اطلاعات برای مراجعین

ضمن تشكر از اعتماد شما به مركز درماني لولاگر

جهت اطلاع از خدمات درماني مورد نياز شما، اين بروشور در اختيارتان قرار داده شده است.

          ضوابط و بيمه هاي طرف قرارداد

*اين بيمارستان با بيمه هاي تامين اجتماعي، نيروهاي مسلح، خدمات درماني(كارمندي، حمايتي، سايراقشار، سلامت همگاني و روستايي و عشاير) قرارداد دارد.

*در صورت دارا بودن بيمه هاي تكميلي،  در هنگام ترخيص، با دريافت صورتحساب و مدارك باليني مورد نياز از پرونده پزشكي و ارائه به بيمه هاي مكمل، هزينه مربوطه قابل دريافت مي باشد.(در صورت كامل نبودن مدارك باليني در هنگام ترخيص، 15 روز بعد با مراجعه به واحد مدارك پزشكي مدارك خود را دريافت نماييد).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

خدمات قابل ارائه در بيمارستان

* بخش هاي اين بيمارستان شامل: ‍‍‍‍‍CCU، Post CCU، اطفال، نوزادان، NICU، Post NICU، جراحي عمومي، داخلي، اورولوژي، زنان و زايمان و مراقبتهاي دوران بارداري مي باشد.

*خدمات پاراكلينيكي شامل: راديولوژي، سونوگرافي، آزمايشگاه، داروخانه،پاتولوژي، اسپيرومتري، آندوسكوپي، سيستوسكوپي، اكو، تست ورزش، نوار عصب عضله، Tcd، سنگ شكن و... مي باشد.

*ساير كلينيك هاي مركز: كلينيك تخصصي ديابت با هدف آموزش و كنترل قند خون و كلينيك مادران باردار با هدف آموزش مادران بادار و همراهان ايشان در خصوص زايمان فيزيولوژيك، شيردهي و مراقبت هاي دوران بارداري و پس از زايمان مي باشد.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

هزينه هاي قابل پيش بيني

*بيماران بستري واجد بيمه پايه سلامت، 6 درصد از مبلغ صورتحساب تنظيمي مشمول اين برنامه را بر اساس تعرفه مصوب پرداخت مي نمايند و بيماران سرپايي 30 درصد هزينه ها را پرداخت مي كنند.

*روستائيان و عشاير و ساكنين شهرهاي زير 20 هزار نفر (داراي دفترچه بيمه روستايي) و ساير افرادي كه از طريق نظام ارجاع به بيمارستان هاي مشمول برنامه مراجعه مي كنند و 3 درصد از كل هزينه خدمات را پرداخت خواهند كرد.

*ريز آخرين تعرفه هاي بيمارستاني در بورد پذيرش جهت مشاهده شما عزيزان در دسترس مي باشد.

*مصدومين طرح طرافيكي(ماده 92 قانون) با در دست داشتن كروكي پليس و يا برگه اورژانس تهران، مشمول طرح رايگان خواهند بود.

*زايمان طبيعي در بيمارستان هاي تحت پوشش طرح تحول سلامت به صورت رايگان انجام مي شود.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

سيستم هاي حمايتي

 واحد مددكاري جهت رسيدگي به گروه هاي آسب پذير (واقع در حياط، جنب درب ورودي بخش ها) در راهنمايي و كمك به مراجعين محترم در شيفت هاي صبح و دفتر پرستاري در شيفت هاي عصر و شب پاسخگو مي باشد.

*واحد رسيدگي به شكايات بيمارستان :64033369 سامانه پيامكي:09100629570 و ايميل:hos.lolagar@gmail.com  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

نحوه پذيرش بيماران

 در مورد بيماران سرپايي جهت دريافت نوبت پزشكان درخواستي صبح با دريافت نوبت از دستگاه شماره دهي و فراخوان از باجه مربوطه، پذيرش بيماران انجام مي گيرد.

*در صورت اتمام نوبت پزشكان خاص، در واحد پذيرش(پشت باجه) اطلاع رساني صورت مي گيرد.

*در مورد بيماران بستري بادردست داشتن اصل و كپي شناسنامه و كارت ملي و كپي صفحه اول دفترچه بيمه به باجه بستري (اولين باجه در سمت چپ) مراجعه فرماييد.

*آدرس داده شده در زمان پذيرش با دقت فراوان ارائه گردد چون بعد از ثبت در پرونده قابل اصلاح نبوده و در هنگام صدور گواهي ولادت و گرفتن شناسنامه و .... به همان آدرس ارائه شده استناد مي‌گردد.

* بيماران داراي كارت اورژانس بدون ايستادن در صف به باجه بستري (اولين باجه در سمت چپ) مراجعه فرماييد.

 

واحد ترخيصپرونده بيماران بستري توسط منشي به واحد داروخانه انتقال يافته و پس از تاييدات لازم به واحد ترخيص فرستاده مي شود و سپس توسط منشي در خصوص مراجعه شما به واحد ترخيص اطلاع رساني لازم صورت مي گيرد.