شنبه ٠١ ارديبهشت ١٣٩٧

 

معاون آموزشی دانشکده : جناب آقای دکتر علی صمدی کوچکسرایی

مرتبه علمی : استاد

رشته تحصیلی : مهندسی بافت

گروه آموزشی : مهندسی بافت

شماره تماس: