بخشهاي بيمارستان

اين مركز شامل كلينيك تخصصي كودكان به صورت 24 ساعته ميباشد كه روزانه  شش نفر متخصص كودكان  ( در هر شيفت كاري دو نفر متخصص كودكان ) در حال خدمت رساني به بيماران ميباشند .

همچنين شامل كلينيكهاي فوق تخصصي ذيل ميباشد :

- آسم و آلرژي (چهارشنبه ها )

- كليه ( پنج شنبه ها )

- رشد و غدد و متابوليسم ( اولين چهارشنبه هر ماه )

-  عفوني ( به صورت گردشي )

- نوزادان ( به صورت گردشي )

- گوارش ( پنج شنبه ها)

- مغز و اعصاب ( روزهای زوج و یکشنبه ها )

 

پاراكلينيك هاي آزمايشگاه و راديولوژي به صورت شبانه روزي در حال خدمت رساني به مراجعين محترم ميباشند .

 برگشت به صفحه اصلي