منشور حقوق بيمار

 

 

بينش وارزش

يكايك افراد جامعه متعهد به حفظ واحترام به كرامت انسان ها مي باشند .اين امر در شرايط بيماري از اهميت ويژ ه اي برخوردار است.بر اساس قانون اساسي توجه به كرامت والاي انساني از اصول پايه نظام جمهوري اسلامي بوده دولت موظف است خدمات بهداشتي درماني را براي يكايك افراد كشور تامين كند بر اين اساس ارائه خدمات سلامت بايد عادلانه مبتني بر احترام به حقوق ورعايت كرامت انساني بيماران صورت پذيرد.اين منشور با توجه به ارزش هاي والاي انساني ومبتني بر فرهنگ اسلامي وايراني وبرپايه برابري كرامت ذاتي تمامي گيرندگان خدمات سلامت وبا هدف حفظ ،ارتقاء وتحكيم رابطه انساني ميان ارائه كنندگان وگيرندگان خدمات سلامت تنظيم شده است.

حقوق بيمار

1-دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بیمار است .

-ارائه خدمات سلامت باید:

1-1 )شایسته شان و منزلت انسان و با احترام به ارزشها اعتقادات فرهنگی و مذهبی باشد .

2-1 ) بر پایه ی صداقت ، انصاف ، ادب ، و همراه با مهربانی باشد.

3-1 ) فارغ از هرگونه تبعیض از جمله قومی ، فرهنگی ، مذهبی ، نوع بیماری و جنسیتی باشد.

4-1 ) بر اساس دانش روز باشد.

5-1 ) مبتنی بر برتری منافع بیمار باشد.

6-1 ) در مورد توزیع منابع سلامت مبتنی بر عدالت و اولویتهای درمانی بیماران باشد.

7-1 ) مبتنی بر هماهنگی ارکان مراقبت اعم از پیشگیری تشخیص درمان و توانبخشی باشد.

8-1 ) به همراه تامین کلیه امکانات رفاهی پایه و ضروری و به دور از تحمیل درد و رنج و محدودیتهای غیر ضروری باشد.

9-1 ) توجه ویژه ای به حقوق گروههای آسیب پذیر جامعه از جمله کودکان ، زنان باردار ، سالمندان بیماران روانی ، زندانیان ، معلولان ذهنی و جسمی و افراد بدون سرپرست داشته باشد.

10-1 ) در سریع ترین زمان ممکن و با احترام به وقت بیمار باشد.

11-1 ) با در نظر گرفتن متغیرهایی چون زبان ، سن و جنس گیرندگان خدمت باشد.

12-1 )در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس) بدون توجه به تامین هزینه ی آن صورت گیرد در مورد غیر فوری (الکتیو) بر اساس ضوابط تعریف شده باشد

13-1) در مراقبت های ضروری و فوری (اورژانس ) در صورتی که ارائه خدمات مناسب ممکن نباشد لازم است پس از ارائه خدمات ضروری و توضیحات لازم زمینه انتقال بیمار به واحد مجهز فراهم گردد

14-1) در مراحل پایانی حیات که وضعیت بیماری غیر قابل برگشت و مرگ بیمار غریب الوقوع میباشد با هدف حفظ آسایش وی ارائه گردد.منظور از آسایش کاهش درد و رنج بیمار توجه به نیازهای روانی اجتماعی معنوی و عاطفی و خانواده اش در زمان احتضار می باشد بیمار در حال احتضار حق دارد در آخرین لحظات زندگی خویش با فردی که می خواهد همراه گردد.

  • اطلاعات باید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار بیمار قرار گیرد.

1-2)محتوای اطلاعات باید شامل موارد ذیل باشد:

1-2-2) مفاد منشور حقوق بیمار در زمان پذیرش:

2-1-2)ضوابط و هزینه های قابل پیش بینی بیمارستان اعم از خدمات درمانی و غیر درمانی و ضوابط بیمه و معرفی سیستم های حمایتی در زمان پذیرش:

3-1-2)نام مسئولیت و رتبه ی حرفه ای اعضای گروه پزشکی مسئول ارائه مراقبت از جمله پزشک پرستار و دانشجو و ارتباط حرفه ای آن ها با یکدیگر،

4-1-2)روشهای تشخیصی و درمانی و نقاط صعف و قوت هر روش و عوارض احتمالی آن، تشخیص بیماری، پیش آگهی و عوارض آن و نیز کلیه ی اطلاعات تاثیر گذار در روند تصمیم گیری بیمار.

5-1-2)نحوه ی دسترسی به پزشک معالج و اعضای اصلی گروه پزشکی در طول درمان.

6-1-2)کلیه ی اقداماتی که ماهیت پژوهشی دارند.

7-1-2)ارائه آموزش های ضروری برای استمرار درمان .

