پنج شنبه ٠٢ فروردين ١٣٩٧

          چشم انداز 5 ساله

 • —کسب جایگاه برتر منطقه در زمینه علوم اعصاب
 • —کسب جایگاه نخست منطقه در زمینه مهندسی بافت
 • —کسب جایگاه بین سهدانشگاه برتر کشوری و پنجدانشگاه برتر منطقه در سطح دانشکده های فناوریهای نوین
 • —نوآوری در حوزه های اصلی ماموریتی و تجاری سازی در حوزه های اولویت دار که دارای مزیت های نسبی و رقابتی است.
رسالت
 
—مشاركت در توسعه و بهبود سلامت جامعه و ارتقاء موقعيت علميدرعرصه هاي ملي و بين المللي از طريق ايجاد بستر مناسب براي محققين جهت انجام
 
تحقيقات بنيادي و كاربردي به منظور گسترش مرزهای دانش و فناوری، خلق ثروت و ایجاد فناوریهای نوین پزشکی به عنوان دانشکده تحصیلات تکمیلی
 
 
سیاست ها (رویکردها)
 • —اعتلای  پژوهش هاي   كاربرديدر حوزه دانش و فناوريهاي نوين پزشكي
 • —تعامل بین بخش های بالینی و علوم پایه پزشکی به خصوص در حیطه فناوری
 • —محصول محور بودن خدمات آموزشی پژوهشی در راستای خلق و کسب ثروت
 • —فرهنگ سازی در راستای نگاه اعضای هیأت علمی و دانشجویان بهتکمیل روند ایده تا بازار
 • —استفاده از تمام ظرفیت های مراکز تحقیقاتی، گروه های آموزشی و مراکز درمانی و خدماتی دانشگاه از قبیل اعضای هیأت علمی و محققین
 • —گسترش روابط بین المللی در زمینه پژوهش ها و فناوریهای نوین پزشکی و تعیین قطب همکار بین المللی در هر یک از حوزه های فعالیت دانشکده
 • —ایفای نقش پل ارتباطی  در حوزه فناوری های نوین پزشکی بین دانشگاه و سایر موسسات دخیل در امر فناوری و صنعت  و توسعه شرکت های دانش بنیان
 • —ورود به مرزهای دانش و فناوری در دانشگاه علوم پزشكي ایران