تماس با ما

مرکز تلفن:           8-66783120

دفتر مدیریت:           66806556  

فکس:                   66807851   

پست الکترونیک: hosp_yaftabad@iums.ac.ir

نشانی:  ابتدای جاده ساوه- میدان الغدیر-  بلوار الغدیر جنوبی- بیمارستان شهدای یافت آباد