جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
Site in English
منو اصلی
به سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت کشور، خوش آمدید
اوقات شرعی

Curriculum Vita

Dr. Sogand Tourani

 

دكتر سوگند توراني

دانشيار پايه 26 گروه مديريت خدمات بهداشتی و درمانی دانشکده مديريت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ايران

 

 • v کارشناسی رشته بهداشت حرفه ای از دانشگاه علوم پزشکی شهيد بهشتی ١٣۵۶
 • v کارشناسی ارشد رشته مديريت بيمارستان از دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ١٣۵٩
 • v دکتری رشته مديريت خدمات بهداشتی و درمانی از واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامی ١٣٧۶

 

آدرس محل خدمت:

تهران، خیابان ولی عصر، نرسیده به ظفر، روبروی بيمارستان خاتم الانبياء، دانشکده مديريت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی ايران، تهران

٨٨٧٨٨٧۶٣ ٨٨٧٧٢٠٨٨ ٨٨٧٧٢٠٨٧ تلفن محل کار: ٨٨٧٧٢٠٨۶

 

Email: sogandtourani@yahoo.com

مسئوليت های اجرايی:

 • ü مدير گروه رشته مديريت خدمات بهداشتی و درمانی از ١٣٧٠ الی ١٣٧۶
 • ü معاون آموزشی دانشکده مديريت از ١٣٧١ الی ١٣٧۴
 • ü مدير دوره های دکتری دانشکده مديريت از ١٣٧۶ الی ١٣٨٢
 • ü سرپرست واحد تحقيق و توسعه دانشگاه علوم پزشکی ايران از ١٣٧٩ الی ١٣٨٢
 • ü مسئول ايزو دانشگاه علوم پزشکی ايران ونماينده ايزو دانشگاه در معاونت آموزشی وزارت

بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی کشور از سال ١٣٧٩ الی ١٣٨٢

 • ü معاون پژوهشی دانشکده مديريت از ١٣٨٧ الی ١٣٨٩
 • ü مسئول راه اندازی مرکز تحقيقات مديريت و اقتصاد سلامت دانشکده مديريت و اطلاع رسانی

دانشگاه علوم پزشکی ايران از ١٣٨٧ الی ١٣٨٩

 • ü عضو موسس و عضو فعال مرکز تحقيقات مديريت بيمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران

از ١٣٨٨ تا کنون HMRC

 • ü معاون پژوهشی مرکز تحقيقات مديريت بيمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ايران از ١٣٩١ تا دی ماه 1394

•ü     عضو شبکه جامع آموزش پزشکی دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ايران از ١٣٩١ تا کنون

•ü     عضو شبکه جامع آموزش پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران از سال 1393 تا کنون

 • ü عضو شورای پژوهشی دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی علوم پزشکی ايران از

1393 تا کنون

عضو شورای معین دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی از تاریخ 24/3/93 بمدت یکسال

 • ü عضو شورای پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٢ و شورای

پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ايران از سال ١٣٩٢ تا 1394

 • ü طراحی و اجرای دوره مديريت بيمارستانی ويژه مديران بيمارستان ها (بعنوان صاحب فرآيند)

         منتخب هفتمين جشنواره آموزشی شهيد مطهری دانشگاه علوم پزشکی ايران،با  صدور     تقديرنامه١٣٩2/١٢/ ١٩

•ü     انتخاب بعنوان برترین استاد در عرصه آموزش دانشگاه در جشنواره آموزشی (استاد دکتر پروانه وثوق)، درتاریخ 7/10/1393

•ü     عضو کمیته علمی ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران از 1393 تا کنون

•ü      

 

 

ساير فعاليت ها و سوابق اجرايی:

 • o نماينده دانشکده و عضو کميته بهبود روش ها در دانشگاه علوم پزشکی ايران ١٣٧٠
 • o عضو انجمن علمی اداره امور بيمارستانی ١٣٧١
 • o عضو کميته مرکزی اجرای ماده ١٩٢ قانون توسعه برنامه سوم
 • o عضو کميته ارزشيابی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ايران
 • o عضو کميته تهيه و تدوين فرم ارزيابی نحوه آموزش اساتيد دانشکده مديريت
 • o طراح سئوالات امتحانات ورودی دانشجويان در کميته علوم پايه پزشکی وزارت بهداشت و

درمان

 • o عضو انجمن علوم مديريت ايران ١٣٧٩
 • o عضو هيات تحريريه مجله مديريت و اطلاع رسانی دانشکده مديريت ١٣٧٩
 • o عضو کميته های علمی همايش ها، سمينارها و کنگره های علمی از جمله کنگره علمی تحول

در اداره امور بيمارستان و...

