دفتر پرستاري

پرستار

           حضورت اشارتي پيامبرانه است...

                                شايد كه دردمندي به معجزه دستانت دخيل بسته باشد.....

                                                                                           متبرك باد نامت...

پرستاری:

حرفه ای است تخصصی با نقش های چندگانه و دارای وظایف عمومی و اختصاصی. هدف پرستار ارائه خدمات پرستاری (پيشگيري،آموزشي ،درماني)به بیماران و افراد نیازمند مراقبت، در طیف سلامت به جهت تامین، حفظ و ارتقاء سطح سلامت و رفاه اجتماعی می باشد.

 

دفتر پرستاری:

اداره واحد پرستاری مركز بر عهده مدیر خدمات پرستاری خانم هاجر  ميرزازاده اكبرپور  مي باشد.

 

دفتر پرستاري مرکز برنامه ریزی، سازماندهی، کنترل و هماهنگی فعالیت های پرستاری است که مسئولیت هماهنگی بخش درمان با سایر واحدها از قبیل پزشکی، پاراکلینیکی و ... را بر عهده دارد

دانش مدیریت،آگاهی سازمان یافته ای است که زیر ساز عمل مدیران می باشد و هنر بکارگیری این دانش مکمل مدیریت می باشدکه از طریق تجربه میسر است . دفتر پرستاري بيمارستان كودكان شهيد فهميده زير نظر رياست بيمارستان ودفتر پرستاري معاونت درمان دانشگاه علوم پزشكي ايران با بکارگیری توام دانش و هنر مدیریت ،کیفیت مراقبت و ایمنی بیمار را سرلوحه کار خود قرار داده وتلاش می نماید با همفکری و همیاری مجموعه کادر پرستاری بیمارستان با رعایت استانداردهاي مراقبتی و به روز رسانی آنها پیگیر ارائه خدمات ایمن و با کیفیت به بیماران باشد

 

 

شرح وظايف مدير خدمات پرستاري با تكيه بر رعايت منشور حقوق مددجو و مبتني بر فرآيند پرستاري و استانداردهاي مراقبتي :

١- برنامه ريزي در زمينه هاي ارتقاء كيفي و بهبود مستمر فعاليت هاي ارائه خدمات مددجويان

 

٢- گردآوري اطلاعات از(مركز ،مددجويان،منابع انساني،ساختار فيزيكي،امكانات وتجهيزات)

٣-  شركت فعال در نهادهاي سياستگزاري و ديگر كميته هاي درون سازماني

 

۴- تعيين اهداف)كوتاه مدت، ميان مدت، دراز مدت ( مبتني بر نيازها جهت تامين،حفظ وارتقاء سلامت و رفاه اجتماعي مددجو،بيمار با توجه به خط مشي هاي مركز متبوع و پيشنهاد به مقامات ذيربط

 

۵- تعيين خط مشي و اتخاذ روش هاي مناسب و تعيين جدول زمان بندي براي رسيدن به اهداف مورد نظر

 

۶- برنامه ريزي جهت تشكيل و شركت دركميته هاي خاص با شرح وظايف مدون )آموزشي، پژوهشي،)

 

٧- ارائه راهكار بهينه به مسئول و ايجاد شرايط مناسب جهت استفاده بهينه از منابع موجود به منظور دستيابي به اهداف مورد نظر

٨- تدوين و اجراي برنامه هاي آموزش به بيمار و خانواده در سطوح مختلف پيشگيري

 

٩- ايجاد هماهنگي و مشاركت فعال در برنامه ريزي هاي بهداشتي، درماني و توانبخشي مركز

 

١٠ - جلب مشاركت تيم بهداشتي مركز براي دستيابي به اهداف

 

١١ - ايجاد هماهنگي در برنامه هاي آموزشي باليني دانشجويان گروه هاي پرستاري

 

١٢ - مشاركت در تنظيم بودجه جهت فعاليت هاي مركز

 

