جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
Site in English
منو اصلی
به سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت کشور، خوش آمدید
اوقات شرعی

 

سوابق علمي - پژوهشي

دكتر پوران رئيسي

دانشیار دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي

دانشگاه علوم پزشكي ایران

آدرس: خیابان ولیعصر، خیابان شهید یاسمی، روبروی بیمارستان خاتم الانبیاء

Email: raeissi2009@yahoo.com

سوابق تحصيلی

 

- فوق لیسانس       MBA                               MMU مالزی / شریف                                  2012

 

- دكتري                  روانشناسي تربيتي و تحقيق    دانشگاه كانزاس، امريكا                          1988

                                   تخصص حرفه اي: پژوهشگری  (Methodologist)       

- فوق ليسانس           روانشناسي تربيتي و تحقيق،     دانشگاه كانزاس، امريكا                      1981

- ليسانس                 روانشناسي                          دانشگاه كانزاس، امريكا                        1979

 

سوابق تدريس

 

-  استاديار گروه آموزش بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران (1370- 1371)

استاديار گروه تحقيق،دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران 1372- 1378

- دانشیار گروه تحقيق در سیتمهای بهداشتی درمانی، دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی، از سال 1378تا زمان حاضر

 

دروس تدريس نموده

-  مبانی کامپيوتر و آناليز داده ها توسط برنامه SPSS 

- آمار در حسابداری و مديريت

- روش تحقيق در علوم

- سمينار تحقيق ( مقاطع كارشناسي ارشد و  دكترا )

- سمينار تحقيق پیشرفته( مقطع دكترا )

-روانشناسی عمومی ( مقطع كارشناسي )

- روانشناسی اجتماعي ( مقطع كارشناسي )

- آمار حیاتی ( مقطع كارشناسي ارشد  و دکترا )

 

زمينه هاي مورد علاقه پژوهشي

- بهداشت رواني محيط كار

-  عوامل انگيزشی محيط كار

- بهسازی نيروی انسانی

- توسعه مديران

- استرسهای شغلی و راههای مقابله با آن

- ایمنی بیمار و کارکنان در بیمارستانها

- کیفیت خدمات ارائه شده به بیماران و راههای تضمین آن

- اعتبار بخشی در بیمارستان

 

سوابق پژوهشي

 

- راهنمايي پايان نامه ها

- بررسي شيوع افسردگي و علل آن در دانشجويان پزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران. پايان نامه دكتري، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، حسين عامري،(1371).

 

- بررسي اثر آموزشي الگوي رفتاري خانواده بر اعتلاء سلامت دهان و دندان نوجوانان مدارس تهران. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده بهداشت، گروه خدمات بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، محمد هاشمي (1371) .

 

- بررسي نيازهاي اطلاعاتي پرستاران شاغل در دانشگاههاي علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي. پايان نامه كارشناسي ارشد. دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه كتابداري، دانشگاه علوم پزشكي ايران، محمد شكوري فرد (1372) .

 

-  بررسي ارتباط رفتارهاي بهداشتي و جو عاطفي خانواده با اختلال بي اختياري كنشي ادرار در كودكان دبستاني 7 تا 12 ساله مناطق آموزشي 12، 31، 14 شهر تهران(1372). پايان‌نامه كارشناسي ارشد، دانشكده بهداشت، گروه خدمات بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، شهين قنداق بند شوشتري (1372).

 

- بررسي عوامل مؤثر براختلالات عاطفي / رفتاري به ويژه اختلال كردار دركودكان دبستاني جنوب شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده بهداشت، گروه خدمات بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، محمد علي مروتي شريف آباد (1372).

 

- بررسي اپيدميولوژيك اختلالات عاطفي / رفتاري دانش آموزان مدارس ابتدايي، راهنمايي منطقه يك آموزش و پرورش شهرستان كرج. پايان نامه MPH دانشكده بهداشت، گروه خدمات بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، بهروز روزبه (1373).      

 

- بررسي شيوع وعلل افسردگي در كارگران كارگاههاي صنعتي شهر زاهدان. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده بهداشت، گروه بهداشت حرفه اي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، محمد صادقي خراشاد (1373).

 

- بررسي ميزان رضايت شغلي بهورزان در خانه‌هاي بهداشت شبكه بهداشتي درماني شهرستان كاشان. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مديريت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، علي كبريايي، (1374).

 

- بررسي عوامل استرسزا درمديران بيمارستانهاي استان فارس و خوزستان، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مديريت،  دانشگاه علوم پزشكي ايران، منصور ظهيري (1374).

 

- تحليل هزينه- منفعت خدمات بهداشت رواني در شبكه بهداشت و درمان استان كردستان. پايان نامه دكتري تخصصي، گروه مديريت و خدمات بهداشتي -درماني، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي. احمد قاضي زاده  (1374).

 

- بررسي نقش مديريت در بهداشت رواني پرستاران در بيمارستانهاي عمومي شهر تهران، پايان نامه دكتري تخصصي،دانشكده مديريت و خدمات بهداشتي - درماني، واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي، رخشنده محمدي، (1375).

 

- بررسي پيامدهاي استرس در مديران و مترون هاي پرستاري بيمارستانهاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مديريت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، گلاله توكلي، (1375).

 

- بررسي عملكرد پرستاران در تكميل پرونده هاي پزشكي در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاههاي علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني مستقر در تهران و ارائه الگوي مناسب. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي،گروه مديريت دانشگاه علوم پزشكي ايران، نيلوفر ماسوري، (1375).

 

- بررسي تاثير عملكرد رابطين داوطلب بهداشتي در محدوده جمعيتي مراكز بهداشتي درماني شهري بر ميزان دانش و عملكرد بهداشتي خانواده هاي تحت پوشش. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مديريت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، اردشير خسروي، (1376).

 

-  بررسي ميزان بهره وري پرسنل واحد كدگذاري مدارك پزشكي در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني شهيد بهشتي پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، فاطمه عبداله گرجي (1376).

 

-  بررسي استرس هاي شغلي پرسنل مدارك پزشكي دانشگاههاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني تهران، ايران و شهيد بهشتي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، فرشيد منجمي (1376).

-  بررسي وضعيت مدارك پزشكي از لحاظ طراحي مدارك و ارائه الگوي مناسب در مراكز اموزشي درماني تابعه دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، احمد عزيزي (1377).

 

-  بررسي امكان بهره گيري از TQM در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي،گروه مديريت، دانشگاه علوم پزشكي ايران. سيد مهدي مدني (1378).

 

- بررسي عملكرد شبكه هاي بهداشت و درمان استان مازندران در طرح پيشگيري بيماري تالاسمي ماژور بين سالهاي 78-1376. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مديريت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، قاسم عابدي (1379).

 

-  بررسي تطبيقي مديريت برنامه بهداشت روان درشبكه هاي بهداشت و درمان استان خوزستان در   تئوري و عمل. پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مديريت، دانشگاه علوم پزشكي ايران. عفت جهانباني (1380).

 

-          ارزيابی ميزان آگاهی و عملکرد منشيان بخشهای بيمارستانهای آموزشی (عمومی) مستقر در تهران در رابطه با مدارک پزشکی پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی، گروه مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی ايران، احمد سلطانی (1380).

 

-         ارزيابی کيفيت استريلزاسيون در مراکز بهداشتی - درمانی استان همدان، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی، گروه مديريت، دانشگاه علوم پزشکی ايران، ابراهيم قليچ خانی (1381).

 

-          بررسی تطبيقی انگيزاننده های شغلی از ديدگاه کارکنان و مديران بيمارستانهای آموزشی، دانشگاه علوم پزشکی قزوين، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی، گروه مديريت، دانشگاه علوم پزشکی ايران، رفعت محبی فر (1381).

 

-   بررسی استرس شغلی و ارزيابی وضعيت بهداشت روانی پرستاران شاغل در بيمارستانهای شهر رشت، پايان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران، مهناز تربيت  (1382).

 

-         مطالعه تطبيقي نظام ثبت بيمارستاني سرطان ايران با آمريكا، پايان‌نامه كارشناسي ارشد، مدارك پزشكي، دانشكده مديريت و اطلاع‌رساني پزشكي، گروه مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، رقيه عظيمي، (1383).

 

-         مطالعه تطبيقي نظام ملي ثبت اطلاعات بهداشت روان انگلستان، مالزي و ايران. پايان­نامه كارشناسي ارشد دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، آقاي هادي لطف نژاد افشار، (1383).

 

-         بررسي صحت اطلاعات در مراكز بهداشتي درماني استان گلستان: 1384، پايان نامه كارشناسي ارشد مدارك پزشكي، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مدارك پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، آقاي حامد يپان غراوي (1384).

 

-         رابطه متغيرهاي كلان اقتصادي با ميزان فروش بيمه نامه هاي درمان مكمل شركت هاي بيمه تجاري در ايران از سال 1369 تا 1382، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مديريت، دانشگا علوم پزشكي ايران ، شيرين نصرت نژاد (1387).

 

-         بررسي رابطه بين سبك رهبري ومديريت تعارض بين مديران ارشد بيمارستانهاي شهرستان اروميه در سال 1386، پايان نامه كارشناسي ارشد، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي ، گروه مديريت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، فرشاد فقي سلوك،  (1387).

 

-         ارائه الگوی مدیریت بهره وری نیروی انسانی در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی گیلان  ، پايان نامه دکترا ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی -واحد علوم و تحقیقات ، فردین محرابیان ، (1388).

