پاراکیلینیکها

محل

نام پاراکلينيک

رديف

طبقه همکف

اسپیرومتری

1

طبقه همکف- انتهای درمانگاه

راديولوژي

2

طبقه همکف- انتهای درمانگاه

سونوگرافي

3

طبقه همکف- درمانگاه

اکوکارديوگرافي

4

طبقه همکف- درمانگاه

تست ورزش

5

طبقه همکف- اورژانس

الکتروکارديوگرافي - نوارقلبي

6

طبقه همکف- درمانگاه نورولوژی

الکتروميوگرافي - نوار عصب و عضله

7

طبقه دوم- اتاق عمل

آندوسکپي

8

طبقه همکف- انتهای حیاط بیمارستان

آزمايشگاه

9

طبقه همکف- درمانگاه

پاتولوژي - سيتولوژي

10