آموزش به بیمار
آموزش به بیمار
   دانلود : نکات_تغذیه_ای_در_بیماران_دیالیزی.pdf           حجم فایل 354 KB
   دانلود : نکات_آموزشی_جهت_بیمار_جدید_دیالیز.pdf           حجم فایل 377 KB
   دانلود : نحوه_استفاده_از_اسپری.pdf           حجم فایل 359 KB
   دانلود : مراقبت_در_تزریق_پك_سل_.pdf           حجم فایل 313 KB
   دانلود : مراقبت_در_بخیه___.pdf           حجم فایل 249 KB
   دانلود : مراقبت_در_آتل_و_گچ_گیری__.pdf           حجم فایل 240 KB
   دانلود : مراقبت_از_فیستول.pdf           حجم فایل 335 KB
   دانلود : مراقبت_از_شالدون.pdf           حجم فایل 347 KB
   دانلود : مراقبت_از_پیس_میکر_در_منزل.pdf           حجم فایل 305 KB
   دانلود : غربالگری_نوزاد_.pdf           حجم فایل 328 KB
   دانلود : سكته_قلبي.pdf           حجم فایل 262 KB
   دانلود : جهت_پرستار_پمفلت_سوختگي_شيمايي_.pdf           حجم فایل 373 KB
   دانلود : جهت_آموزش_پمفلت_آدنوتانزیلکتومی_.pdf           حجم فایل 355 KB
   دانلود : تهيه_غذاي_كمكي_كودك.pdf           حجم فایل 323 KB
   دانلود : توصیه_غذائی_در_بیمار_قلبی_.pdf           حجم فایل 299 KB
   دانلود : تغذيه_و_بيماريهاي_قلبي_عروقي.pdf           حجم فایل 352 KB
   دانلود : پنومونی.pdf           حجم فایل 327 KB
   دانلود : پمقلت_سوختگي_شيمايي_.pdf           حجم فایل 358 KB
   دانلود : پمفلت_نوزاد_سالم.pdf           حجم فایل 343 KB
   دانلود : پمفلت_کاتاراکت.pdf           حجم فایل 268 KB
   دانلود : پمفلت_سوند_ادراري_.pdf           حجم فایل 357 KB
   دانلود : پمفلت_تغذيه_کبد_چرب.pdf           حجم فایل 316 KB
   دانلود : پمفلت_تغذيه_در_نارسايي_كليه.pdf           حجم فایل 389 KB
   دانلود : پمفلت_تشنج_.pdf           حجم فایل 336 KB
   دانلود : پمفلت_اضافه_وزن_و__چاقي_در_بارداري_.pdf           حجم فایل 354 KB
   دانلود : پمفلت_آدنوتانزیلکتومی_.pdf           حجم فایل 386 KB
   دانلود : استفاده_از_فشارسنج.pdf           حجم فایل 302 KB
   دانلود : آنژین_صدری.pdf           حجم فایل 314 KB
   دانلود : آموزش_هنگام__ترخيص__بيماران_قلبي.pdf           حجم فایل 300 KB
   دانلود : آسم.pdf           حجم فایل 378 KB
   دانلود : CHF.pdf           حجم فایل 332 KB
   دانلود : 1392آموزش_هاري.pdf           حجم فایل 357 KB