 • o عضو کميته بررسی گزارشات اصلاح ساختار مديريتی و اقتصاد بيمارستان ها( جهت بررسی

گزارش های شرکت های تحقيقاتی طرف قرارداد طرح بررسی ساختار و طراحی سيستم جديد

•o       مديريت مؤسسات خدمات بهداشتی و درمانی و حضور در جلسات معاونت پشتيبانی وزارت

بهداشت ودرمان ١٣٧٩

 • o دبيرعلمی اولين همايش تحقيق و توسعه در نظام بهداشت و درمان ايران دانشگاه علوم

پزشکی ايران ١٣٧٩

 • o داور مقالات مجلات علمی پژوهشی پايش، مجله انگليسی زبان هلال احمر، پياورد سلامت،

مديريت اطلاعات سلامت، مديريت سلامت ، فصلنامه دانشکده پرستاری و ساير دانشکده های

•o       علوم پزشکی کشور و... از سال ١٣٨٠ تا کنون

 • o دبير شورای تحقيق و توسعه دانشگاه علوم پزشکی ايران از ١٣٨٠ الی ١٣٨٢
 • o عضو انديشکده خرد ايران ١٣٨۶
 • o دبير همايش " نقش دانشگاه ها و پژوهشگران در پيشبرد اهداف عدالت در سلامت و عوامل

•o       اجتماعی مؤثر بر سلامت" ١٣٨٧

 • o عضو کميته تخصصی برنامه ريزی استراتژيک دانشگاه علوم پزشکی ايران ١٣٨٢
 • o مشاور علمی نشريه پرستاری ايران ١٣٨٧
 • o عضو انجمن علمی آموزش پزشکی از سال ١٣٨٩
 • o طراح سئوالات امتحانی در زمينه، اصول و مبانی رهبری و مربيگری مرکز مطالعات و توسعه

آموزش علوم پزشکی وزارت بهداشت و درمان برای دوره های پودمانی مديريت عالی بهداشت

ويژه توانمندسازی پزشکان خانواده سال ١٣٨٩ و سال ١٣٩٠ ،MPH عمومی

 • o توليد محتوای بسته آموزشی توانمندسازی پزشکان خانواده ١٣٨٩( وزارت بهداشت و

•o       درمان)

 • o برگزاری شش تور علمی طی سال های ٩٠ الی ٩٣ مرکز تحقيقات مديريت بيمارستانی

•o       دانشگاه علوم پزشکی تهران در بيمارستان های محب و هاشمی نژاد و تدريس به مدت ۶ساعت در هر روز کاری با مجوز١٣٠ /د/ ٩٠ / ١٨٩۶

 • o برگزاری کارگاه يک روزه آموزش و پژوهش عملیAT&R در دانشکده

مديريت و اطلاع رسانی دانشگاه علوم پزشکی تهران )مرکزEDO26 /پ/ ١0 /۶/ ٣۶۶ مورخ

•o       10 /7/90       

 • o عضو EDO دانشکده مديريت و اطلاع رسانی پزشکی ايران از ١٣٩١ تا کنون
 • o شرکت در جلسات مختلف آموزشي، پژوهشي و اجرايي از جمله جلسه يازدهمين شوراي راهبردي مرکز تحقيقات مديريت بيمارستاني دانشگاه علوم پزشكي تهران 24/1/91 در مجموعه فرهنگي ورزشي المپيك) واقع در شهرستان آردان به جهت تدوين برنامه استراتژيك مرکزتحقيقات مدیریت بیمارستانی
 • o طراح سئوالات امتحان جامع دانشجويان دکتری( کتبی و شفاهی) رشته های مديريت خدمات

بهداشتی و درمانی و دانشجويان دکتری سياستگذاری در دروس تحليل تئوری های مديريت،

عوامل تعيين کننده سلامت  SDH ،استراتژی های توسعه ملی و برنامه ریزی خدمات بهداشتی و درمانی، سمينار سازمان و مديريت، دو بار در سال، از سال١٣٨0 تا کنون