 

-         تاثیر آموزش های رسمی ضمن خدمت بر مهارت های مدیریتی کارشناسان شبکه ی بهداشت و درمان شهرستان ملایر ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، محرم زنگه،(1388).

 

 

-         تحلیل وضعیت محیط داخلی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کردستان و رابطه آن با میزان آمادگی آنها در برابر بحران ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، نگار یزدانی،(1388).

 

-         بررسی رابطه مدت شیفت های کاری پرستاران با فعالیت های حرفه ای و غیرحرفه ای آنها در بیمارستان شهید مدرس تهران سال 1388 ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، ساناز ذوق طلب حساس،(1388).

 

-         مطالعه رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، شیرزاد کرمی ،(1388).

 

-         بررسی فرهنگ سازمانی بیمارستان های دولتی و خصوصی و رابطه آن با عملکرد کارکنان آنها:مطالعه موردی بیمارستان دولتی شهید مدرس و بیمارستان لاله، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، مژگان محمودی ،(1388).

 

-          طراحی الگوی خرید استراتژیک در بخش درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی ، پايان نامه دکترا ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی -واحد علوم و تحقیقات ، خالق کریمی ، (1389).

 

-         طراحی الگوی پیشگیری و مدیریت خطاهای پزشکی برای بیمارستان های دولتی استان تهران ، پايان نامه دکترا ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی -واحد علوم و تحقیقات ، لیلا کیکاوسی آرانی ،(1389).

 

 

-         شناسایی عناصر آمیخته بازاریابی موثر بر بخش درمان و ارائه الگو برای ایران، پايان نامه دکترا ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، میترا صفی پور،(1389).

 

-         رابطه ویژگی های شغلی تکنسین های فوریت پزشکی با زمان  صحنه در مصدومین ترومایی شهر مشهد، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، افسانه ابریشم،(1389).

 

 

-         رابطه فعالیت پزشک خانواده با شاخص های ارائه خدمات سلامت مادر و کودک در سطح اول شبکه بهداشتی و درمانی فومن، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، آزیتا هاشمی ،(1389).

 

-         ارتباط هوش هیجانی با استرس و عملکرد مدیران پایه حوزه ستادی وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی از طریق تحلیل مسیر، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، نسیم کاظمینی،(1389).

 

 

-         تاثیر آموزش گزارش خطاهای پزشکی بر روی میزان و نوع خطاهای گزارش شده توسط پرستاران در بیمارستان میرزا کوچک خان، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، محبوبه عباس پور،(1389).

 

-         رابطه سلامت روان پرستاران و انگیزش آنها در انجام وظایف محوله در بیمارستان گنجویان دزفول1390، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ،  لیلا شکوهنده ،(1391).

 

 

 مشاوره آماري پايان نامه‌ها

 

- بررسي ميزان آگاهي و نحوه رفتار بهداشتي بزرگسالان منطقه بهداشتي / درماني جاجرود در مورد بيماري سل. پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، اشرف موسوي (1369).

- بررسي شاخص DMF در گروههاي سني6-5،12، 15، 44، 35 سال در استان زنجان. پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه خدمات بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران،فرزانه يوسفي (1370).

 

- بررسي عقايد دانشجويان دوره كارداني بهداشت عمومي دانشگاه علوم پزشكي مشهد و همدان در زمينه مسائل آموزش بهداشت. پايان نامه  كارشناسي ارشد، گروه خدمات بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، محمود حريرچي (1370).

 

- تاثير آموزش برنامه هاي تنظيم خانواده در چهار چوب رويكرد جديد آموزش بهداشت در روستاي شهرستان كهكيلويه. پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه خدمات بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، محمد عبد موسوي (1370).

 

- بررسي ميزان آگاهي مادران فارغ شده درزايشگاه شهيد اكبر آبادي نسبت به تكميل واكسيناسيون، پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه خدمات بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، شهرزاد سعادت قرين (1371).

 

- بررسي شاخصهاي بهداشتي در شهرستان بهبهان. پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه خدمات بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، آذر رفيعي (1371).

 

- بررسي ميزان آگاهيها و نگرش مردان متاهل شاغل در مركز جمع آوري و فروش كالاي متركه درمورد عمل وازكوتومي به عنوان كنترل مواليد. پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه خدمات بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران (1371).

 

- بررسي ميزان آگاهي و عقايد كارگران موسسه توليد دارو درباره تنظيم خانواده. پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه خدمات بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران (1371).

 

- بررسي ميزان آگاهيهاي كاركنان تغذيه بيمارستانهاي شهر اصفهان در مورد بهداشت فردي، محيط و مواد غذايي و ارائه پيشنهادات آموزشي. پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه خدمات بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، هما اُورمچي (1371).

 

- بررسي عوامل افسردگي در جانبازان بالاي 40 درصد معلوليت شهر اصفهان در سال 1370و ارائه طرح پيشنهادي. پايان نامه كارشناسي ارشد،گروه خدمات بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، محمد رضا نيلفروشان همداني (1371).

 

- بررسي ميزان آگاهي مادران كودكان 2-0 سال شهر زاهدان در مورد بيماري اسهال و ارائه برنامه آموزشي. پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه خدمات بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، غلامحسين حيدري (1371).

 

- آموزش پزشكي در ايران و سير و تحولات آن از نظر تطابق با نيازمنديهاي جامعه ايران. پايان نامه MPH، گروه خدمات بهداشت، دانشگاه علوم پزشكي تهران، غلامرضا كاميابي (1371).

 

-  بررسي اپيدميولوژيك ليشمانيوز جلدي در بخشهايي از كانون اندميك اصفهان به منظور طرح و پيشنهاد برنامه كنترل. پايان­نامه دكتري تخصصي، گروه حشره شناسي، دانشگاه علوم پزشكي تهران، يعقوبي (1372).

 

مشاوره علمي پايان نامه‌ها

 

-  بررسي نحوه اداره بيمارستانهاي خيريه استان تهران در سال 1379. پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه مديريت، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مديريت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، حميد رضا فرنيا 1379.

 

-  مطالعه امكان كاربرد مديريت استراتژيك در بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي ايران، پايان نامه كارشناسي ارشد گروه مديريت خدمات بهداشتي و درماني، دانشگاه آزاد اسلامي ، واحد علوم تحقيقات، امير اشكان نصيري پور 1379.

 

-  نقش دولت در كنترل خدمات بيمارستاني در كشورهاي منتخب و ارائه الگو براي ايران، پايان‌نامه دكتري تخصصي دانشگاه آزاد اسلامي، گروه مديريت خدمات بهداشتي - درماني، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد علوم و تحقيقات، ويدا حميدي آشتياني تابستان 1382.

-  طراحي الگوي توسعه مديريت بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي ايران، پايان­نامه دكتري تخصصي، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني، دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم و تحقيقات، امير اشكان نصيري­پور 1383.

 

-  بررسي رابطه كيفيت زندگي كاري با تعهد سازماني كاركنان بيمارستان هاي دانشگاهي شهر سنندج در سال 85، پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه مديريت، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مديريت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، هوشنگ سيفي، 1385.

 

-  رابطه هوش هيجاني با راهبردهاي مديريت تعارض بين مديران بيمارستان هاي آموزشي قزوين- 1386، پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه مديريت، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مديريت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، روح اله كلهر ، 1386.

 

-  رابطه تيپ شخصيتي با سبك رهبري مديران بيمارستان هاي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران، تهران و شهيد بهشتي-1385، پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه مديريت، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مديريت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، وحيد خداشناس، 1387.

 

-   بررسی تاثیر طرح پزشک خانواده بر بهداشت مادر و کودک جمعیت روستایی دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، پايان نامه كارشناسي ارشد، گروه مديريت، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، گروه مديريت، دانشگاه علوم پزشكي ايران، حمیدرضا شعبانی کیا ، 1387.

 

 

-  طراحی الگوی برنامه ریزی عملیاتی برای سطح اول شبکه های بهداشتی درمانی ایران، پايان نامه دکترا ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، محمد امیری ، 1388.

 

-  طراحی الگوی جهانی شدن خدمات بیمارستانی ایران، پايان نامه دکترا ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، محمد علی جهانی ، 1388.

 

 

-  طراحی الگوی توسعه کارآفرینی سازمانی در بیمارستان های دولتی ایران، پايان نامه دکترا ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، حسین حسینی فهرجی،1388.

 

-  مولفه های موثر بر دسترسی به خدمات درمانی در ایران، پايان نامه دکترا ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، قهرمان محمودی عالمی ،1390.

 

 

-         رابطه ی گردش شغلی با عملکرد پرستاران در بیمارستان های تامین اجتماعی تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، منصوره دلپسند ، 1388.

 

-         ارائه فرآیند عملیاتی استاندارد برای تیم های واکنش سریع بهداشتی و درمانی در ایران، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ،  سمیه نوری،1388.

 

 

-         رابطه فرهنگ سازمانی و سرمایه فکری در ستاد معاونت و حمایت و سلامت کمیته امداد ایران، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، اصلان نظری،1389.

 

-         رابطه ثبات مدیریت با کارایی بیمارستان های منتخب تهران 1390 ، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ،  زکیه حاجی پور ،1390.

 

-         تاثیر دوره های آموزشی بر توانایی کارکنان حوزه معاونت بهداشتی شبکه بهداشت و درمان شهرستان مرند، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ،  ایوب بارانی بناب ،1391.

 

-         رابطه مدیریت استعداد با عملکرد کارکنان بیمارستان های منتخب استان البرز1390، پايان نامه كارشناسي ارشد ، دانشكده مديريت خدمات بهداشتي - درماني دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات ، نرگس السادات اجاق،1391.

