مديريت بحران

مدیریت بحران

 مدیریت بحران مجموعه ایی از چارچوبها و تصمیماتی است که در مقابله با بحران انجام میگیرد و هدف آن کاهش روند  و کنترل بحران است.

هدف کلی واحد مدیریت بحران و کاهش خطر و بلایا :

سیاست گذاری ، برنامه ریزی ، هدایت و پایش اقدامات لازم در جهت کاهش آسیب در فاز پیشگیری و آمادگی برای اقدامات لازم در مرحله پاسخ و برگشت به شرایط عادی در مرحله بازتوانی

 مسئول واحد : فرشته عزیزی  کارشناس پرستاری

موقعیت مکانی : دفتر سوپروایزر واقع در اورژانس بیمارستان داخلی 278