 • o وابستگی دوگانه به دانشکده مديريت و اطلاع رسانی رسانی پزشکی علوم پزشکی ايران و مرکز تحقيقات مديريت بيمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ايران از سال ١٣٩٠ تا کنون
 • o مدير برنامه ريزی کارگاه های آموزشی مرکز تحقيقات مديريت بيمارستانی دانشگاه علوم

•o       پزشکی ايران از اسفند ١٣٩٢

•o     مسئول برنامه ريزی علمی و اجرايی کارگاه آموزشی " راهبردهای اعتباربخشی با رويکرد اداره بخش های بيمارستان"،- مرکز تحقیقات مدیریت بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی ایران، اول بهمن ماه ١٣٩٢

 • o سردبير خبرنامه مرکز تحقيقات مديريت بيمارستانی از ١٣٩٢ تا 1394

•o       تدریس در کارگاه های آموزشی "دوره تخصصی مدیران" جهت مدیران ستادی و سرپرستان دانشگاه علوم پزشکی ایران از تاریخ 25/10/1393 لغایت 29/11/93 مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت دانشگاه علوم پزشکی ایران، مبحث تدریسشده" بهره وری در سازمان های بهداشتی و درمانی"

•o       عضو کمیته علمی هشتمین همایش کشوری یادگیری الکترونیکی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 18/7/ 94 نامه شماره 5063/100/د/94

•o       مدرس و دبیر کارگاه های ترجمان، تبادل و تجاری سازی دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران (مراکز تحقیقاتی و دانشکده های وابسته به دانشگاه متبوع ) از ابتدای سال 1394 تا کنون

•o       دبیر علمی سمینار چالش ها و فرصت های مدیریت ترجمان دانش دانشگاه علوم پزشکی ایران 28/9/94

 

 

 

 

At "The 1 International Conference on Future studies(Management Scenarios in 2020)". Tehran- Iran On 10-11 Sep.2015

•o       کارگاه یک روزه "آشنایی با پایگاه استنادی Scopus(روش های جستجوی تخصصی و استخراج شاخص های علم سنجی) ، دانشکدخ مدیریت علوم پزشکی ایران، 13/8/94

•o       شرکت در کارگاه دانش افزایی با موضوع"} اخلاق علمی و حرفه ای" دانشگاه علوم پزشکی ایران، در تاریخ 20 و 21 خرداد 1394

•o       مدرس کارگاه یک روزه ترجمان دانش برای مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی ایران، 15/6/94

•o       تدریس در کارگاه ترجمان و تبادل دانش در تاریخ 18/5/1394

•o       مدرس کارگاه یک روزه ترجمان دانش دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، 10/8/94

•o       مدرس کارگاه یک روزه ترجمان دانش دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران،8/9/94

•o       مدرس کارگاه یک روزه ترجمان دانش دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، 12/10/94

•o       مدرس کارگاه یک روزه ترجمان دانش دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، بهمن 94

•o       مدرس کارگاه یک روزه ترجمان دانش دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، 3/12/94

•o       دبیر کارگاه ترجمان دانش دانشکده های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی ایران، 3/12/94

•o       شرکت در کارگاه دانش افزایی با موضوع" اندیشه اسلام و مبانی انقلاب اسلامی سطح 3" مورخ 3 تا 12 شهریور 94، دانشگاه علوم پزشکی ایران

•o       شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع" تاریخ تمدن اسلامی 1"، بمدت 16 ساعت در مورخه 14 لغایت 19 مرداد 94"، دانشگاه علوم پزشکی ایران

•o       شرکت در کارگاه دانش افزایی استادان با موضوع" اندیشه سیاسی اسلام و مبانی انقلاب اسلامی" به مدت 16 ساعت، مورخه 26 و 27 خرداد ماه 94، دانشگاه علوم پزشکی ایران

•o       شرکت در کارگاه" نرم افزارهای تولید محتوا در آموزش مجازی" در تاریخ 15/7/94 دانشکده مدیریت دانشگاه علوم پزشکی ایرانشرکت در چهارمین نشست تخصصی اساتید و متخصصین" از پایان نامه تا صنعت در حوزه نانو پزشکی" ، در تاریخ 6/8/94 دانشکده فناوری های نوین پزشکی علوم پزشکی ایران

