نام واحد:  كارگزيني

نام مسئول واحد:خانم مهديه اسماعيلي

مشخصات مكاني واحد: ساختمان حضرت ابوالفضل (ع) طبقه دوم

شماره تماس:  64352247 و 64352250

شرح وظايف /خدمات ارائه كننده:

*كليه امور پرسنلي اعم از استخدام  و فرايندهاي كليه امور شاغلين از قبيل ارتقاء شغلي ، ارتقاء طبقه شغلي و ....

*صدور احكام كارگزيني از قبيل ( افزايش حقوق ساليانه، احكام اصلاحيه ، بدون حقوق، اعمال مدرك تحصيلي، برقراري و يا حذف كمك هزينه عائله و اولاد، افزايش يا كاهش سختي كار  و نوبت كاري و ......)

*صدور انواع گواهي (از قبيل اشتغال بكار، اخذ تائيديه هاي مختلف و.......)

*اجراي بخشنامه هاي جاري ابلاغ شده توسط دانشگاه .

*تهيه آمار پرسنلي به منظور ارائه به دانشگاه ، معاونت درمان، امور مالي و....)

*انجام امور جاري وزارتخانه از قبيل اعتبار بخشي و...

* ارزشيابي ساليانه كاركنان

*ثبت آموزشهاي پرسنل.

* امور مربوط به مرخصي هاي پرسنل و اعضاي هيات علمي

* امور مربوط به جذب پزشكان قراردادي

* امور مربوط به كار دانشجوئي

* امور مربوط به رفاهي كاركنان (از قبيل بيمه تكميلي و.....)

واحد كارگزيني با توجه به امور جاري  و محدوديت زمان در اجراي پروژه ها ، در نهايت تلاش ، مي كوشد تا كليه امور محوله به نحو شايسته  و بدون تاخير اجرا گردد و كاركنان خدوم مجتمع در زمانهاي مقرر به حقوق و مزايا خود دست يابند.