چهارشنبه ٠١ فروردين ١٣٩٧
Site in English
منو اصلی
به سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت کشور، خوش آمدید
اوقات شرعی

دکتر پروین ابراهیمی

سمت: عضو هیئت علمی و معاون دانشجویی و فرهنگی، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

          معاون پژوهشی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران

          مسئول استعداد درخشان، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران

شماره تماس: 88671614
آدرس پست الکترونیکی: parvin_eb@yahoo.com

 

•  سوابق تحصيلي

دکتراي تخصصی (PhD) مدیریت خدمات بهداشتی درمانی؛ دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، 1390

کارشناسی ارشد رشته تحصیلی آموزش مدارك پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1377

کارشناسی رشته تحصیلی مدارك پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1372

کاردانی رشته مدارك پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تهران،  1370

 

موضوع رساله دکترا: طراحی مدل پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی براي بیمارستانهاي غیرآموزشی دانشگاه
علوم پزشکی ایران با رویکرد فرهنگ سازمانی

 

• تشويق‌، جوايز، تقديرها

عنوان

تاريخ دريافت

دریافت لوح تقدیر در نخستین جشنواره ملی پژوهش تأمین اجتماعی براي پایان نامه کارشناسی
ارشد به عنوان اثر پژوهشی ممتاز در عرصه رفاه و تأمین اجتماعی کشورپژوهش تأمین اجتماعی کشور

1386

دریافت تقدیرنامه از:

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات استانداري تهران
مدیر کل دفتر توسعه و هماهنگی نظام آماري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

ریاست دانشگاه علوم پزشکی ایران

معاونت بهداشتی و معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران

مدیریت آمار و فناوري اطلاعات و مدیر گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی ایران
و ...

1379-1393

دریافت جایزه از مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی جهت ارائه الگوي پیشنهادي ارزیابی بخش
مدارك پزشکی در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد

1378

دریافت جایزه و لوح تقدیر از ر ست دانشگاه علوم پزشکی ایران براي کسب رتبه اول در مقطع
کارشناسی

1373

• سوابق پژوهشی

عنوان طرح

سال

مجري طرح پژوهشی با عنوان "تعیین چالشهاي برنامهریزي و اجراي راهبردي در بیمارستانها با
تأکید بر استانداردهاي اعتباربخشی"  (در حال اجرا)

1393-94

همکار اصلی طرح پژوهشی "بازنگري دورههاي آموزشی موجود مدیریت و اقتصاد سلامت در
راستاي تأمین نیازهاي بخش سلامت" (در حال اجرا)

1393-94

همکار اصلی طرح پژوهشی "طراحی بسته‌هاي آموزشی کاربردي در زمینه مرتبط با علوم مدیریت
سلامت" (در حال اجرا)

1393-94

همکار اصلی طرح پژوهشی "مقایسه تأثیر دو پروتکل درمانی rTMSدر درمان آفازي حرکتی
ناشی از سکته مغزي"

1392-93

مشارکت در تدوین "مرور سیاستهاي افزایش جمعیتی با رویکرد سلامت مادر و کودك"

1392-93

مشارکت در اجراي پروژههاي پژوهشی واحد مدیریت دانش بالینی- طب پیشگیري

1391-93

همکاري در طرح پژوهشی ارزیابی سه دستگاه لاغري (3Max, RF, Exilis)

1392

مشارکت در طرح پژوهشی تحلیل هزینه اثربخشی واکسن آسلولار سیاه سرفه در ایران

1392

همکاري در بومی سازي گایدلاین ترك سیگار

1391-92

همکاري در بومی سازي گایدلاین چاقی و اضافه وزن

1391-92

همکاري در اجراي پروژه بررسی مواد و خدمات آسیب رسان به سلامت در تبلیغات صدا و سیما

1391-92

همکاري در مرور مختصر سیاست ها و قوانین تبلیغات رسانه اي کالاهاي آسیب رسان به سلامت

1391

همکاري با ایستگاه تحقیقات سلامت و آزمایشگاه جمعیت دانشگاه علوم پزشکی ایران

1380-82

همکاري با واحد تحقیق و توسعه دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

1379

دبیر کمیته علمی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

1379

مشارکت در تهیه بولتن داخلی معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایران

1379

داوري طرح پژوهشی مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

1393-94

داوري مقالات نشریات:

1) The Medical Journal of the Islamic Republic of Iran
2) Issues in Business Management and Economics
3) International Journal of Agricultural Policy and Research

2015

داوري مقالات مجله مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران

1392-1394

World Applied Science Journal (WASJ) داوري مقالا

2011

لیست مقالات

 r  S.J. Tabibi, A.A. Nasiripour, R. Baradaran Kazemzadeh, P. Ebrahimi (2015). “The Role of Organizational Culture according to Hofstede Model on Technology Acceptance in Hospital Environment”, Journal of Health Management, 17 (1): 42-50

r    ارائه مقاله به صورت پوستر (S.J. Tabibi; Parvin Ebrahimi*) با عنوان“A Model of Hospital Information System Acceptance for Hospitals: The Organizational Culture Approach” در کنفرانسHPH BARCELONA

r  F. Mehrabian, F. rezayati, Y. Pourbakhshi, J. Moemeni, P. Ebrahimi* (2014). “Job Satisfaction of Health Deputy Office Experts in Guilan University of Medical Sciences”, Journal of Biology & Today’s World, 3 (9): 189- 193.

r   ارائه مقاله به صورت پوستر با عنوان "نقش ارزشهاي سازمانی و اخلاقی در کاهش استرس شغلی از دیدگاه روسا و مدیران دانشگاه علوم پزشکی گیلان"، همایش سراسري اخلاق و فرهنگ در علوم سلامت، دانشگاه شاهد، 30 مهر 1393

r   طبیبی سیدجمال الدین؛ فرهنگی علی اکبر؛ نصیري پور امیراشکان؛ برادران کاظم زاده رضا؛ ابراهیمی پروین (نویسنده مسئول) "بررسی عوامل مرتبط با پذیرش سیستم اطلاعات بیمارستانی بر اساس چارچوب ارزش هاي رقابتینشریه مدیریت ارتقاي سلامت انجمن علمی پرستاري، 26. -14 :(9) 1 ،1392

r  طبیبی سیدجمال الدین؛ فرهنگی علی اکبر؛ نصـیري پـور امیراشـکان؛ بـرادران کـاظم زاده رضـا؛ ابراهیمی پروین )نویسنده مسئول(. رابطه گونـه شناسـی فرهنگـی هریسـون بـا پـذیرش سیسـتم اطلاعات بیمارستانی. مدیریت اطلاعات سلامت. .380 -390 :(3) 10 ،139

r    طبیبی سیدجمال الدین؛ فرهنگی علی اکبر؛ نصـیري پـور امیراشـکان؛ بـرادران کـاظم زاده رضـا؛ ابراهیمی پروین )نویسنده مسئول(. بررسی تأثیر سرپرستان و گروه کاري در مدل پذیرش سیسـتم اطلاعات بیمارستانی. مدیریت سلامت. .52 -64 :(50) 15 ،139

r Tabibi SJ; Nasiripour AA; Baradaran Kazemzadeh R; Farhangi AA; Ebrahimi P. Effective Factors on Hospital Information System Acceptance: A Confirmatory Study in Iranian Hospitals. Middle-East Journal of Scientific Research, 2011; 9 (1): 95-101.

r  ارائه مقاله بصورت سخنرانی با عنوان "پرونده الکترونیکی سلامت و اقتصاد بهداشت"، در سمینار دانشجویان مدارك پزشکی در اصفهان

r    طبیبی سیدجمال الدین؛ تورانی سوگند؛ صادقی مجتبی؛ ابراهیمی پروین. علل مراجعه مجدد بیماران به بخش جراحی بیمارستان هاي آموزشی- عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی. مجله دانشگاه علوم پزشکی قزوین. 1381؛ 4.

r   طبیبی سیدجمال الدین؛ ابراهیمی پروین. بررسی میزان رعایت استانداردها در بخش مدارك پزشکی بیمارستان هاي تابعه سازمان تأمین اجتماعی مستقر در تهران در سال 1376 و ارائه الگو جهت ارزیابی بخش مدارك پزشکی. مدیریت سلامت. 1378؛ .(4)


علایق پژوهشی

  • سیستم اطلاعات بیمارستان
  • فرهنگ سازمانی
  • ارزیابی عملکرد
  • آمار بیمارستانی
  • مدیریت دانش

• برنامه حضور در دانشکده

 همه روزه مستقر در مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت

صفحه نخستتماس با دانشکدهآرشیو اخبارگالری عکسنقشه سايت