شرکت در مجامع علمی با ارايه مقاله وسخنرانی  از جمله :

 

 • o دومين کنفرانس سازمان های پيشرو وحضور در فضای تجارت جهانی با موضوع

نوآفرينی، توسعه انسانی، راهگشايی در تجارت جهانی " ٢١ و ٢٢ خرداد ٨۶ - عنوان

مقاله: " ارزيابی شايستگی های مديران در عصر جهانی شدن(موردکاوی بيمارستان

های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ايران) بر اساس بازخورد ٣۶٠ درجه ای"

 • o دومين کنگره بزرگ مديريت سلامت با عنوان "مديريت سلامت- چالش ها و راهکارها"

•o       ٢٩ و ٣٠ آبان ٨٧ - عنوان مقاله: " توانمندسازی سرمايه های انسانی، چالشی در

     مراکز درمانی ( :مورد کاوی

 • o همايش سراسری روسای و مديران بيمارستان های کشور(معاونت درمان وزارت بهداشت و

درمان) ١٣ و ١۴ مهر ماه ٧٩ ، -ارائه دو مقاله ، سخنرانی ، و عضو پانل(جايگاه ارزشيابی

و نظارت در ارتقاء کيفيت خدمات بيمارستانی)) - عنوان پوستر "بررسی کميته های بيمارستانی در بيمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ايران و بيمارستان های خصوصی تحت پوشش"

•o       همایش مدیریت بحران ، عنوان سخنرانی، "فعاليت های عمده مديريت بيمارستان امام

         حسين(ع)در رابطه با مديريت بحران"، دانشکده مامایی و پرستاری علوم پزشکی ایران 1377

 • o اولين کنفرانس بين المللی مديريت خرد ايران ١۶ و ١٧ آبان ٨۶ ، سخنرانی با ارايه مقاله ورئيس پانل شماره ۵- - عنوان مقاله، "ميزان مشارکت دانش آموختگان مدارک پزشکی درتوسعه سيستم اطلاعات بيمارستان های دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در تهران "
 • o کنفرانس مديريت منابع در بيمارستان ١٨ و ١٩ دی ماه ١٣٨١ معاونت توسعه وزارت بهداشت ودرمان - عنوان مقاله "نقش ملاحظات ارگونوميک در بهره وری نيروی انسانی بخش بهداشت و درمان"

-University of the Witwatersrand Johannesburg 2002,"

Ergonomic workstation evaluation in clinical laboratories of

KUMS and its relationship to musculoskeletal problems and

productivity"

 

•o       شرکت در کنفرانس فرصت های سرمايه گذاری در گردشگری سلامت توسط دانشگاه علوم پزشکی شيراز و سازمان منطقه آزاد کيش، موسسه تپش12/٣/ ٨٨ و ١٣ /٣/ 88 به مدت دو روز ، عنوان مقاله " فرصت های سرمايه گذاری در گردشگری سلامت "

 • o شرکت در همايش بين المللی مديريت بيمارستانی " ارزش آفرينی مستمر مبتنی بر تفکر ناب در مديريت بيمارستانی" ٩ و ١٠ آذر ١٣٩٠ در محل مرکز همايش های بين المللی دانشگاه شهيد بهشتی، برگزار کننده مرکز تحقيقات مديريت بيمارستانی دانشگاه علوم پزشکی تهران و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، عنوان مقاله:

"Create a Culture of Patient Safety, Culture of Lean Management

in Hospitals of TUMS"

        و عضو کميته علمی همايش

•o       عضو پنل دوم(سیستم های ارتقاء کیفیت و مدیریت بیمارستان ها)، سمینار مدیریت بیمارستانی و تجهیزات پزشکی"کنفرانس مدیریت در صنایع داروسازی با رویکرد کایزن"، 30/11/1392، دانشگاه علوم پزشکی تهران

•o       شرکت در "کنگره تخصصی ساخت بیمارستان و مدیریت منابع و تجهیزات" وزارت بهداشت و درمان و دانشگاه علوم پزشکی شهید بهدشتی با 4 امتیاز مرکز آموزش مداوم جامعه پزشکی علوم پزشکی شهید بهشتی، با کد برنامه 19113934  در تاریخ 30 و 31 شهریور 1393 با ارائه مقاله" بیمارستان های آینده"- و عضو پنل

