پنج شنبه ٠٢ فروردين ١٣٩٧

فعاليتهای مرتبط با دانشجويان:

1.      ثبت نام و نظارت بر مراحل مختلف انتخاب واحد دانشجويان (حذف واضافه , حذف نهايی و ...) در مقاطع مختلف

2.      برنامه ريزی درسی ابتدای هرترم و امتحانات در پايان هر ترم باهمکاری گروههای آموزشی

3.      نظارت بر برگزاری منظم کلاسهای درس و امتحانات پايان ترم

4.      نظارت بر روند تحصيلی دانشجويان از نظر مشروط بودن ياممتازبودن آنها

5.      پيگيری و ثبت نمرات دانشجويان از اعضای هيئت علمی

6.      برگزاری جلسات متعدد شورای بررسی وتصويب پايان نامه هاامتحانات جامع و دفاع دانشجويان مقاطع تحصيلات تکميلی (PhD) , دستياری , ام . پی.اچو کارشناسی ارشد

7.      صدور گواهی های اشتغال به تحصيل برای مراکز مختلف

8.      ارسال گزارش های فراغت از تحصيل دانشجويان به دانشگاه

9.      اقدام برای برگزاری کارآموزيهای رشته ها و مقاطع مختلف

10.تاييد و امضاء پيش نويس دانشنامه های فارغ التحصيلان

11.برگزاری جلسات ماهانه شورای آموزش دانشکده برای برنامه ريزیآموزشی, رسيدگی به امور و درخواستهای دانشجويان و ساير امور مربوط.....