اعتبار بخشی

 

اعتبار بخشی

اعتباربخشی به معنی ارزیابی سیستماتیک مراکز ارائة خدمات سلامت با استانداردهای مشخص است. استانداردهایی که بر بهبود مداوم کیفیت، محوربودن بیمار و بهبود امنیت بیمار و کارکنان تأکید دارد. «اعتباربخشی » برای تشریح کیفیت خدمات بهداشتی درمانی و به عنوان مبنای تفکر آن به کار گرفته می شود.

خط مشی مراقبت های سلامت و درک آنچه به کیفیت مراقبت مربوط می شود و تمرکز برروی اصول بنیادی برای یکپارچه نمودن توسعة سیستم بهداشت و درمان و پویانمودن آن، اساس «اعتباربخشی » را تشکیل می دهد.

                                           


   دانلود : برنامه_استراتژیک_93.pdf           حجم فایل 4058 KB
   دانلود : کتابچه_خط_مشی_های_کلی_بیمارستان.pdf           حجم فایل 19592 KB
   دانلود : برنامه_بهبودکیفیت_کل_93.pdf           حجم فایل 692 KB