سرپايي

اين مركز شامل كلينيك تخصصي كودكان به صورت 24 ساعته ميباشد كه روزانه  شش نفر متخصص كودكان  ( در هر شيفت كاري دو نفر متخصص كودكان ) در حال خدمت رساني به بيماران ميباشند .

همچنين شامل كلينيكهاي فوق تخصصي ذيل ميباشد :

- آسم و آلرژي (سه شنبه ها - چهار شنبه ها و پنج شنبه ها)

- كليه ( پنج شنبه ها )

- رشد و غدد و متابوليسم ( خانم دكتر كريمي فوق تخصص غدد ، شنبه الي چهارشنبه از ساعت 8 صبح الي 13 )

-  عفوني ( به صورت گردشي )

- نوزادان ( به صورت گردشي )

- گوارش ( دوشنبه ها)

- مغز و اعصاب ( روزهای زوج )

- كلينيك روانشناسي ( شنبه ها )

- تغذيه ( يكشنبه ها - دوشنبه ها و سه شنبه ها )

- جراحي سرپايي ( ختنه ) ( شنبه ها  و پنج شنبه ها)

پاراكلينيك هاي آزمايشگاه و راديولوژي به صورت شبانه روزي در حال خدمت رساني به مراجعين محترم ميباشند .

 برگشت به صفحه اصلي