اطلاعات آماري

در صد اشغال تخت بيمارستان در بهمن ماه 1395 :   93.09 %

متوسط ويزيت درمانگاه (روزانه ) : 367 نفر

متوسط بستري در بخش ( روزانه ) : 13 نفر

متوسط مراجعين اورژانس ( روزانه ) : 169 نفر

 برگشت به صفحه اصلي