2-3) نحوه ی ارائه اطلاعات باید به صورت ذیل باشد:

2-2-1)اطلاعات باید در زمان متناسب و با شرایط بیمار از جمله اضطراب و درد و ویژگی های فردی وی از جمله زبان ،تحصیلات ، و میزان درک در اختیار وی قرار گیرد مگر این که:

تاخیر در شروع درمان به واسطه ارئه اطلاعات فوق سبب آسیب به بیمار گردد (در این صورت انتقال اطلاعات پس از اقدام ضروری در اولین زمان مناسب باید انجام شود)

-بیمار علی رغم اطلاعات از حق دریافت اطلاعات از این امر امتنناع نماید که در این صورت باید خواست بیمار محترم شمرده شود.مگر این که عدم اطلاع بیمار ،وی با سایرین را در معرفی خطر جدی قرار دهد:

2-2-2)بیمار می تواند به کلیه اطلاعات ثبت شده در پرونده بالینی خود دسترسی داشته باشد و تصویر آن را دریافت نموده و تصحیح اشتباهات مندرج در آن را درخواست نماید.

  • حق انتخاب و تصمیم گیری آزادانه بیمار در دریافت خدمات سلامت باید محترم شمرده شود.

1-3) محدوده انتخاب و تصمیم گیری درباره موارد ذیل می باشد:

1-1-3)انتخاب پزشک معالج و مرکز ارائه کننده ی خدمات سلامت در چها چوب ضوابط:

2-1-3)انتخاب و نظر خواهی از پزشک دوم به عنوان مشاور:

3-1-3)شرکت یا عدم شرکت در هر گونه پژوهش با اطمینان از اینکه تصمیم گیری وی تاثیری در تداوم و نحو دریافت خدمات سلامت نخواهد داشت:

4-1-3)قبول یا رد درمان های پیشنهادی پس از آگاهی از عوارض احتمالی ناشی از پذیرش یا رد آن مگر در موارد خود کشی یا موردی که امتناع از درمان شخص دیگری را در معرض خطر جدی قرار میدهد:

5-1-3)اعلام نظر قبلی بیمار در مورد اقدامات درمانی آتی در زمانی که بیمار واجد ظرفیت تصمیم گیری می باشد ثبت و به عنوان راهنمای اقدامات پزشکی در زمان فقدان ظرفیت تصمیم گیری وی با رعایت موازین فانونی مد نظر ارائه کنندگان خدمات سلامت و تصمیم گیرنده جایگزین بیمار قرار گیرد.

 

2-3)شرایط انتخاب و تصمیم گیری شامل موارد ذیل میباشد:

1-2-3)انتخاب و تصمیم گیری بیمار باید آزادانه و آگاهانه مبتنی بر دریافت اطلاعات کافی و جامع (مذکور در بند دوم )باشد.

2-2-3)پس از ارائه اطلاعات زمان لازم و کافی به بیمار جهت تصمیم گیری و انتخاب داده شود.

  • ارائه خدمات سلامت باید مبتنی بر احترام به حریم خصوصی بیمار (حق خلوت)و رعایت اصل رازداری باشند.

1-4)رعایت اصل رازداری راجع به کلیه اطلاعات مربوط به بیمار الزامی است مگر در مواردی که قانون آن را استتثناء کرده باشد.

2-4)در کلیه ی مراحل مراقبت اعم از تشخیص و درمان باید به حریم بیمار احترام گذاشته شود ضروری است بدین منظور کلیه ی امکانات لازم جهت تضمین حریم خصوصی بیمار فراهم گردد.

3-4)فقط بیمار و گروه درمانی و افراد مجاز از طرف بیمار و افرادی که به حکم قانون مجاز تلقی می شوند میتوانند به اطلاعات دسترسی داشته باشند.

4-4)بیمار حق دارددر مراحل تشخیص از جمله معاینات فرد متعمد خود را همراه داشته باشد همراهی یکی از والدین کودک در تمام مراحل درمان حق کودک می باشدمگر اینکه این امر بر خلاف ضرورتهای پزشکی باشد

  • دسترسی به نظام کار آمد رسیدگی به شکایات حق بیمار است .

1-5)هر بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود که موضوع این منشور است بدون اختلال در کیفیت دریافت خدمات سلامت به مقامات ذی صلاح شکایت نماید.

2-5)بيماران حق دارند از نحوه رسيدگي ونتايج شكايت خود آگاه شوند.

3-5)خسارت ناشي از خطاي ارائه كنندگان خدمات سلامت بايد پس از رسيدگي واثبات مطابق مقررات در كوتاه ترين زمان ممكن جبرا ن شود.

 

-در اجراي مفاد اين منشور در صورتي كه بيمار به هر دليلي فاقد ظرفيت تصميم گيري باشد اعمال كليه ي حقوق بيمار مذكور در اين منشور بر عهده تصميم گيرنده ي قانوني جايگزين خواهد بود.

چنانچه تصميم گيرنده ي جايگزين برخلاف نظر پزشك مانع درمان بيمار شود پزشك ميتواند از طريق مراجع زيربط درخواست تجديد نظر در تصميم گيري را بنمايد.

-چنانچه بيماري كه فاقد ظرفيت كافي براي تصميم گيري است اما ميتوند در بخشي از روند درمان معقولانه تصميم بگيرد بايد تصميم او محترم شمرده شود.

 

 

 برگشت به صفحه اصلي