کلینیکها


               ایام هفته

درمانگاه

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

مامایي

دكتراسماعيلي

30/13-8:30

 

دكترکربلائی

30/13-8:30

دكتر پوراعظمی

16-30/13

دكتر حیدری کهن

-118:30

دكتر ميرزايي

13:30-11

دكتر هدايتي

15-13:30

دكتر  امیری

 11-8:30

دكتر انوري

13:30-11

دكتر هدایتی

15-13:30

 

 

دكتر قدس

30/13-8:30

دكتر پوراعظمی

16-30/13

دكتر هدايتي

30/13-8:30

 

زنان و زایمان

دكترقدس

11-9

دكتر اميدوار

16:30-11

دكتر امیری

دكترانوري

12-9

(يك هفته درميان)

دكتر اسماعيلي

11-8:30

دكترحيدري كهن

30/13-11

دكتر ميرزايي

 13:30-10

دكتر هدايتي

16:30-13:30

دكتر كربلايي

11-8:30

دكترهدايتي

14-11

دكتر پوراعظمي

16-13:30

دكترپوراعظمي

 30/12-9

جراحی عمومی

دكتر بیاتی 11-9

دكترکاردان13-9

دكتر شکری12-9

  دكتر وحدت12-9      

دكتر مشرقی11-9

 

دكتر بیاتی11-9

دكتر وحدت12-9

دكترشكري12-9

دكتر كاردان12-9

 

دكتر کاردان

12-9

 

فوق تخصص جراحي زيبايي

دكتر فدايي 15-30/13

 

 

 

دكتر فدايي12-9

 

 

ارولوژی

 

دكتر قادریان 11-8

دكتر رحمانی زاده 11-8

دكتر قادریان11-8

دكتر رحمانی زاده   11-8

دكترقادريان 11-8

دكتر رحماني زاده    11-8

پوست

دكتر بهروزی 

  30/11-30/7

دكتر بهروزی

    30/11-30/7

دكتر بهروزی         9-30/7

دكتر بهروزی  

 30/11-30/7

دكتر بهروزی

 30/11-30/7

دكتر بهروزی  

   30/11-30/7

گوش حلق بینی

دكتر ربیعی11-9

دكتر محمودي 16-14

دكتر ربيعي11-9

 

 

 

قلب و عروق

دكترمنشي زاده      12-30/8

دكتر خسروی نژاد  12-8

دكتر طالب نژاد12-9

دكتر جوان    12-8

دكتر طالب نژاد 12-8

 

دكتر بهارئ 12-8

دكتر جوان 12-8

 

قلب (بعدازظهر)

 

 

دكتر بهاري 16-12

دكتر منشي زاده 16-14

 

 

داخلی

دكتر گل دربر 11-8

   دكترعباسي14-30/10

دكتر بنا زاده11-8

دكتر كوثري 11-8

 

دكتر کوثری 11-8

دكتر گل دربر11-8

دكترعباسي18-16

 

دكتر بناءزاده 11-8

دكتر عباسي               14-30/10

 

دیابت

دكتر بنا زاده 11-8

 

دكتر بناءزاده-دكتر كوثري11-8

دكتر گل دربر)عصر)      16-12

 

دكتر بنا زاده 11-8

دكتر كوثری 11-8

دكترعباسي18-16

 

دكتر گل دربر11-8

دكتر كوثري 11-8

دكتر بنا زاده 11-8(يك هفته در ميان)

داخلي خون -سرطان

دكتر حميدي زاده

15:30-14

 

دكتر حميدي زاده 15:30-14

 

 

 

مغز و اعصاب

---

دكترفریور          

11-30/7

 

دكترفریور            

11-30-7

------

دكترفریور       

    11-30-7

اطفال

دكتر متقي

12-30/8

دكتر توانا

12-30/8

دكتر محتاط         

  12 -30/8

دكتر متقي

12-30/8

دكتر محتاط

12-30/8

دكتر توانا

 12-30/8

اطفال(عصر)

 

دكتر توانا 16-13

 

دكتر توانا  16-13

 

 

نوزادان (فوق تخصص)

دكتر  ناصري12-30/9

 

دكتر  ناصري12-30/9

 

دكتر  ناصري12-30/9

 

عفونی

دكتر حلاجی12-9

دكتر محمدی12-9

دكترحلاجي12-9

دكتر محمدی12-9

دكتر حلاجی12-9

دكتر حلاجی12-9

طب سنتی

 

دکتر منوچهریان14-12:30

 

 

دکتر منوچهریان     14-12:30

 

ارتوپدي

دكتر لك16-14

دکتر اسدی14-30/12

دكتر سروش

9/30-30/7

 

دكتر لك16-14

 

چشم

دكتر صابر12-9

دكتر روشني 16-14

دكتر آقائي30/9-12

دكتر روشني16-14

دكتر صابر             12-9

دكتر غياثيان        12-9

    دكتر صداقت           12-30/9

           دكتر روشني16-14

دكتر ميرآفتابي  12-9

دكتر صابر12-9

دكتر روشني16-14

---

روانشناس

خانم موسوي17-14

خانم موسوي17-14

 

خانم موسوي17-14

خانم موسوي17-14

 

تغذیه (كارشناس)

خانم انوری10-12

---

---

---

خانم انوری10-12

---

شنوایی سنجی (كارشناس)

خانم نورعلیزاده8-12

خانم نورعلیزاده8-12

خانم نورعلیزاده8-12

خانم نورعلیزاده8-12

خانم نورعلیزاده8-12

خانم نورعلیزاده8-12

 

توجه :براي گرفتن نوبت  درمانگاه ارتوپدي صبح مراجعه بفرماييد.