سنجه هاي اعتباربخشي

   دانلود : پیش_نویس_اعتباربخشی.pdf           حجم فایل 1500 KB
   دانلود : nutrition.pdf           حجم فایل 564 KB
   دانلود : nursing_management.pdf           حجم فایل 689 KB
   دانلود : medical_engineering.pdf           حجم فایل 530 KB
   دانلود : internal_medicine.pdf           حجم فایل 748 KB
   دانلود : information_technology.pdf           حجم فایل 532 KB
   دانلود : infection_control.pdf           حجم فایل 512 KB
   دانلود : blood_transfusion_medicine.pdf           حجم فایل 662 KB
   دانلود : 26_1026_92_emergency.pdf           حجم فایل 779 KB
   دانلود : 26_1026_77_radiology.pdf           حجم فایل 662 KB
   دانلود : 26_1026_92_emergency.pdf           حجم فایل 779 KB
   دانلود : 26_1026_85_ccu.pdf           حجم فایل 776 KB
   دانلود : 26_1026_77_radiology.pdf           حجم فایل 662 KB
   دانلود : 26_1026_62_icu.pdf           حجم فایل 854 KB
   دانلود : 26_1026_50_cssd.pdf           حجم فایل 748 KB
   دانلود : 26_1026_49_surgery.pdf           حجم فایل 838 KB
   دانلود : 26_1026_40_pediatrics.pdf           حجم فایل 722 KB
   دانلود : 26_1026_36_laboratory.pdf           حجم فایل 827 KB
   دانلود : 26_1026_30_procurements.pdf           حجم فایل 446 KB
   دانلود : 26_1026_14_landry.pdf           حجم فایل 565 KB
   دانلود : 26_1026_7_anesthesia.pdf           حجم فایل 806 KB