 

داوري پايان‌نامه

 

داوری پایان نامه های متعدد در رشته های مختلف از جمله بهداشت و  مدیریت خدمات بهداشتی درمانی

 

كتابها

 نصيري پور،  امير اشكان ،رئيسي، پوران( 1385 ). توسعه مديريت: اكسير سازماني، تهران: انتشارات شهر آشوب.

رئيسي، پوران و نصیری پور امیراشکان (1394).  اصول روش تحقيق در مدیریت خدمات بهداشتی درمانی با تاكيد بر جنبه­هاي كاربردي  (در دست چاپ)

 

طرحها

-  مجري طرح تحقيقاتي ارزيابي رضايت مصرف‌كنندگان از لوازم بيمارستاني، طرف قرارداد: شركت خدمات علمي صنعتي استان تهران، مورخ 21/9/1379.

 

-  مجري طرح بررسي ميزان رضايت استفاده­كنندگان از خدمات كتابخانه مركزي دانشگاه علوم     پزشكي ايران در رابطه با منابع موجود و خدمات ارائه شده در سال 1383 ، مورخ 14/5/1383، طرف قرارداد: دانشگاه علوم پزشكي ايران.

 

-  بررسي نگرش شغلي زنان در بيمارستانهاي دانشگاهي شهر سنندج در سال 1384، طرف قرارداد معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني كردستان، مورخ 13/12/1384.

 

-         مجری بررسي صحت اطلاعات مراكز بهداشتي درماني استان گلستان 1384، طرف قرارداد:معاونت پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي ايران، مورخ 21/8/1385.

 

-         مجری بررسی کیفیت اجرای طرح ملی پزشک خانواده نظام ارجاع در شهرستان های تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران ، طرف قرارداد : معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران ، مورخ 5/8/1387 .

 

-         مشاور طرح رابطه  فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد کارکنان در واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی. طرف قرارداد : واحد علوم و تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی . مورخ  25/5/1392 .

 

ارزیابی فرهنگ ایمنی بیمار در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران.

-          

-          

-         مجری طرح بررسی دلایل برونسپاری از دید مدیران در بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران و تهران

-         طرف قرارداد : دانشگاه علوم پزشکی ایران ( در حال اجراء)

-          

-         مجری طرح تاثیر چک لیست جراحی ایمن بر میزان مرگ و میر و عوارض بیماران جراحی شده در یک مرکز آموزشی درمانی منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران

-         طرف قرارداد : دانشگاه علوم پزشکی ایران  ( در حال اجراء)

-          

 

مقالات فارسي

1-    مجلسي، فرشته ، رئيسي،پوران. شكروش، بهجت (1371).  بررسي حوادث در كودكان زير پانزده سال در شهر تبريز، مجله بهداشت ايران، سال بيستم، شماره 1تا4، صص 31-17.

 

2-    رئيسي، پوران (1375). نقش بهداشت و سلامت بر بهره وري خانواده، مجله پژوهش در پزشكي، مجله پژوهشي دانشكده پزشكي دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي، سال20، شماره 2، صص 86-74.

** شايان ذكر است كه مقاله فوق در مسابقه مقاله نويسي بر روي بهره وري كه از سوي وزارت صنايع سنگين (در خرداد ماه 1374) برگزيده گرديد، برنده جايزه اول مسابقه بوده است.

 

3-    رئيسي، پوران (1375). بررسي اثرات استرس بر عملكرد و بهره وري مديران بيمارستانها و مترون‌هاي پرستاري، شيوه هاي عملي ارتقاي بهره وري نيروي انساني، مركز آموزش مديريت دولتي، صص 34-333

** مقاله فوق درارزيابي مقالات ارائه شده در سمينار حائز مقام اول بوده است.

 

4-    رئيسي، پوران و قاضي زاده، احمد (1376). هزينه - منفعت درمان بيماران صرعي در سيستم بهداشت و درمان استان كردستان، فصلنامه انديشه و رفتار، سال سوم، شماره (2،1)،    صص 18-13.

 

5-    رئيسي، پوران و ظهيري، منصور (1377). بررسي شيوع استرس شديد، عوامل استرس زا و تاثير استرس بر عملكرد مديران بيمارستانها، فصلنامه انديشه و رفتار، سال چهارم، شماره 2، صص 48-40.

 

6-    رئيسي، پوران و خسروي، اردشير (1377). تاثير رابطين بهداشت بر تغيير آگاهي و عملكرد خانواده هاي تحت پوشش مراكز بهداشتي - درماني شهري، شهر تهران (منطقه جنوب)، سنندج و شهركرد، فصلنامه انديشه و رفتار، سال چهارم، شماره3، صص 61-48.

 

7-   رئيسي، پوران و منجمي، فرشيد (1378). بررسي وضعيت استرس پرسنل مدارك پزشكي شاغل در بيمارستانهاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ايران. فصلنامه انديشه و رفتار، سال پنجم، شماره 1و2، صص 54-45.

 

8-   رئيسي، پوران (1379). تاثير استرس بر عملكرد و بهره وري مديران بيمارستانها و مترون هاي پرستاري، فصلنامه مديريت و اطلاع رساني پزشكي، سال سوم، شماره 6و5، صص 199-176.

 

9-   رئيسي، پوران و كبرياي، علي (1379). رضايت شغلي بهورزان خانه هاي بهداشت، فصلنامه انديشه و رفتار، سال پنجم، شماره 4، صص 69-51 .

 

10-        رئيسی، پوران و نصيری پور، امير اشکان (1380). ضرورت بهره گيری از دانش تخصصی مديريت در اداره امور بيمارستانها و مراکز بهداشتی درمانی، فصلنامه مديريت و اطلاع رسانی پزشکی، سال چهارم، شماره دهم و يازدهم، صص 79-71.

 

11-        رئيسي، پوران و توكلي، گلاله (1381). تاثير استرسهای شغلی مديران بيمارستانها و مترونهای پرستاری بر سلامت رواني و عملکرد شغلی آنها، مجله علمی پژوهشی حکيم، دوره ٥، شماره ٤، صص 247-254.

 

12-            رئيسي، پوران و مدني، سيد مهدي (1381). امكان بهره‌گيري از مديريت كيفيت جامع در بيمارستان‌هاي وابسته به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان: تحليل وضعيت موجود، جمله طب و تزكيه، شماره 46، صص 47-35.

 

13-            رئيسي، پوران و جهانباني، عفت (1382). چگونگي عملكرد مديريت برنامه بهداشت روان در شبكه‌هاي بهداشت و درمان استان خوزستان، فصلنامه انديشه و رفتار، شماره 34، صص 48-40 .

 

14-            طبيبی، سيد جمال الدين ، رئيسی، پوران و نصيری پور، اميراشکان (1382). مطالعه امکان کاربرد مديريت استراتژيک در بيمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ايران، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی قزوين، شماره 27، صص60-54 .

 

15-            رئیسی، پوران ، نصیری پور، امیر اشکان و کرمی، شیرزاد (1384). هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه، فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت سلامت، دوره 8، شماره 22، صص54-47.

 

16-رئيسي، پوران و محبي­فر، رفعت (1385). انگيزاننده­هاي شغلي كاركنان: ديدگاه مديران و كاركنان بيمارستانهاي آموزش دانشگاه علوم پزشكي قزوين، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني قزوين، سال 10، ‌شماره 1، صص 108-101.

 

17-            رئيسي، پوران و عظيمي، رقيه (1385). مطالعه تطبيقي نظام ثبت سرطان بيمارستاني ايران با امريكا، سال چهاردهم، شماره اول ، صص 32-23.

18-            رئيسي، پوران و ابراهيمي، عزت (1385).  بررسي ميزان رضايت استفاده­كنندگان از كتابخانه مركزي دانشگاه علوم پزشكي ايران در رابطه با منابع موجود و خدمات ارائه شده، فصلنامه علمي- پژوهشي كتابداري و اطلاع رساني، پياپي 37، شماره اول، جلد دهم، صص 138-123.

 

19-            رئیسی، پوران. قادری، حسین. نصرت نژاد ، شیرین (1385). رابطه متغییرهای کلان اقتصادی با میزان فروش بیمه نامه های درمان مکمل ؛ 82-1369، فصلنامه علمی- پژوهشی مدیریت سلامت ، دوره 9 ، شماره 24 ، صص 16-7 .

 

20-            نصيري پور، امير اشكان ، رئيسي، پوران و محبوبي، محمد (1386). مطالعه ميزان آمادگي بيمارستانهاي مرزي استان كرمانشاه در رويارويي با بحران هاي مرزي، فصلنامه علمي- پژوهشي مديريت سلامت، شماره 28 ، دوره 10 ، صص 48-41.

 

21-            نصیری پور، امیر اشکان ، علی محمد زاده ، خلیل ، آردن، شهزاد و رئیسی، پوران (1386). طراحی الگوی خصوصی سازی اداره امور بیمارستانهای سازمان تامین اجتماعی، مجله علمی پژوهشی علوم غذایی و تغذیه، سال پنجم، شماره 1، صص 83-73.

 

22-            رييسي پوران ،  قادري حسين و نصرت نژاد شيرين(1387). رابطه متغییرهای کلان اقتصادی با میزان فروش بیمه نامه های درمان مکمل: 82-1369، فصلنامه مدیريت سلامت،دوره 9 شماره 24،صص 16-7

 

23-            پوران رئيسی، اميراشکان نصيری پور ، شيرزاد کرمی(1387). رابطه هوش هيجاني با عملكرد مديران بيمارستانهاي آموزشي كرمانشاه، فصلنامه مدیريت  سلامت، جلد 8 شماره 22،صص 54-47.

