امور مالی

       

امورمالي

امور مالی بیمارستان مسئول جمع آوری درآمد مالی بیمارستان و انجام هزینه های بیمارستان طبق قوانین و مقررات مالی می باشد و مسئوليت ثبت ونگهداری آمار و ارقام در آمد و هزینه رادارد.ونيز حفظ و نگهداری دفاتر مربوطه و همچنین دفاتر اموال به عهده امور مالی بيمارستان می باشد.

سرپرست امورمالي:آقاي موسی صفری

مسئول واحد درآمدوصندوق:آقاي احمد دستخوش  مسئول واحد درآمد وترخيصالل      

   دانلود : پرسنل_واحد_امور_مالی_و_درامد.pdf           حجم فایل 130 KB
   دانلود : شرح_وظایف_امورمالي.pdf           حجم فایل 107 KB