١٣ - تعيين و پيشنهاد بودجه مورد نياز و اولويت بندي آن ها جهت اجراي برنامه هاي پرستاري

 

١۴ - مشاركت در طرح هاي پژوهشي

 

١۵ - برنامه ريزي و پيشنهاد جهت پيشگيري از عفونت (كنترل عفونت)

 

١۶ - انجام برنامه ريزي و همكاري با ساير واحدهاي ذي ربط در جهت ارتقاء دانش و مهارت حرفه اي كاركنان پرستاري

 

١٧ - ارائه راهكارهاي اساسي در برنامه ريزي جهت تامين رفاه كاركنان تحت نظارت با همكاري ساير واحدهاي ذي ربط

 

١٨ - تعيين برآورد سطوح مختلف نيروي انساني مورد نياز بخش هاي پرستاري براساس استانداردهاي علمي

 

١٩ - تعيين حدود و انتظارات و عوامل عملكردي در رده هاي مختلف شغلي با توجه به امكانات و شرح وظايف مصوب

 

٢٠ - بكارگيري نيروي انساني براساس توانايي افراد در شيفت هاي مختلف كاري

 

٢١ - پيشنهاد و مصاحبه با داوطلبان و انتخاب افراد صلاحيت دار و معرفي آنها به كارگزيني جهت بكارگيري

 

٢٢ - پيشنهاد انتصاب و انتقال كاركنان تحت نظارت به رياست مركز جهت واحدهاي ذيربط

 

٢٣ - تصميم گيري در مورد مرخصي ها، ماموريت ها و كاركنان گروه پرستاري

٢۴- رهبري و هدايت واحدهاي ذي ربط در جهت تحقق اهداف سازماني

 

٢۵ - ارائه الگوي مناسب پرستاري با برقراري ارتباط موثر، عملكرد مطلوب، حسن رفتار شغلي و...

 

 

٢۶ - اتخاذ تدابير لازم و ارائه راهكارهاي اساسي در جهت ايجاد تقويت انگيزش دركاركنان )تشويق و تنبيه  گروه پرستاري)

 

٢٧- اداره جلسات داخل و خارج مرتبط با وظايف واحدها

 

 

٢٨ - تشكيل و اداره جلسات اختصاصي و ويژه در جهت حل مشكلات واحدهاي ذيربط با بهره مندي از فن آوري ها علمي حل مساله

 

 

٢٩ - تامين نيازهاي اموزشي كاركنان شامل: آشناسازي پرسنل جديدالورود با مقررات خط مشي ها و...

 

 

سایر اعضا دفتر پرستاری:

 

دفتر پرستاری بیمارستان كودكان شهيد فهميده با همکاری سرپرستاران ،سوپروایزران بالینی ،

 

 سوپروایزر آموزشی ، سوپروایزر کنترل عفونت ،مسئول ترويج تغذيه با شير مادر وظايف خود را دنبال

 

مي كند.

مدير پرستاري:خانم :هاجر  ميرزازاده اكبر پور

 

سوپروایزبالینی: خانم :راهله دروديان

 

سوپروایزبالینی: خانم :مژده سميعي

 

سوپروایزبالینی: خانم :نيايش كربلايي

 

سوپروایزبالینی: خانم :فاطمه علي محمدي

 

سوپروایزرآموزشی : خانم :خاطره بنديي

 

کارشناس کنترل عفونت : خانم : مژده سميعي

 

مسئول ترويج تغذيه با شير مادر : خانم :خاطره بنديي

 

بخشهاي درماني زير مجموعه دفتر پرستاري :

 

1 - اورژانس، سرپرستار خانم :توران ذوالفقاري

 

2 – اطفال ، سرپرستارخانم :پروانه  لشگري

 

3- نوزادان ، سرپرستارخانم : معصومه  صمدي

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 برگشت به صفحه اصلي