آموزش های مرتبط با اعتبار بخشی

آموزش هاي مرتبط با اعتباربخشي

 

   دانلود : داروهای_پر_خطر_19294.pdf           حجم فایل 29 KB
   دانلود : (166047661)_POST________RUB-WASH_19295.pdf           حجم فایل 472 KB
   دانلود : 9_راه_حل_ایمنی_بیمار_19293.pdf           حجم فایل 457 KB
   دانلود : تحلیل_علل_ریشه_ای.pdf           حجم فایل 4840 KB
   دانلود : مدیریت_ریسک.pdf           حجم فایل 3870 KB
   دانلود : Risk_mnagement_real_finalRCA2.pdf           حجم فایل 3870 KB
   دانلود : RCA_Real____FINAL__.pdf           حجم فایل 4840 KB
   دانلود : FMEARCA2.pdf           حجم فایل 756 KB