امور اداری

اموراداري

اموراداري بيمارستان درساختمان اداري بيمارستان واقع مي باشد وشامل زيرگروههاي كارگزيني دبيرخانه حضوروغياب قراردادها سمعي بصري كتابخانه روابط عمومي تداركات وانبارمي باشد.

 

سرپرست اموراداري: آقاي محسن حدادي

 

خدمات قابل ارائه توسط  واحدهاي اداري:

٭اموراداري:برنامه ريزي و نظارت بر واحدهاي زيرمجموعه و وضعيت اجراي قوانين اداري و انجام امورمربوط به كليه مكاتبات اداري

٭كارگزيني: انجام امور استخدام ، انتقال ، ماموريت ، ارتقاءشغلي،  صدوراحكام پرسنلي ، بازنشستگي، گواهي اشتغال بكار و امور رفاهي و...

٭واحدحضوروغياب:  صدور كارت موقت حضور و غياب   جهت كاركنان ، محاسبه كاركرد ماهيانه پرسنل ، تهيه وتنظيم  ليست طرح كارانه  و...

٭دبيرخانه :  ثبت  و تفكيك و ارسال و اسكن  نامه هاي وارده  و صادره ، ثبت و ارسال نامه هاي پستي ، توزيع نامه ها

٭روابط عمومي كتابخانه سمعي بصري:  استفاده ازاينترنت  ، امانت دادن كتب و مجلات ، انجام امورمربوط به واحد سمعي بصري  و روابط عمومي

٭تداركات:  خريدكليه وسايل مورد نياز جهت كليه واحدها ، پيگيري انجام تعميركليه وسايل وتجهيزات

٭قراردادها:  انجام كليه مكاتبات مربوط به عقد قراردادهاي داخلي بين و پيمانكاران