تماس با واحدپرستاری

 

مسئول دفتر: سرکارخانم نـوری

 

تلفکس : 86 85 22 55


شماره های داخلی : 201 الی 205