار تماس مي گيرد.

فهرست يا ليست اقلام شستشو شده را نگهداري مينمايد.

تميزي و پاكيزگي اقلام شستشو شده را تعهد و تضمين ميكند.

2.متصدي تفكيك و علامت گذاري:

البسه كثيف را برمبناي فرايند رختشويي مورد نياز به گروه ها يا دسته هاي مختلف تفكيك يا جدا ميكند.

اقلام را از نظر مشخص بودن بخش مورد نظر و ديگر علائم مشخصه كنترل ميكند.

در صورت نياز اقلام را قبل از شستشو علامت گذاري مينمايد.

3.متصدي ماشين شستشو و آبگير:

راه اندازي ماشين شستشو ، تنظيم برنامه شستشو ، اضافه نمودن مواد شوينده و گند زدابه ماشين شستشو.

اقلام شسته و آبگيري شده را در ترالي البسه شسته شده به متصدي خشك كن تحويل مينمايد.

4.متصدي ماشين خشك كن:

البسه نمناك را به ماشين خشك كن انتقال ميدهد .

وماشين خشك كن را روشن و خاموش مينمايد.

5.متصدي اتو غلطك:

بطور همزمان دو متصدي با هم كار ميكنند.يكنفر ملحفه هاي نمدار را بطوري كه به زمين نخورده باز مينمايد و بر روي دستگاه قرار ميده

و ديگري ملحفه اتو شده را تا مينمايد.

6.متصدي اتو پرس:

البسه نمناك نظير البسه بيماران ،يونيفرم ، روپوش و ... به وسيله دستگاه پرس اتو مينمايد.

7.كارگر رختشويخانه:

براي اهداف خاصي بطور معمول در واحد رختشوي خانه يك بيمارستان كوچك استخدام ميشود.

با كليه انواع ماشين ها و وسايل و تجهيزات واحد كار ميكند و مشاغل مربوطه به انجام ميرساند.

در يك بيمارستان بزرگ چنانچه ديگر كاركنان واحد در مرخصي باشند بجاي آنها كار ميكند.

8.كارگر ساده:

در يك رختشويخانه بزرگ از كارگران ساده براي حمل ونقل اقلام در بين ماشين ها و ميز كار بهره گيري ميشود.

ممكن است بجاي متصديان ماشين ها نيز فعاليت نمايد.