پنج شنبه ٠٢ فروردين ١٣٩٧

دانشکده فناوریهای نوین پزشکی 
ضيافت افطاري اساتیدمحترم، دانشجويان گرامی و

همکاران عزیز دانشکده فناوریهای نوین پزشکی روز

شنبه 
مورخ 95/3/29 در دانشگاه علوم پزشکی و خدمات

درمانی 
ایران سالن طبقه ی همکف کتابخانه مرکزی برگزار
                       
                           مي‌شود.