 

24-            وطن خواه، سودابه ، رئیسی، پوران و کلهر، روح الله (1387). تعیین همبستگی هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض بین مدیران بیمارستان های آموزشی قزوین1386 . فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت سلامت ، دوره 11 ، شماره 32، صص 46-41 .

 

25-            نصيري پور، امير اشكان ، رئيسي، پوران و خيبر، احمد (1387). عملكرد بيمارستانهاي مجری طرح دوست دار كودك در رابطه با ترویج رفتار شيردهي مادران، مجله پژوهشي حكيم، دوره 11، شماره 1، صص 61-54 . 

 

26-رئیسی، پوران ، نصیری پور، امیر اشکان ، رستمی، لیلا و خالصی، نادر (1387) . رابطه ویژگیهای شخصیتی مدیران با کارآفرینی در سازمان های بهداشتی و درمانی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تبریز ؛ 1386 ، فصلنامه علمي - پژوهشی مدیریت سلامت ، دوره 11 ، شماره 33 ، صص 62-57 .

 

 

27-            نصیری پور، امیر اشکان. رئیسی، پوران . جعفری، مهرنوش (بهار 1387) . رابطه هوش عاطفی با سبک رهبری در مدیران بیمارستانهای تامین اجتماعی شهر تهران، فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار ، سال دوم ، شماره 1 ، صص 118-105 .

 

28-            اميراشکان نصيری پور، پوران رئيسی و سيد پوريا هدايتی(1388). رابطه ي فرهنگ سازماني با بهره وري كاركنان: بيمارستان هاي عمومي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران - 1386، فصلنامه مدیریت سلامت جلد 12شماره 35،صص 24-17

 

29-            پوران رئيسي ، فريبا بیگدلي  ، منصور دلپسند ، مهرداد كرماني حسكوئي و حسن آذر ي پور(1388). اثربخشی اجرای چرخه مدیریت بهره­وری با رویکرد کایزن عملیاتی بر بهبود شاخص­های عملکردی واحد آزمایشگاه پلی­کلینیک 17 تامین اجتماعی تهران ،فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان، 1(3)،صص 56  -49 

 

30-             رئیسی، پوران و زنگنه، محرم (بهار 1388). تاثیر آموزشهای رسمی ضمن خدمت بر مهارتهای مدیریتی کارشناسان ستادی شبکه بهداشت و درمان ملایر، فصلنامه نظام سلامت، سال اول، پیش شماره اول، صص 21-17.

 

31-            اخلاقی، فائزه ، رئیسی، پوران و  کاظمی، سید موسی (1388). میزان اجرای دستورالعملهای کد گذاری صدمات، سوختگی ها و مسمومیت ها در بیمارستان های آموزشی دانشگاههای علوم پزشکی ایران، تهران و شهید بهشتی، دوفصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت ، دوره ششم ، شماره اول، صص 34-23 .

 

32-            نصيری پور ، امیر اشکان ، هلالی بناب ، امیر ابوالفضل و رئیسی ، پوران ( 1388). سبک رهبری مدیران شبکه های بهداشت و شاخص های عملکردی ( استان آذربایجان شرقی ؛ 1386 )، فصلنامه علمی - پژوهشی مدیریت سلامت ، دوره 12 ، شماره 36 ، صص 24-17 .

 

33-            نصيري پور، امير اشكان ، رئيسي، پوران و سوراني نيك، غلامرضا (1388). تاثير آموزش نظام آراستگي محيط (5S) بر الگوي مصرف تجهيزات پزشكي مصرفي در بيمارستان آيت ا.. كاشاني تهران در سال 1387، فصلنامه علمی، تخصصی و پژوهشی بيمارستان ، سال هشتم، شماره 5 ، صص 25-19

 

34-            نصيري پور، امير اشكان. رئيسي، پوران و دلپسند، منصور(1388). تاثير گردش شغلي بر عملكرد پرستاران در بيمارستان هاي تامين اجتماعي تهران، فصلنامه علمي - پژوهشي مديريت سلامت ، دروه 12 ، شماره 37 ، صص 28-23 .

 

35-            رئیسی، پوران،  نصیری پور، امیر اشکان و حسام، سمیه (1388). ارزیابی عملکرد الگوی مدیریت کیفیت فراگیر (ISO 9001:2000) در بیمارستان‌های سازمان تامین اجتماعی استان تهران، دو فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، دوره ششم، شماره دوم، صص 112-105.

 

، پوران ، كلهر، روح ا... و ازمل، محمد (1388). همبستگي هوش هيجاني با مهارت هاي ارتباطي مديران بيمارستانهاي آموزشي قزوين. مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، سال 13، شماره 4، صص62-57 .

 

37-            رئيسي، پوران ، عليخاني، مهتاب و  مبيني زاده ، محمدرضا (1389). پرداخت کارانه مبتنی بر عملکرد در بیمارستان شهید هاشمی نژاد تهران. فصلنامه نظام سلامت(فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان) ،دوره 2 شماره 1، (پياپي 5-6، صص  36-27

 

پوران ، عبادی فرد آذر ، فربد  ، مسعود رودباری و شعبانی­کیا ، حمیدرضا (1389). تاثیر طرح پزشک خانواده بر شاخص های بهداشتی مادر و کودک جمعیت روستایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد. فصلنامه مدیريت  سلامت، 14(43)،صص 36-27

 

39-            طبیبی، سید جمال­الدین، نصیری­پور، امیراشکان ، ملکی، محمدرضا ، رئیسی، پوران ، محمودی، محمود  و عظیمی ،  لیلا (1389). بررسی نگرش ایمنی کارکنان یک مرکز پزشکی، آموزشی درمانی تهران 1389. فصلنامه سلامت کار ایران،دوره 7 شماره 4، صص 5-0

 

40-            رئيسي، پوران،  نصيري پور، امير اشكان و حسام، سميه (بهار و تابستان 1389). كاربرد مديريت كيفيت جامع (ISO: 9001-2000) در بيمارستانهاي سازمان تامين اجتماعي شهر تهران، دو فصلنامه مديريت اطلاعات سلامت، دوره ششم، شماره اول، صص 34-23 .

 

41-            نصيري پور، امير اشكان. طبيبي، سيدجمال الدين. رئيسي، پوران. جهاني، محمدعلي (فروردين-ارديبهشت1389). طراحی الگوی جهانی شدن خدمات بیمارستانی ایران، مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشكي بابل (دوماهنامه)، دوره دوازدهم، شماره 1، صص 94-86.

 

42-             نصراله پور شيرواني، سيد داوود ، رئيسي، پوران ، مطلق، محمد اسماعيل ، كبير، محمد جواد و اشرفيان اميري، حسن (بهار 1389). ارزيابي عملكرد نظام ارجاع در برنامه پزشك خانواده در دانشگاه علوم پزشكي ايران:1387، مجله پژوهشي حكيم، دوره سيزدهم، شماره اول، صص 25-19 .

 

43-            رئیسی، پوران ، نصیری پور، امیر اشکان و محمودی، مژگان (تابستان 1389). بررسی فرهنگی سازمانی بیمارستانهای دولتی و خصوصی و رابطه آن با عملکرد کارکنان آنها: (مطالعه موردی بیمارستان شهید مدرس و بیمارستان لاله)، مجله مدیریت فرهنگی، سال چهارم، شماره هشتم، صص 38-21 .

 

44-            نصیری پور، امیر اشکان ، رئیسی، پوران، طبیبی، سید جمال الدین ، مهرابیان، فردین. فرمانبر، ربیع ا... (تابستان 1389). ، مجله دانشگاه علوم پزشکی گیلان، دوره 19، شماره 74، صص 67-58 .

 

45-            نصیری پور، امیر اشکان. رئیسی، پوران. نوری، سمیه (1389). ارائه فرآیند عملیاتی استاندارد برای تیم های واکنش سریع بهداشتی و درمانی در ایران، فصلنامه علمی امداد و نجات، سال دوم،  شماره 2، صص 26-11 .

 

46-نصیری پور، امیر اشکان ، رئیسی، پوران و نوری، سمیه (پاییز و زمستان 1389). مطالعه تطبیقی ساختار و وظایف تیمهای واکنش سریع بهداشتی و درمانی در کشورهای منتخب و ارائه پیشنهاد برای ایران، فصلنامه علمی پژوهشی فرهنگی سفید پوشان سبز، شماره 33، صص 40-30.

 

47-            دلپسند، منصور ، رئیسی، پوران ، بیگدلی، فریبا وشهابی ، مسعود (زمستان 1389). تاثیر چرخش شغلی بر فرسودگی شغلی پرستاران بیمارستان کاشانی تهران: مطالعه موردی، فصلنامه سلامت کار ایران، دوره 7، شماره 4، صص 17-7.

 

48-             مردانی حموله،مرجان ،  رئيسی،پوران ، حيدری هایده ،  محبوبی محمد (1390). بررسی میزان حمایت اجتماعی ادراک شده در میان کارکنان بیمارستان و عوامل مرتبط با آن. فصلنامه سلامت کار ایران،دوره 8 شماره 2، صص 15-0

 

49-            حسینی فهرجی ، حسین ، نصیری پور ، امیراشکان  و رئیسی پوران (1390). عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بیمارستان­های دولتی ایران. فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان، دوره 3 شماره 1-2(پیاپی 7)، صص 23-7

 

50-            رئیسی، ناهید. رئیسی، پوران (بهار 1390). بررسی مولکولی HCV با روش RT-PCR در بیماران بتا تالاسمی ماژور در بیمارستان هاجر شهرکرد، فصلنامه پژوهشی خون، دوره 8، شماره 1، صص 78-74 .

