به سایت بیمارستان فیروزآبادی خوش آمدید
بخش مراقبت های داروییانتصاباتآرشیو اخبارفرم پیشنهاداتپيوندهاي مرتبطاتوماسيون اداري
برنامه درمانگاه

برنامه درمانگاه های تخصصی و فوق تخصصی بیمارستان فیروزآبادی

 

ايام هفته

روماتولوژي 

3

داخلي

6و8

عفوني

4

جراحي

اکسترا

اطفال

7

طب فيزيك

9

ارولوژي

10

قلب

11

ارتوپد

12

نفرولوژي اطفال

22

تغذيه و پوست

14

روان پزشكي

15

ENT

16

مغز و اعصاب

17

زنان

18 و 19

آسم و آلرژي

5

دندان پزشكي

22

چشم

23

شنبه

د.دهقاني

12-9:30

 

د.طهراني

11-9

د.روحي

13-11

د.معرفتي

12:30-8:30

د.منشي زاده

د.نجاتي

د.رضایی

12:30-9 

 

د.الهياري

10:30-8:30

د.مرادی

11-9

د.اكبري فرد

10:30-8:30

د.جواني

12:30-10:30

 

 

 

د. صمدپور

12:30-8:30

 

د.قنبري

12-10

د.علامه

10:30-8:30

د.فريور

12:30-8:30

چرخشی

د.فلاح پور

14-8:30

د.رضایی 

دكتر مطلبی

12:30-8:30

يكشنبه

 

د.دهقاني

12-9:30

 

د.ايرانپور

11-9

د.روحي

13-11

د.فصاحت

10:30-8:30

د.منشي زاده

د.عظيمي نژادان

د.عشقي

12:30-10

د.يحيائي

10:30-8:30

د. قائد

د.تاتينا

12:30-10

 

 

 

د.تقي بيگي

13-9

د.كلانتري

10:30-8:30

د. موسوي

12:30-8:30

چرخشی

 

 

د.رضایی 

د.نواحي

12:30-8:30

د.روشندل

14-12

دوشنبه

 

 

د.دهقاني

12-9:30

 

د.مقسومي

11-9

د.حسن زاده

13-11

د.فراهانی

10:30-8:30

د.معرفتي

12:30-10:30

د.رضايي

د.قاضي مغربي

د.عظيمي نژادان

د.صادقی

12:30-9

 

د.الهياري

10:30-8:30

د.مرادی

11-9

د.قضاوي

12:30-10:30

د.شاملي

12-8:30

د.مهدوي نيا

12-8

د. صمدپور

12:30-8:30

 

د.علامه

10:30-8:30

د.بياضيان

13-11

 د. فدائي

12:30-10:30

چرخشی

د.فلاح پور

14-8:30

 

د.رضایی 

د.پاکراه

12:30-8:30

سه شنبه

د.دهقاني

12-9:30

 

د. تاجيك

11-9

د.فصاحت

10:30-8:30

د.رحماني

12:30-10:30

د.رضایی د.منشی زاده

د.نورالهي

12:30-10

د.يحيائي

10:30-8:30

د.حمزه ئی اصفهانی 

10:30-8:30

د.جواني

12:30-9:30

د.حلواچي

12:30-10:30

د.خامنه

12-8:30

د.مهدوي نيا

11-9:30

د.شهبازي(پوست)

12:30-8:30

 

د.كلانتري

13-11

د. موسوي

12:30-8:30

چرخشی

 

د.رضایی 

د.روشندل

12:30-8:30

د.مرادي

14-12

چهار شنبه

 

د.دهقاني

12-9:30

 

د.طهراني

11-9

د.حسن زاده

13-11

د.فراهاني

12:30-8:30

د.كرد جمشيدي د.منشی زاده

د.صدر

12:30-9

د.يحيائي

10:30-8:30

د.قائد

د.نراقي پور

12:30-9:30

د.قضاوي

12:30-10:30

 

 

د.صمدپور

12:30-8:30

 

د.تقي بيگي

13-9

 

د.علامه

10:30-8:30

د.فريور

12:30-8:30

چرخشی

 

د.رضایی  

د.پاكراه

12:30-8:30

پنج شنبه

 

 د.عربي

13-9

 

پزشك كشيك

د.وزیری

12-9

 

 د.حمزه ئی اصفهانی

10:30-8:30

د.تاتينا

د. گودرزي

قلب اطفال

12-8:30

   

 

د.تقي بيگي

13-9

 

 

د. موسوي

12:30-8:30

چرخشی

 

 

د.مطلبی

12:30-8:30

 
نظرسنجی
اجرای طرح تحول نظام سلامت در مراکز درمانی را چگونه ارزیابی می کنید؟

خوب
متوسط
ضعیف

آمار بازدید
 بازدید این صفحه : 14481
 بازدید امروز : 60
 کل بازدید : 700114
 بازدیدکنندگان آنلاين : 6
 زمان بازدید : 1.0231