رضایتمندی
نمودار رضایتمندی
   دانلود : نمودار_رضایتمندی_بیماران_1393.pdf           حجم فایل 347 KB
   دانلود : نمودار_رضایتمندی_کارکنان_سال_1393.pdf           حجم فایل 378 KB
   دانلود : نموداررضایتمندیپرسنل_6ماه_دوم1393.pdf           حجم فایل 912 KB
   دانلود : نموداررضایتمندی_پرسنل6ماه_اول1393.pdf           حجم فایل 128 KB