 

51-            نصیری پور، امیر اشکان. رئیسی، پوران. طبیبی، سید جمال الدین. کیکاووسی آرانی، لیلا (تابستان 1390). تهديدات پنهان در بروز خطاهاي پزشكي در بيمارستانهاي دولتي استان تهران، مجله پزشکی هرمزگان، سال پانزدهم، شماره دوم، صص 162-152 .

 

52-            نصیری پور، امیر اشکان. کیکاوسی آرانی، لیلا. رئیسی، پوران. طبیبی، سید جمال الدین (1390). طراحی و تدوین استراتژی ها و اقدامات پیشگیرانه از وقوع خطاهای پزشکی در بیمارستان های دولتی استان تهران، مدیریت سلامت، دوره 14، شماره 44، صص 32-21.

 

53-            نصرالله پورشيرواني، سيدداود. رئيسي، پوران. مطلق، محمد اسماعيل ،  کبير  محمدجواد و  اشرفيان، حسن(1390). رضايتمندي خدمت گيرندگان از طرح پزشك خانواده در مراكز بهداشتي درماني دو ماهنامه هماي سلامت ، سال هشتم، شماره 2 (پياپي 39) صص 46-41.

 

54-            دلپسند، منصور. نصيري پور، اميراشكان. رييسي ، پوران.شهابي ، مسعود(1390). رابطه هوش عاطفي با فرسودگي شغلي پرستاران بخش هاي مراقبت ويژه. پرستاري مراقبت ويژه تابستان 1390، 4(2) صص79-86.

 

55-            نصيري پور، اميراشكان. رئيسي ، پوران. ملكي ، محمدرضا . اكبريان بافقي، محمدجواد(1390). الگوي آميخته ي بازاريابي خدمات درماني در بيمارستانهاي دولتي ايران، دو ماهنامه مديريت اطلاعات سلامت ، سال نهم، شماره 7 (پياپي 28) صص 1164-1158.

 

56-نصیري پور ، امیراشکان ، علی محمدزاده ، خلیل ، رئیسی ، پوران، جعفري، مهرنوش(1390). رابطه فرهنگ سلامت سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان مطالعه موردي: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، مجله مدیریت بهداشت و درمان 3(1و2)، صص57-49

 

57-            کامران حاجی نبی، پوران رئیسی ، نرگس السادات اجاق.(1391). رابطه­ی مدیریت استعداد با عملکرد کارکنان پرستاری بیمارستان­های شهر کرج. مديريت اطلاعات سلامت،,ویژه نامه ­چالش­های اقتصادی سیاسی در مدیریت سلامت  دوره 10 شماره 7

 

58-            نصیری پور،امیراشکان . رئیسی،پوران . طبیبی،جمال الدین. مجیدپور، علی.صفی پور، میترا(1391). طراحی الگوی بومی مدیریت منابع مراکز مشاوره بیماریهای رفتاری در ایران،مجله دانشگاه علوم پزشکی اردبیل، دوره 12، شماره 2، صص 203-190.

 

 

59-            رئيسي ،پوران . قرباني، عليرضا. تبرايي، ياسر(1391). عوامل موثر بر رضايتمندي دارندگان دفترچه بيمه روستايي از برنامه پزشك خانواده در جمعيت تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي سبزوار؛ 1390، فصلنامه مديريت سلامت ، سال پانزدهم، شماره 49 صص76-69.

 

60-نصيري پور، اميراشكان، ملكي ، محمدرضا ، رئيسي ، پوران ، جوادی، مرضیه(1391) . سازمان دهی و سیاست گذاری عامل کلیدی برای استقرار نظام مدیریت خطرات بالینی بیمارستان ها، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 11،شماره 2 صص26-13.

 

61-نصيري پور، اميراشكان. رئيسي ، پوران. مسعودي اصل،  ايروان. نظري، اصلان(1392). رابطه فرهنگ سازماني و سرمايه فكري در ستاد معاونت سلامت كميته امداد امام خميني(ره)، مجله پياورد سلامت ، سال هفتم، شماره 1صص90-80.

 

62-نصیري پور ، امیراشکان ، رئیسی ، پوران ، حسینی فهرجی، حسین(1392).  مؤلفه هاي فردي مؤثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بیمارستانهاي دولتی ایران، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 12 ، شماره 9 صص694-681.

 

63-نصیري پور ، امیراشکان  ، رئیسی ، پوران ، نجف بيگي، رضا ، آدابي، علي محمد(1392) . بررسي ابعاد ساختارسازماني در بيمارستان هاي عمومي شهرستان يزد با رويكرد مكانيك -ارگانيك و ارائه الگو، فصلنامة علمي پژوهشي دانشكده بهداشت يزد ، سال دوازدهم ، شماره 3 صص 204-194.

 

64-رئيسي، پوران ، نصيري پور ، امير اشكان، لطفی ، سعیدرضا، ابريشم ، افسانه ، اكبرزاده، مهرداد.(1392). بررسي رابطه ويژگي هاي شغلي تكنسين هاي فوريت پزشكي با زمان صحنه در مصدومين ترومايي شهر مشهد، مجله طب انتظامي، شماره 2 - مسلسل - 1 صص 54-47.

 

 

65-طبیبی،جمال الدین،  نصیری پور،امیراشکان . رئیسی،پوران ، قیاسی، محمد(1392) . بررسی نقش مصرف متادون بر سلامت معنوی معتادان. مجله پژوهش در پزشکی، دوره 37 ، شماره 2، صص 101-98.

66- حسینی فهرجی، حسین ، نصیري پور ، امیراشکان ، رئیسی ، پوران (1392) . عوامل محیطی موثر بر توسعه کارآفرینی سازمانی در بیمارستانهاي دولتی ایران ، مجله مدیریت بهداشت و درمان 3(1و2) ، صص23-7.

 

پور، امیراشکان . رئیسی،پوران، یزدانی، نگار(1392) . رابطه تحلیل وضعیت محیط داخلی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کردستان با میزان آمادگی آنها در برابر بحران ، فصلنامه بیمارستان، سال دوازدهم شماره 3 صص63-55.

 

68-جوادی، مرضیه. نصيري پور، اميراشكان ، ملكي ، محمدرضا ، رئیسي ، پوران(1392). برنامه های پیشگیرانه و کنترلی در مدیریت ریسک های بالینی، مجله علمی-پژوهشی تحقیقات نظام سلامت،  سال نهم ، شماره هشتم ، صص 869- 876 .

 

69-حاج نبی ، کامران ، رئیسی ، پوران و اجاق ، نرگس السادات (1392). رابطه مدیریت استعداد با  عملکرد کارکنان پرستاری بیمارستان های شهر کرج . مدیریت اطلاعات سلامت ، دوره 10، شماره هفتم ، ویژه نامه چالشهای سیاسی اقتصادی در مدیریت سلامت صص 964- 971.

 

70-            جهانبانی ، عفت ، نصیری پور ، امیر اشکان ، طبیبی سید جمال الدین ، رئیسی ، پوران(1393). عوامل موثر بر چابکی در زنجیره های تامین امدادی سلامت در بلایا. مجله مدیریت بهداشت و درمان ، 5(1) ، صص 35-45.

 

71-             رئیسی ، پوران ، شکوهنده لیلا (1393).  رابطه سلامت روان پرستاران با میزان انگیزش شغلی آن ها . مجله پرستاری مامائی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. نشریه علمی - پژوهشی پرستاری مامائی  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، دوره 24(87) ، 14-1

 

72-       رئیسی  پوران ، نصیری پور امیر اشکان و رئیسی ناهید (1393). مقایسه میزان فعالیتهای حرفه‌ا‌ی و غیر حرفه‌ای پرستاران در شیفت‌ های کاری 8 و 12 ساعته در بیمارستان شهید مدرس تهران.

 

 

73-             پوران رئيسي ، اميراشكان نصيري پور، علي غفاريان (1393). رابطه دیدگاه 360 درجه در هوش عاطفی و نوآوری مدیران بیمارستان­های منتخب شهر تهران. فصلنامه مدیریت بهداشت و درمان ، دوره 5، شماره 3،صص 72-65

 

74-             فرشاد فقي سلوك، علي ولي نژادي، رقيه ارشاد سرابي، پوران رئيسي (1393).  بررسي رابطه بين سبك رهبري و مديريت تعارض در بين مديران ارشد بيمارستانهاي شهر اروميه. فصلنامه بیمارستان،دوره 13 شماره 3،صص 115-109

 

75-             امیراشکان نصیر ي پور ، پوران رئیسی،دکتر فرهاد غفاری،دکتر محمدرضا ملکی،دکتر مهرنوش جعفری(1393). ارائه مدل کنترل خطاهای پزشکی در بیمارستان­های دانشگاه علوم پزشکی تهران. مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران،دوره 8 شماره 1، صص 56-44

 

76-امیر اشکان نصیری پور، پوران رئیسی ، مهرنوش جعفری(1393). نقش افشاسازی و گزارش­دهی در پیشگیری از خطاها در بیمارستان. مجله ارتقای ایمنی و پیشگیری از مصدومیت ها،دوره 2. شماره  2،صص 84-73

 

77-             عنایت‌الله همایی‌راد، فرشاد نجفی‌پور، امیر نوروزی، پوران رییسی(1393).مخاطره اخلاقی خدمات دندان­پزشکی در بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح قبل و بعد از خدمت وظیفه عمومی در سال 1391. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم،دوره 17 شماره 3،پیایی 66،صص 267-260

 

78-             امیراشکان نصیری­پور، پوران رئیسی، عباسعلی عسگری(1393). تحلیل پراکنش فضایی مراکز بهداشتی درمانی شهر شهرکرد با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، دوره 16(6) ،صص 47-38.

