واحد آموزش

واحد آموزش

سوپروايزر آموزش:سركارخانم سكينه نژادفاضل

 

پمفلت هاي آموزشي

   دانلود : referral_form[1].pdf           حجم فایل 303 KB
   دانلود : faraiand[1].pdf           حجم فایل 177 KB
   دانلود : export_pep[1].pdf           حجم فایل 7202 KB
   دانلود : adres_markaz_moshavere[1].pdf           حجم فایل 202 KB
   دانلود : 27_331_63_bimarestan[1].pdf           حجم فایل 55 KB
   دانلود : آزمایشگاه_پمفلت_ابولا.pdf           حجم فایل 103 KB
   دانلود : پمفلت_آموزشی_عمومی__ابولا.pdf           حجم فایل 147 KB
   دانلود : نکات_آموزشی_جهت_بیمار_جدید_دیالیز.pdf           حجم فایل 377 KB
   دانلود : مراقبت_از_فیستول.pdf           حجم فایل 335 KB
   دانلود : نکات_تغذیه_ای_در_بیماران_دیالیزی.pdf           حجم فایل 354 KB
   دانلود : مراقبت_از_شالدون.pdf           حجم فایل 347 KB
   دانلود : پمفلت_نوزاد_سالم.pdf           حجم فایل 343 KB
   دانلود : پمفلت_اطلاع_رساني_اوليه_ديابت.pdf           حجم فایل 261 KB
   دانلود : سكته_قلبي.pdf           حجم فایل 262 KB
   دانلود : آموزش_هنگام__ترخيص__بيماران_قلبي.pdf           حجم فایل 300 KB
   دانلود : پمفلت_اضافه_وزن_و__چاقي_در_بارداري_.pdf           حجم فایل 354 KB
   دانلود : پمفلت_تغذيه_در_نارسايي_كليه.pdf           حجم فایل 389 KB
   دانلود : پمفلت_تغذيه_کبد_چرب.pdf           حجم فایل 316 KB
   دانلود : پمفلت_کاتاراکت.pdf           حجم فایل 268 KB