 • o کنگره جهانی جولای ٢٠١۴ يوکوهامای ژاپن با ارايه مقاله

XVIII ISA WORLD CONGRESS OF SOCIOLOGY, FACING AN

UNEQUAL WORD: CHALLENGES FOR GLOBAL SOCIOLOGY<

13-19 July 2014

Women, Diaster and Challenges: A Case Study Form Iran

 

شرکت در ده ها کارگاه وکنفرانس های علمی از جمله :

 • o شرکت در دوازدهمين کارگاه روش تحقيق و مقاله نويسی دانشگاه علوم پزشکی ايران - حوزه

معاونت تحقيقات و فناوری در سال ١٣٧۴

•o       شرکت در سومين همايش کارگاه مديران نيروی انسانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور دانشگاه علوم پزشکی کرمان ١٣٨٠

•o       شرکت در همايش " چشم انداز استفاده از رايانه در آموزش پزشکی  علوم پزشکی ايران مرکز EDC ،  سالن همايش های رازی ١٣٨٠

•o       شرکت در کارگاه دانش افزايی و توانمندسازی اعضاء هيات علمی دانشگاه- موضوع ماده ١ مورخ 24/9/92آئين نامه آموزش ارتقائ اعضای هيات علمی دارای امتياز دانش پژوهی در محل همايش های رازی

•o       شرکت در کارگاه ٣۶ ساعت مديريت پروژه APMI ، گروه پژوهشی صنعتی شرکت آريانا اکتبر

2006 با گذراندن امتحان و اخذ مدرک از:

1-Director of Aryana Project Management Institute (APMI) &

2-Secretary of International Project Management Conference

•o       گذراندن کارگاه آسيب شناسی مشکلات هيجانی- رفتاری دانشجويان و ارتباط مؤثر با آنان(معاونت دانشجويی دانشگاه علوم پزشکی ايران) در سال  ١٣٨۵

•o       گذراندن کارگاه توجيهی آشنايی با ارزشيابی فعاليت های پژوهشی مراکز تحقيقاتی ودانشگاهی (معاونت تحقيقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ايران) سال ١٣٨٨

 • o شرکت در همايش عدالت در سلامت با نگاهی به بودجه ٨٧(سازمان نظام پزشکی ايران)

•o       سازمان ايرانی مجامع بين المللی معاونت آموزشی و پژوهشی وزارت امور خارجه سال ١٣٨۶

 • o گذراندن دوره ۵٠ ساعته آموزشی مرکز مديريت صنعتی- شرکت پيوند رايانه ICDL

•o       -20 JulYمديريت صنعتی 2006

1-ICDL Modul: Concepts of Information Technology(IT

2-MODUL 2:

Using the Computer and Managing File

3-Module 7:

Information & Communication According Official Syllabus

Version 4.0

 • o گذراندن دومين کارگاه فنومنولوژی مرکز تحقيقات دانشکده پرستاری علوم پزشکی ايران مرکز تحقيقات دانشکده پرستاري بيمارستان قلب شهيد رجايی سال ١٣٨۶
 • o گذراندن دوره کوتاه مدت مقدماتی آموزش پزشکی( واحد رشد و بالندگی مرکز توسعه آموزش دانشگاه متبوع)- معاونت محترم آموزشی دانشگاه- يک هفته ۴٠ ساعت EDC علوم پزشکی سال ١٣٨٨

•o       شرکت در کارگاه مهارت شيوه سخنرانی،  مرکزEDCدانشگاه علوم پزشکی ایران 1386

•o       شرکت در کارگاه مقاله نويسی،  مرکز EDC دانشگاه علوم پزشکی ایران در سال 1386

 • o شرکت در همايش ملی مديريت استراتژيک در سازمان های استراتژی محور مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت کار و امور اجتماعی تهران سال ١٣٨۴
 • o شرکت در همايش سراسری بررسی شرح وظايف ادارات نيروی انسانی دانشگاه های علوم پزشکی سراسر ايران دانشگاه علوم پزشکی اصفهان سال ١٣٨٠
 • o شرکت در The 7th International Conference of Quality Managers

 

صفحه نخستتماس با دانشکدهآرشیو اخبارگالری عکسنقشه سايت