 

79-             اسماعیل مهرآیین ، دکترپوران رئیسی ٭، زبیده امیدکهن شوري ، پروین احمدي ، سپیده جانی ایرندگان ، سمانه سراوانی (1393). بررسی وضعیت ثبت داده هاي پرونده هاي بخش زنان و زایمان (آنالیز کمی داده هاي بخش زنان و زایمان)، نشریۀ علمی  پژوهشی دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی، دوره 24 ، شماره 87 ، صص   44 -37

 

80-             سيد مجيد ميرحسيني  ،اميراشكان نصيري پور، سيد جمال الدين طبيبي ، پوران رئيسي ،فرهاد غفاري. (1394). طراحي مدل بر اساس تعهد سازماني و وابستگي شغلي پزشكان در تخمين ميزان خطاهايپزشكي در ويزيت هاي سرپائي. دو ماهنامه علمي پژوهشي دانشكده بهداشت يزد سال 14 شماره3 ، صص 122-111

 

 

 

كنفرانسها و كنگره های داخلی

 

- رئيسي، پوران (1371). استرس و عوارض آن، كنگره بازآموزي بهداشت حرفه اي دانشگاه علوم پزشكي تهران، 28-24 بهمن ماه، تهران.

 

- رئيسي، پوران (1373). تاثير جو عاطفي خانواده بر اختلال كمبود توجه همراه با بيش فعالي در دانش آموزان دختر دبستاني، اولين سمينار سيماي دختر بچه ها در جمهوري اسلامي ايران، انجمن زنان نهاد رياست جمهوري، 4-3 بهمن ماه، تهران.

 

- نصیری پور ، امیر اشکان ، امیری ، محمد ، طیبی ، سید جمال الدین ، رئیسی ، پوران ( 1378). مطالعه تطبیقی الگوهای برنامه ریزی عملیاتی در جهان به منظور طراحی الگوی مناسب برای سطح اول شبکه های بهداشتی - درمانی ایران . صبح دانشگاه ، دو فصلنامه ، علمی - پژوهشی ، پاییز و زمستان ، شماره 10 . ویژه مقالات سمینار کشور ابعاد رفتاری و اجتماعی سلامت و سمینار کشوری دانش و تندرستی ( دانشجویی ) ، 8-7 آذر ماه 1387 شاهرود .

 

- محبوبی ، محمد ، مستوفی شهاب ، اجاقی شهناز ، رئیسی پوران ، نصیری پور امیر اشکان (1387). مدیریت نگهداری تجهیزات پزشکی ، در بیمارستانهای منتخب استان کرمانشاه در سال 1385 .

 

- محمد، محبوبی ، اجاقی، شهناز ، نصیری پور، امیر اشکان ، طبیبی، سید جمال ، رئیسی، پوران ، نیاکان، شهری، مینا (1387). سیزدهمین کنگره بین المللی علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ، 13-11 اردیبهشت 1387 ، تبریز .

 

- پور شیروانی نصراله ، رئیسی پوران ، شبستانی منفرد علی ، علیزاده عیسی ، طاهری لداری ، نجیبه (1386). بررسی سطح آشنایی ، توجیه پذیری و نگرش سرپرستان ، کارشناسان و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل از فرآیند ارزشیابی عملکرد سالانه 1386. ششمین همایش سراسری دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی 2-1 اسفند ماه 1387 ، دانشگاه علوم پزشکی ایران .

 

- رئیسی پوران ، نصیری پور امیر اشکان ، نظری اصلان ( 1387 ). بررسی وضعیت رضایتمندی ساکنین روستاهای شهرستان اردل از طرح پزشک خانواده ، 1387. همایش سراسری عدالت در نظام سلامت ، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، 20 الی 21 اسفند ماه 1387.

 

- رئیسی پوران ، عباسپور محبوبه ، کاظمینی نسیم (1391). تاثیر آموزش گزارش خطاهای پزشکی بر روی میزان و نوع خطای گزارش شده توسط پرستاران در بیمارستان ميرزا كوچك خان تهران در سال 1390 . همایش ممیزی و حاکمیت بالینی . دانشگاه علوم پزشکی تبریز. مهر ماه 1391.

 

مقالات انگليسي

1.                   Reisi N, Iravani P, Raeissi P, Kelishadi R. Vitamin D and bone minerals status in the long-term survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia. Int J Prev Med. 2015;6.

2.                   Raeissi P, Shakibaei E. Comparison of patient safety culture among psychiatric, general, and specialized hospitals of Tehran. International Journal of Basic and Applied Sciences. 2015;5(1):52-9.

3.                   Raeissi P, Reisi N, Nasiripour AA. Assessment of Patient Safety Culture in Iranian Academic Hospitals: Strengths and Weaknesses. Journal of patient safety. 2015.

4.                   Raeissi P, Omrani A, Khosravizadeh O, Mousavi M, Kakemam E, Sokhanvar M, et al. Occupational Accidents among Hospital Staff. Journal of Client-Centered Nursing Care. 2015;1(2):97-102.

5.                   Raeissi P, Omid Kohan Shoori Z, Ahmadi P, Jani Iranadgan S, Saravani S. Review of Medical Records Documentation in Obstetrics and Gynecology Ward (Data Quantitative Analysis on Obstetrics and Gynecology Ward). Journal of Shahid Beheshti School of Nursing & Midwifery. 2015;24(87):8938-.

6.                   Raeissi P, Javadi M, Nasiripour AA, Maleki MR. The factor analysis of loss prevention among clinical risk management model in Iranians hospitals. International Journal of Health System and Disaster Management. 2015;3(4):218.

7.                   Neinavaei M, Tabibi SJ, Raeissi P, Nasiripour AA. A Comparative Study of Maternity Care Service Models among Selected Developed Countries and Iran. European Online Journal of Natural and Social Sciences. 2015;4(1 (s)):732.

8.                   Nasiripour AA, Raeissi P, Asgari AA. Analysis of the spatial distribution of health care centers of Shahrekord by geographical information system. Journal of Shahrekord University of Medical Sciences. 2015;16(6):19-27.

9.                   Gorji H, Raeissi P, Delgoshaei B, Nazari M, Abbasimani Z, Mohseni M. A comparison of efficiency and effectiveness of karaj Shahid Rajaie Hospital before and after decentralization: 2012. Journal of Health Administration (JHA). 2015;18(59):Pe19-Pe28.

10.                Ghorbani A, Raeissi P, Saffari E, Reissi N. Patient Satisfaction With the Family Physician Program in Sabzevar, Iran. Global journal of health science. 2015;8(2):219.

11.                Raeissi P, Nasiripour Aa, Reisi N. Comparison of direct and indirect nursing care time in 8-hour and 12-hour shifts. Journal of Shahid Beheshti School of Nursing & Midwifery. 2014;24(84):7321-.

12.                RAEISSI P, NASIRIPOUR A, GHAFARIAN A. RELATIONSHIP VIEW OF 360 DEGREE IN EMOTIONAL INTELLIGENCE AND MANAGER'S INNOVATION IN SELECTIVE HOSPITALS IN TEHRAN: 2012. 2014.

13.                Nasiripour AA, Raeissi P, Ghaffari F, Maleki M, Jafari M. Designing a medical errors control model for Tehran university of medical science hospitals. Payavard Salamat. 2014;8(1):44-56.

14.                Jahanbani E, Nasiripour AA, Raeissi P, Tabibi SJ. Developing a Model for Agility in Health Humanitarian Supply Chains Using Factor Analysis: Evidence From Iran. Jundishapur Journal of Health Sciences. 2014;6(4).

15.                Faghisolouk F, Valinejadi A, Raeissi P. A Survey on the Relationship between Leadership Style and Strategy of Conflict Management among Top Managers of Urmia Hospitals: 2013. Hospital (Rio J). 2014;13(3):109-15.

16.                Bike Nouri MFA, Raeissi P, Riyahi L. The Effect of the Impact of Health Promoting Program on Environmental Indicators in Elementary Schools of Tabriz in Academic Year 2013-2014. European Online Journal of Natural and Social Sciences. 2014;3(3 (s)):pp. 363-8.

17.                AMIR A, RAEISSI P, GHAFFARI F, MALEKI M, JAFARI M. DESIGNING A MEDICAL ERRORS CONTROL MODEL FOR TEHRAN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCE HOSPITALS NASIRIPOUR. PAYAVARD-SALAMAT. 2014;8(1):44-56.

18.                Tabibi SJ, Nasiripour AA, Raeissi P, Ghiasi M. The role of methadone on spiritual health of addicts. Pejouhesh. 2013;37(2):98-101.

19.                Raeissi P, Nasiripour A, Karimi K. Journal of Novel Applied Sciences. 2013.

20.                Raeissi P, Javadi M. Organizing and policy-making as a key factor to establish hospital clinical risk management system. Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research. 2013;11(2):13-26.

21.                Nasiripour AA, Raeissi P, Masoudi Asl I, Nazari A. Relationship Between Organizational Culture And Intellectual Capital Among Managers Of Imam Khomeini Relief Foundation (IKRF) Deputy For Support And Health; 2010. Payavard Salamat. 2013;7(1):80-90.

