مدرک تحصیلی مسئول واحد:: کارشناسی ارشد علوم سیاسی


:::::::::شرح وظایف::::::::::::::::

-تعيين خط مشي و نظارت بر حسن اجراي آن

-صدور دستورالعملهاو ضوابط مربوط

-تهيه گزارشات لازم جهت ارائه مقام مافوق

-اتخاذ تدابير لازم به منظور پيشرفت و بهبود امور جاري

-نظارت بر انجام امور مربوط به تعاون ، بيمه و رفاه كارمندان

-نظارت بر اجراي طرح تكريم ارباب رجوع و رسيدگي به شكايات بر حسب مورد

-شركت در كميسيونها ، سمينارها ، كميته ها و جلسات مختلف و تهيه گزارشات لازم جهت استحضار مقام مافوق

-اجراي خط مشي تعيين شده و اتخاذ تدابير لازم به منظور حسن انجام هدفهاي مورد نظر

-پيش بيني احتياجات پرسنلي و اقدام در مورد تامين اين احتياجات

-انجام ساير امور محوله طبق دستور مقام مافوق

 

داخلی واحد : 555