برنامه پزشكان در ماه جاري

 

ايام هفته

تاريخ

ويزيت ايام تعطيل بخش

مقيم صبح

انكال

مقيم عصر

انكال

مقيم شب

 

انكال(1)

 

انكال(2)

1شنبه

1/12

 

دكتر وحيدي

دكتر نژاد جوا د

دكتر اردويي

دكتر رضايي

دكتر رضايي

دكتر ابوالفتحي

دكتر صباغي

2شنبه

2/12

 

دكتر حاتم

دكتر وحيد ي

دكتر فرزبود

دكتر روحي

دكتر روحي

دكتر عليا يي

 

3 شنبه

3/12

 

دكتر جها نفر

دكتر نژاد جو ا د

دكتر ازغندي

دكتر معنوي

دكتر معنوي

دكتر زمردي

 

4 شنبه

4/12

 

دكتر پاسگر

دكترنژا د جو ا د

دكتر ازغندي

دكتر فرزبود

دكتر اعتماد

دكتر ابوالفتحي

 

5 شنبه

5/12

 

دكتر جها نفر

دكتر حاتم

دكتر ازغندي

دكترمعنوي

دكتر معنوي

دكترصباغي

دكتر جها نفر

جمعه

6/12

دكتر جهانفر

دكتر ازغندي

دكتر اعتماد

دكتر روحي

دكتر فرزبود

دكتر روحي

دكتر زمردي

 

شنبه

7/12

 

دكتر وحيد ي

دكتر جها نفر

دكتر فرزبود

دكتر ازغندي

دكتر كزازي

دكتر ابوالفتحي

دكتر صباغي

1شنبه

8/12

 

دكتر جها نفر

دكتر نژا دجو ا د

دكتر ا رد ويي

دكتر فر زبود

دكتر معنو ي

دكتر زمر دي

 

2شنبه

9/12

 

دكتر حاتم

دكتر وحيد ي

دكتر روحي

دكتر فر زبود

دكتر روحي

دكتر عليا يي

 

3 شنبه

10/12

 

دكتر جها نفر

دكتر وحيد ي

دكتر ازغندي

دكتر ا ماني

دكتر معنو ي

دكتر زمردي

 

4 شنبه

11/12

 

دكتر پاسگر

دكتر حاتم

دكتر ازغندي

دكتر ا ماني

دكتر كزازي

دكتر ابوالفتحي

 

5 شنبه

12/12

دكتر وحيدي

دكتر كريمي

دكتر اماني

دكتر فر زبود

دكتر روحي

دكتر روحي

دكتر زمردي

 

جمعه

13/12

دكتر حاتم

دكتر عليا يي

دكتر صباغي

دكتر نعمتي

دكتر ا ماني

دكتر نعمتي

دكتر كزازي

 

شنبه

14/12

 

دكتر جها نفر

دكتر حاتم

دكتر فر زبود

دكتر ا ماني

دكتر معنو ي

دكتر ابوالفتحي

 

1شنبه

15/12

 

دكتر حاتم

دكتر نژا دجو ا د

دكتر ا رد ويي

دكتر ا ماني

دكتر زمردي

دكتر رضا يي

دكتر صباغي

2شنبه

16/12

 

دكتر حاتم

دكتر نژا دجو ا د

دكتر فر زبود

دكتر روحي

دكتر روحي

دكتر عليا يي

 

3 شنبه

17/12

 

دكتر حاتم

دكتر وحيد ي

دكتر فر زبود

دكتر ا ماني

دكتر معنو ي

دكتر زمردي

 

4 شنبه

18/12

 

دكتر پاسگر

دكتر وحيد ي

دكتر ازغندي

دكتر ا ماني

دكتر اعتما د

دكتر ابوالفتحي

 

5 شنبه

19/12

 

دكتر وحيد ي

دكتر جها نفر

دكتر ازغندي

دكتر روحي

دكتر روحي

دكتر زمردي

 

جمعه

20/12

دكتر حاتم

دكتر ا ماني

دكتر ابوالفتحي

دكتر فر زبود

دكتر معنو ي

دكتر معنو ي

دكتر كزازي

 