22.                Nasiripour AA, Raeissi P, Maleki MR, Bafghi MJA. A Mixed Model for Health Services Marketing in Iranian Public Hospitals. Director General. 2013;9(7).

23.                Nasiripour AA, Raeissi P, Maleki MR, Akbarian Bafghi MJ. A Mixed Model for Health Services Marketing in Iranian. Health Inf Manag. 2013;9(17):1158-68.

24.                Nasiripour A, Raeissi P, Yazdani N. Analysis Internal Factors of Hospitals Affiliated with Kurdistan University of Medical Science Based on Weisberg's Six-Box Model and Its Relation to Their Crisis Preparedness. Hospital (Rio J). 2013;12(3):55-63.

25.                Raeissi P, Ghorbani A, Tabarraie Y. Factors determining satisfaction with family Practitioner program from the perspective of rural insurance card holders affiliated with Sabzevar University of Medical of Sciences 2011. Journal of Health Administration (JHA). 2012;15(49):Pe69-Pe76.

26.                Raeissi P. The relationship between job characteristics of emergency medical technicians and scene time in traumatic injuries. International Journal of Medicine and Medical Sciences. 2012;4(9):186-91.

27.                Nasiripour AA, Raeissi P, Tabibi SJ, Majidpour A. Designing a Domestic Model for Resource Management at Counseling Centers for Behavioral Illnesses in Iran. J Ardabil Univ Med Sci. 2012;12(2):190-203.

28.                Nasiripour AA, Raeissi P, Tabibi SJ, Majidpour A. Designing a Domestic Model for Resource Management at Counseling Centers for Behavioral Illnesses in Iran. Journal of Ardabil University of Medical Sciences. 2012;12(2):190-203.

29.                Nasiripour AA, Raeissi P, Hosseini-Fahraji H. Environmental dimensions and features affecting organizational entrepreneurship development in Iranian public hospitals. Journal of Hospital Administration. 2012;2(1):p88.

30.                Nasiripour AA, Mahmoudi G, Raeissi P. The effective component of access to hospital care in Iran. Journal of Food, Agriculture & Environment. 2012;10(1):822-7.

31.                Ghiasi M, Tabibi SJD, Nasiripour AA, Raeissi P. A case control study: effect of harm reduction programs on spiritual health, behavioral diseases clinics (triangular clinics) in Tehran prisons. Advances in Environmental Biology. 2012:2519-24.

32.                Yadollahi M, Paim LH, Ammar NM, Taha HS, Hefnawy MS, Afifi AH, et al. 1 A Theoretical Study of Family Resource Management. Breast Cancer. 2011;75:81.

33.                Raeissi P, Ebadi Fard Azar F, Roudbari M. The Impact of Family Physician Program on Mother and Child Health Indices in Rural Population Auspices of Mashhad University of Medical Sciences and Health Care Services, Iran; 2009. Journal of Health Administration. 2011;14(43):27-36.

34.                Nasiripour AA, Raeissi P, Tabibi J, Karimi K. Variables Affecting the Payment Mechanism for Strategic Purchasing in the Indirect Health Section of Iranian Social Security Organization. International Business Research. 2011;4(2):p103.

35.                Nasiripour A, Raeissi P, Tabibi S, Keikavoosi Arani L. Hidden threats inducing medical errors in Tehran public hospitals. Bimonthly Journal of Hormozgan University of Medical Sciences. 2011;15(2):152-62.

36.                Nasiripour A, Raeissi P, Tabibi S. Development and compilation of strategies and preventive measures for medical errors in public hospitals in Tehran. Journal of Health Administration. 2011;14(44):21-32.

37.                Nasiripour A, Mahmoudi G, Raeissi P. The Effective Features of Access to Medical Care. World Applied Sciences Journal. 2011;15(5):618-23.

38.                Nasiripour A, Alimohammadzadeh K, Raeissi P, Jafari M. The relationship between organizational safety culture and organizational commitment: A Case Study of Islamic Azad University, Science and Research. 2011.

39.                MARDANI HM, RAEISSI P, HEIDARI H, MAHBOBI M. PERCEIVED SOCIAL SUPPORT AMONG HOSPITAL PERSONNEL AND ITS INFLUENTIAL FACTORS: A CASE STUDY. 2011.

40.                Mardani Hamuleh M, Raeissi P, Heidari H, Mahbobi M. Perceived Social Support among Hospital Personnel and its Influential factors: A case study. Iran Occupational Health. 2011;8(2):15-0.

41.                Keikavoosi-Arani L, Raeissi P, Tabibi SJ, Nasiripour AA. Intervening Variables of Human Errors in Iranian Public Hospitals. Journal of American Science. 2011;7(6).

42.                Hosseinifahraji H, Nasiripour A, Raeissi P. Environmental factors affecting organizational entrepreneurship development in Iranian public hospitals. J Healthc Manag. 2011;3:1-2.

43.                Delpasand M, Raeissi P, Begdeli F, Shahabi M. The impact of job rotation on nurses burnout in Ayatollah Kashani hospital, Tehran: A case study. Iran Occupational Health. 2011;7(4):2-0.

44.                Delpasand M, Nasiripoor AA, Raeissi P, Shahabi M. Relationship between emotional intelligence and occupational burnout among nurses in Critical Care Units. Iranian Journal of Critical Care Nursing. 2011;4(2):79-86.

45.                Raeissi P, Nasiripour AA, Hesam S. Performance evaluation of the total quality management model (ISO 9001: 2000) in social security organizations' hospitals in Tehran province, Iran. Health Inf Manag. 2010;6(2).

46.                RAEISSI P, NASIRI-POUR A, MAHMOODI M. A SURVEY OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN GOVERNMENTAL AND NON-GOVERNMENTAL HOSPITALS AND THEIR IMPACTS ON EMPLOYEE'S PERFORMANCES;(THE CASE STUDY: MODARES AND LALE HOSPITAL, TEHRAN, IRAN). 2010.

47.                Raeissi P, Kalhor R, Azmal M. Correlation between emotional intelligence and communication skills in managers in educational hospitals of Qazvin. Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2010;13(4):57-62.

48.                RAEISSI P, BEGDALI F, DELPASAND M, KERMANI HM, AZARIPOUR H. EFFECTIVE ASSESSMENTS OF PRODUCTIVITY MANAGEMENT CYCLE WITH KAYZEN APPROACH ON IMPROVEMENT IN PRACTICAL INDICES OF POLYCLINIC 17 LABORATORY UNIT. 2010.

49.                Delpasand M, Raeissi P, Begdely F, Shahabi M. The impact of job rotation on nurse burnout of Kashani hospital in Tehran, Iran. Occupational Health Journal. 2010;7(4):88-121.

50.                Ahmadian M, Vossoughi G, Abbasi A, Raeissi P, editors. Modeling of Cell Deformation Under External Force Using Neural Network. ASME 2010 International Mechanical Engineering Congress and Exposition; 2010: American Society of Mechanical Engineers.

51.                Ahmadian M, Vossoughi G, Abbasi A, Raeissi P. Cell deformation modeling under external force using artificial neural network. Journal of solid mechanics. 2010;2(2):190-8.

52.                Reisi N, Azhir A, Hashemipour M, Raeissi P, Amini A, Moafi A. The metabolic syndrome in survivors of childhood acute lymphoblastic leukemia in Isfahan, Iran. Journal of research in medical sciences: the official journal of Isfahan University of Medical Sciences. 2009;14(2):111.

53.                Raeissi P, Nasiripour AA, Hesam S. Performance Evaluation of the Total Quality Management Model (ISO9001: 2000) in Social Security Organizations' Hospitals in Tehran Province, Iran. Health Inf Manag. 2009;6(2):105-12.

54.                Raeissi P, Kalhor R, Azmol M. excitement intelligence correlation with communicational skills of Gazvin educational hospital managers. Scientific magazine of Gazvin medicine science university. 2009;13(4).

55.                Nasiripour AA, Raeisi P, Hedayati S. productivity of staff in educational general hospitals, IUMS. Scientifi and research management journal. 2009.

56.                Nasiripour A, Raeissi P, Shabanikiya H. Occupational stress among rural health workers in mashhad district, northeast iran. Journal of research in health sciences. 2009;9(1):21-9.

57.                Akhlaghi F, Raeissi P, Kazemi S. Rate of Implementation of Standard Codes for Injuries, Burns and Poisonings in Teaching-Hospitals of the Iran, Tehran and Shahid Beheshti Medical Universities. Health Inf Manag. 2009;6(1):23-34.

58.                Akhlaghi F, Raeissi P, Kazemi S. Rate of implementation of standard codes for injuries, burns and poisonings in teaching-hospitals of the Iran, Tehran and Shahid Beheshti Medical Universities. Health Inf Manag. 2009;6(1).

59.                Raeissi P, Nasiripour A, Rostami L, Khalesi N. The Relation between Manager's Personality Traits and Entrepreneurship in Health Care Organizations affiliated with Tabriz University of Medical Sciences 2007. Journal of Health Administration. 2008;11(33):57-62.

60.                Raeissi P, Mohammadpour A. A study on medical records department performances in Qom, s University for Medical Sciences teaching hospitals. Journal of Health Administration. 2008;11(31):39-46.

61.                Nasiripour A, Tabibi S, Raeissi P. Designing an operational planning model for level-one iranian primary health care systems. Knowledge and Health. 2008;3(3,4):9-14.

62.                Nasiripour A, Raeissi P, Khaibar A, Parisaei Z, Nabavizadeh H. Performance of baby-friendly hospitals in promotion of breastfeeding behavior of mothers. Hakim Research Journal. 2008;11(1):54-61.

