کتابچه های اعتباربخشی بیمارستان

كتابچه هاي بيمارستان

 

 

   دانلود : فرمولاریNEW.pdf           حجم فایل 466 KB
   دانلود : AHKAM_BEMARAN.pdf           حجم فایل 800 KB
   دانلود : کتابچه_بهداشت_93.pdf           حجم فایل 1583 KB
   دانلود : کتابچه_تجهیزات_93.pdf           حجم فایل 1837 KB
   دانلود : كتابچه_دارویی_93.pdf           حجم فایل 1409 KB
   دانلود : کتابچه_کنترل_عفونت_93.pdf           حجم فایل 1609 KB
   دانلود : كتابچه_موادگندزدا.pdf           حجم فایل 1593 KB
   دانلود : كتابچه_توجيهي_1393.pdf           حجم فایل 2169 KB
   دانلود : كتابچه_شرح_وظايف__پرستاري__1393.pdf           حجم فایل 614 KB