شنبه

21/12

 

دكتر حاتم

دكتر جها نفر

دكتر فر زبود

دكتر روحي

دكتر روحي

دكتر زمردي

 

1شنبه

22/12

 

دكتر وحيد ي

دكتر نژا دجو ا د

دكتر ا رد ويي

دكتر فر زبود

دكتر كزا ز ي

دكتر معنو ي

دكتر صباغي

2شنبه

23/12

 

دكتر وحيد ي

دكتر جها نفر

دكتر فر زبود

دكتر روحي

دكتر روحي

دكتر عليا يي

 

3 شنبه

24/12

 

دكتر حاتم

دكتر جها نفر

دكتر كز ا زي

دكتر معنو ي

دكتر كز ا زي

دكتر معنو ي

 

4 شنبه

25/12

 

دكتر پاسگر

دكتر نژا دجو ا د

دكتر ازغندي

دكتر فر زبود

دكتر اعتما د

دكتر ابوالفتحي

 

5 شنبه

26/12

 

دكتر جها نفر

دكتر نژا دجو ا د

دكتر فر زبود

دكتر ازغندي

دكتر كز ا زي

دكتر معنو ي

دكتر صباغي

جمعه

27/12

دكتر نژادجواد

دكتر كريمي

دكتر اعتما د

 

دكتر ازغندي

دكتر نعمتي

دكتر نعمتي

دكتر زمردي

 

شنبه

28/12

 

دكتر وحيد ي

دكتر نژا دجو ا د

دكتر فر زبود

دكتر ازغندي

دكتر كز ا زي

دكتر صباغي

دكتر جها نفر

1شنبه

29/12

دكتر وحيدي

دكتر كريمي

دكتر فر زبود

دكتر ا رد ويي

دكتر رضا يي

دكتر رضا يي

دكتر زمردي

 

2شنبه

30/12

 

دكتر حاتم

دكتر وحيد ي

دكتر ازغندي

دكتركزازي

دكتر كز ا زي

دكتر نا صر ي

 

 
 
 
                                                                                              برنامه پزشكان فوق تخصص
 
 

ايام هفته

تاريخ

صبح

عصر

شب

جمعه

1/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدوغدد)

 

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

شنبه

2/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدوغدد)

دكتر بهرامي (    فوق تخصص اسم والرژي) دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

يكشنبه

3/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدوغدد)

 

 

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

دكترناصري(فوق تخصص نوزادان)

 

 

دوشنبه

4/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدوغدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

سه شنبه

5/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدوغدد(

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

 

 

 

چهارشنبه

6/11/95

دكترسهيلي پور(فوق تخصص رشدوغدد) دكتركريمي(فوق تخصص رشدوغدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

پنجشنبه

7/11/95

دكتررحيم زاده(فوق تخصص كليه)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

 

 

 

جمعه

8/11/95

 

 

 

 

شنبه

9/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدو غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

يكشنبه

10/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدو غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

 

دوشنبه

11/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدو غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

سه شنبه

12/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص رشدو غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

 

 

 

چهارشنبه

13/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

پنجشنبه

14/11/95

 

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

 

 

 

جمعه

15/11/95

 

 

 

 

شنبه

16/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

يكشنبه

17/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

 

دوشنبه

18/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

سه شنبه

19/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

 

 

 

چهارشنبه

20/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

پنجشنبه

21/11/95

 

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

 

 

 

جمعه

22/11/95

 

 

 

 

شنبه

23/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

يكشنبه

24/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

 

دوشنبه

25/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

سه شنبه

26/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص  غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي

 

 

چهارشنبه

27/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص  غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)

 

 

 

پنجشنبه

28/11/95

 

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

 

جمعه

29/11/95

 

 

دكتررضايي(فوق تخصص نوزادان)

 

 

شنبه

30/11/95

دكتركريمي(فوق تخصص  غدد)

دكتر بهرامي (فوق تخصص اسم والژي)

دكترجبلي(فوق تخصص مغز واعصاب)