معرفی دفتر توسعه ی آموزش (EDO)

دفتر توسعه­ی آموزش (EDO) دانشکده فناوریهای نوین پزشکی در راستای اهداف  EDCدانشگاه از سال 1392 شروع به کار نموده است و در جهت ارتقاء کمی و کیفی آموزش در سطح دانشکده فعالیت می نماید. این دفتر به منزله یک بازوی اجرایی و مشورتی در جهت ارتقاء کیفیت خدمات آموزشی برای معاونت محترم آموزشی دانشکده فناوریهای نوین پزشکیانجام وظیفه می­نماید.

رسالت

       رسالت دفتر توسعه هماهنگی، فراهم نمودن بستر اجرایی و نیل به اهداف ارتقاء آموزش با استفاده از امکانات و ظرفیت های بالقوه خود و با توجه به شناخت نیازهای حرفه ای جامعه هدف، در جهت تحقق اهداف در حیطه های برنامه ریزی آموزشی، ارزشیابی، پژوهش در آموزش، توانمند سازی اعضای هیئت علمی، مدیریت و رهبری آموزشی در راستای رسالت مرکز توسعه و مطالعات و چارچوب آئین نامه وزارتی فعالیت می کند.

اهداف

  • ارتقای کیفیت آموزش در دانشکده فناوریهای نوین پزشکی
  • ارتقای کیفیت و کمیت ارزشیابی های آموزشی دانشکدهفناوریهای نوین پزشکی
  • ایجاد انگیزه در اساتید و دانشجویان در حیطه آموزش
  • توسعه برنامه ریزی های آموزشی
  • ایجاد مشارکت اعضای هیات علمی در حیطه آموزش
  • بستر سازی جهت  ایجاد تغییرات در برنامه ریزی و شیوه های آموزشی

  شرح وظایف

v      همكاري در ارتقاي توانمندي هاي اعضاي هيات علمي

v      همكاري در زمينه ارزشـيابي اعـضاي هيـات علمـي و فراينـدهاي آمـوزش در دانشكده

v       ارائه مشاوره در زمينه اجراي طرح هاي پژوهش در آموزش

v       اجـراي روش هـاي نـوين آموزشـي و ارزشيابي گروههاي آموزشي و اعضاي هيات علمي دانشكده

v      ارائه مشاوره در زمینه ی اجرای طرح های پژوهش در آموزش

v      همکاری در زمینه ی برنامه ریزی آموزشی در گروه های آموزشی

v      جلب مشارکت دانشجویان در برنامه های دفتر توسعه ی آموزش با ایجاد کمیته ی دانشجویی فعال منطبق با آیین نامه های مربوطه.

v      شركت فعال در جلسات شوراي آموزشي دانشكده

v       ارتباط مستمر با مرکز مطالعات توسعه آموزش دانشگاه (EDC)

v      راه اندازی یادگیری الکترونیکی ( مجازی سازی)

v      شرکت در جشنواره ها و همایشهای آموزشی

   اعضای دفتر

1-       جناب آقای دکتر محمد تقی جغتایی: رئیس دانشکده

2-       جناب آقایدکتر علی صمدی کوچکسرایی : معاون آموزشی دانشکده

3-        سرکار خانم دکتر بیتا مهروی:مدیر دفتر توسعه آموزش دانشکده

4-        جناب آقای قاسمی: کارشناس دفتر توسعه­ی آموزش