63.                Raeissi P, Nasiripour A. Management development in health care setting: A training model for hospital managers. Journal of research in health sciences. 2007;7(2):42-55.

64.                Nasiri-Pour A, Raeissi P, Mahbobi M. Border hospital readiness in handling border related crisis in Kermanshah Province, Iran, 2007. Journal of Health Administration. 2007;10(28):41-8.

65.                Raeissi P, Nasiri-Pour A, Karami S. Correlation between Emotional Intelligence and Kermanshah hospitals managers performance. Journal of Health Administration. 2006;8(22):47-54.

66.                Raeisi P, Mohebbifar R. JOB MOTIVATORS FROM THE EMPLOYEES AND MANAGERS'POINT OF VIEW IN TEACHING HOSPITALS AFFILIATED TO QAZVIN UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES. 2006.

67.                Raeissi P, Mohebi Far R. Motivated managers and employees view job teaching hospitals. Journal of Qazvin University of Medical Sciences. 2004;10(38):101-8.

68.                Raeissi P, Jahanbani E. Evaluation of management performance of mental health program in Khuzestan primary health care system. Iranian Journal of Psychiatry and Clinical Psychology. 2003;9(2):40-8.

69.                RAEISI P, Tavakoli G. Impact of occupational stress on mental health and job performance in hospital managers and matrons. 2003.

70.                Raeissi P, Tavakoli G. Impact of occupational stress on mental health and job performance in hospital managers and. Hakim. 2002;5(4):247-56.

71.                Shooshtari S, Raeissi P, Mayer T. Risk factors for Attention Deficit Hyperactivity Disorder among school‐aged children in Iran. Paediatr Perinat Epidemiol. 2001;15(4):A30-A.

72.                Raeissi P. Effects of Stress on efficiency of hospital administers and nurse matrons. Health Inf Manag. 2000;3(5-6):176-90.

73.                Raeissi P, Monajjemi F. Job stress among medical documentation staff of educational hospitals of Iran University of Medical Sciences. Andisheh and Raftar. 1999;5(1):2.

74.                Raeissi P, Monajemi F. Job stressors for medical records personnel in teaching hospitals of Iran University of Medical Sciences. Iran J Psychiatry Clinl Psychol (Andeesheh Va Raftar). 1999;5(18-17):45-54.

75.                Majlessi F, Raeissi P, Shekarvash B. A survey of accidents in 0-14 year old children in the city of Tabriz, Iran. Iranian journal of public health. 1991;20(1-4):43-52.

76.                Raeissi P. Differential construct definitions of six change score models within a correlational research context: University of Kansas; 1988.

77.                Wright JC, Huston AC, Ross RP, Calvert SL, Rolandelli D, Weeks LA, et al. Pace and continuity of television programs: Effects on children's attention and comprehension. Dev Psychol. 1984;20(4):653.

78.                Raeissi P, Baer DM. Teacher-Controlled Attention Pattern in Normal and Developmentally Delayed Preschool Children. 1984.

79.                Raeissi-Dehkordi P. Attitudes and perceptions of practicing and recovering alcoholics concerning the effect of their drinking on their families1980.

80.                Nasiripour A, Jahanbani E, Raeissi P, Tabibi SJ. Developing a Model for Agility in Health Humanitarian Supply Chains Using Factor Analysis: Evidence From Iran. Jundishapur Journal of Health Sciences.6(4):1-7.

 

 

 

كنفرانسها و كنگره های خارجی

 

1-    Nasiri pour, Amir Ashkan, Raeissi Pouran, Hessam Somayeh. Performance Evaluation of the Total Quality Management Model (ISO 9001: 2000) In Social Security Organizations' Hospitals in Tehran Province, Iran. International Forum on Quality and safety in Health care. Berlin, Germany March 2009.

 

2-    Nasiri pour, Amir Ashkan, Raeissi Pouran, Hessam Somayeh. Process Management in the Iranian Hospitals: A Survey on the Patterns Being Used. 27th International Society on Quality in Health care. Paris, France. October 2010.

 

 

3-    Nasiri pour, Amir Ashkan, Raeissi Pouran,Mir Davoud Moghadasi,Seyed Masoud Mosavi. Safety Concerned Of Parents Of Secondary Level Students And Current Measures Being Taken. 20th International Safe Community Conference. Falun, Sweden. September 2011.

 

آشنايي با برنامه‌هاي كامپيوتري

 

           SPSS ، AMOS ، Lisrel

 

تسلط به زبانهاي خارجي

انگليسي

 

 

شركت در دوره‌هاي آموزشي و كارگاهها

اخذ گواهي

مكان

زمان

نام دوره

رديف

بله

دانشگاه علوم‌پزشكي تهران

1371

كنگره بازآموزي بهداشت حرفه‌اي (سخنران: استرس و عوارض فردي سازماني آن)

1

 

انستيتو روانپزشكي تهران

1371

كارگاه بهداشت روان

2

 

سازمان مديريت صنعتي

پائيز 1375

مديريت و برنامه‌ريزي استراتژيك

(نماينده ايران در گروه APO از طرف سازمان بهره‌وري ايران)

3

بله

دانشگاه علوم پزشكي ايران

ديماه 1374

كارگاه روش تحقيق

4

بله

دانشگاه علوم پزشكي ايران

1380

كارگاه مقاله‌نويسي

5

بله

دانشگاه

Western Onterio University كشور كانادا

بهار 1381

رهبري در سازمان (سه واحد درس دانشگاهي، مقطع دكتري)

6

بله

دانشگاه علوم پزشكي ايران

مرداد 1382

كارگاه مقاله‌نويسي

7

بله

بله

بله

1- بيمارستان لبا في نژاد

2- بيمارستان اسلام شهر

3- بيمارستان كاشاني

1382(پائيز)

آشنايي با اصول بهره وري

 (سخنران: مفاهيم بهره وري، بهره وري فردي و سازماني، راههاي اندازه گيري و ارتقاء بهره وري سازماني)

 

8

بله

وزارت بهداشت و درمان

ديماه 1383

كارگاه مقاله­ نويسي پيشرفته

9

بله

 

دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

بهمن 1383

كارگاه SPSS

 

10

بله

دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

اردیبهشت ماه

1388

کارگاه آشنائی با روش ارزشیابی پژوهشی و نحوه امتیاز دهی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی

11

بله

دانشگاه علوم‌پزشكي تهران

تیرماه

1392

کارگاه ضیافت اندیشه ی اساتید

12

 

APO = Asian Productivity Organization

فعاليتهاي اجرايي

1- عضو كميته ارزشيابي اعضاء هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي ايران. 1374- 1373.

 

2- سرپرست ژورنال كلاپ دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي ايران، سال تحصيلي 1380.

 

3- سرپرست ارتباطات و امور بين ا لملل دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران، سال تحصيلي 1382.

 

4- عضو كميته EDC دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي ايران ،1384.

 

5- عضو كميته اخلاق در پژوهشهاي علوم پزشكي ، دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، 1384 لغايت 1386 .

 

6- عضو كميته شوراي پژوهشي دانشكده مديريت و اطلاع رساني پزشكي، سال تحصيلي 1386.

 

7- همكاري با معاونت دانشجوي، فرهنگي دانشگاه (مركز مشاوره دانشجويي) حكم شماره 2148/4/0 مورخ 10/10/1386

 

8- عضو اصلی کمیته راهبردی دانشگاه علوم پزشکی ایران و دانشگاه صنعتی شریف ، حکم شماره 1355768، مورخ 26/05/88

 

9- عضو کمیته توسعه مطالعات آموزش (EDO) دانشکده مدیریت و نماینده دانشکده در کمیته برنامه ریزی (EDC) دانشگاه ، حکم شماره 1440454 ، مورخ 05/08/88

10-  عضو کمیته شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ، سال 1390

 

11- عضو کمیته شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی سال 1390

 

12- عضو هیات تحریره مجله علمی - پژوهشی نظام سلامت ( دانشگاه آزاد اسلامی - واحد علوم و تحقیقات تهران )

 

13- ویراستار انگلیسی مجله علمی - پژوهشی نظام سلامت ( دانشگاه آزاد اسلامی ، واحد علوم و تحقیقات تهران )

 

14- داور مقالات

- مجله علمی - پژوهشی مدیریت بهداشت و درمان (دانشگاه آزاد اسلامی- واحد علوم و تحقیقات تهران)

- مجله علمی پژوهشی مدیریت سلامت ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی )

- مجله سلامت کار ایران( دانشگاه علوم پزشکی ایران )

 

15- مسئول کمیته توانمند سازی اعضای هیئت علمی دفتر  توسعه آموزش (EDO) دانشکده مدیریت دانشگاه ، حکم شماره 1601/431/د/92 ، مورخ 18/4/1392

 

16- مسئول کمیته توانمند سازی اعضای هیئت علمی دفتر  توسعه آموزش (EDO) دانشکده مدیریت دانشگاه ، حکم شماره 833/325/د/93 ، مورخ 26/03/1393

 

17- سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ، سال 1393، حکم شماره 2183/325/ د/  ، 92 مورخ 28/11/1392

 

18- نماینده منتخب معاون آموزشی دانشگاه  علوم پزشکی ایران در کمیته مشورتی انتخاب مدیران دانشکده. حکم شماره 1819/100/د/93 ،  مورخ  10/03/1393

 

19-  عضو کمیته شورای پژوهشی دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی ، سال1/1/ 1392-تا زمان حاضر

 

صفحه نخستتماس با دانشکدهآرشیو اخبارگالری عکسنقشه سايت