تماس با ما

آدرس : تهران – خیابان خوش – بین آذربایجان و دامپزشکی – بیمارستان لولاگر

 

شماره تماس : 66835000-021   64033333-021    64033209-021   

 

شماره دورنگار : 66879611-021

 

برخی از تلفنهاي مركز درماني بيمارستان لولاگر 

رياســت و مـديـريت

رياست و مديريت

66830007-

216-217  داخلي

نمابر

66879611

امــور مــالي

رئيس حسابداري

66830008 – داخلي 206

درآمد

218-227

ترخيص

304

اعتبارات

214

رسيدگي

286

صدور چك

274

مامور بيمه

276

امــور اداري

رئيس امور اداري

66380083

دبيرخانه

205

كارگزيني

272-273

بايگاني

316

دفتـر پرســتاري

مديره پرستاري

66879612 - 265

منشي دفتر پرستاري

278

سوپروايزر

287

اداره آمار و مدارك پزشكي

مسئول مدارك پزشكي

306

مدارك پزشكي

213

پذيرش

231

مددكاري  و رسيدگي به شكايات

مددكاري

369

تجهيزات پزشكي

كارشناس تجهيزات پزشكي

309

واحد فناوري و ارتباطات

مسئول سايت

203

تغــذيــه

كارشناس تغذيه

208

پاراكلينك ها

سوپروايزرآزمايشگــــاه

249

آزمايشــــگاه

232-257

راديولــوژي

253

داروخانه

240

بخشهـاي درمانـي

اورژانس

230-313

بخش زنان

290

بخش جراحي

270

بخش اطفال

260

بخش NICU

263

CCU, POST CCU

280

بلوك زايمان

258

اتاق عمل

294-295

درمانــگاه ها

مسئول درمانگاه

244

منشي درمانگاه

241

منشي درمانگاه زنان

302

منشي درمانگاه داخلي

228

نگهبــاني

نگهباني درب اصلي

201

نگهباني بخش ها

268

تلفنـــخانه

تلفخانه

64033333-66835000

تلفخانه

64033209

پاتولوژي

پاتولوژي

252

حراســـت

مسئول حراست

215

بهداشت محيط

كارشناس بهداشت محيط

225

دفتر بهبود كيفيت

مسئول بهبود كيفيت

210