پنج شنبه ٠٢ فروردين ١٣٩٧
 
معاون دانشجویی دانشکده فناوری های نوین پزشکی 
 
سرکار خانم دکتر حنان حمدی
 
پست الکترونیک:hamdi.h@kar.iums.ac.ir