بخشها

 اسامی بخش های بیمارستان لولاگر

سرپرستار

سرپرست علمی

نام بخش

خانم هاجر فرجودی

آقای دکتر جواهری

اورژانس

خانم مریم رستمی

خانم دکتر میرزایی

بلوک زایمان

خانم معصومه کرمی

خانم دکتر متقی

اطفال و نوزادان

خانم رویا مشکوتی

خانم دکتر میرزایی

زنان و زایمان

خانم زهره تنباکوکاری

آقای دکتر خسروی نژاد

CCU-POST CCU

خانم زهرا شالی

آقای دکتر بیاتی

جراحی عمومی

نرگس معدن دار

آقای دکتر جعفرقلی

اتاق عمل