مدیـرپرستـاری

 

                             


جناب آقای احمدرضاخدایی ، کارشناس پرستاری ؛

از سال 1374 در این بیمارستان مشغول به کارشده و تا سال 1385 دربخشهای اورژانس و آی سی یو انجام وظیفه نموده اند . همچنین طی سالهای 1385 تا 1391 به عنوان سوپـروایـزرآموزشـی و از سال 1391 تاکنون نیز به عنوان مدیرپرستاری مشغول به کار می باشند .