تجهیزات پزشکی

واحد مهندسي پزشكي

واحد مهندسی پزشکی در بیمارستان وظیفه مدیریت کلیه امور مرتبط با تجهیزات و وسایل پزشکی را در راستای تامین ایمنی بیماران و پرسنل و نیز بهره وری بهینه تجهیزات در جهت ارتقاء سه شاخصه کارآیی، اثربخشی و رضایتمندی بیماران بعهده دارد.

 مسئول واحد:سركارخانم مهندس الهام فدایی

اهداف واحد:

·        استفاده موثر از تجهیزات و وسایل پزشکی و بهره گیری بهینه از تمامی قابلیت های آنها

·        افزایش عمر مفید تجهیزات ، تضمین صحت و دقت عملکرد آنها و جلوگیری از خرابیهای زودهنگام و نابهنگام

·        کاهش هزینه های نگهداری، تعمیرو زمان از کارافتادگی دستگاهها

·        تامین ایمنی لازم برای پرسنل و بیماران در ارتباط با تجهیزات و وسایل پزشکی

·        هدایت بیمارستان با استفاده از تکنیکها ، تجهیزات ووسایل نوین متناسب با نیازهای واقعی وتوانائیهای مرکز درمانی  

 

در راستا تحقق اهداف فوق امور ذیل بصورت روزانه در واحد در حال انجام است:

·        بازديد دوره اي و راند بخش ها

·        تعميرات تجهيزات پزشكي توسط واحد و یا شرکتهای ذیربط

·        خريد تجهيزات پزشكي

·        کنترل کیفی و كاليبراسيون تجهيزات پزشكي

·        اقتصاد سنجی هزینه ها و در صورت لزوم اسقاط سازي

·        مستند سازی کلیه امور در قالب شناسنامه تجهیزات پزشکی

·        نظارت بر حسن استفاده از دستگاه ها و ارائه آموزش های کاربری

 

مشخصات فیزیکی واحد مهندسی پزشکی

ساختمان اداری: تلفن داخلی 232، کارگاه : تلفن داخلی 279