جمعه ٠٣ فروردين ١٣٩٧
Site in English
منو اصلی
به سایت دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، قطب علمی آموزشی مدیریت و اقتصاد سلامت کشور، خوش آمدید
اوقات شرعی
دکتر محمدرضا ملکی دارای مرتبه علمی استاد و عضو گروه مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
رشته تحصیلی و محل اخذ مدرک:

دكتراي تخصصی Ph.D.) ) مديريت خدمات بهداشتي و درماني از واحد علوم و تحقيقات عالي دانشگاه آزاد اسلامي تهران.

كارشناسي ارشد مديريت خدمات بهداشتي و درماني، از دانشگاه علوم پزشكي ايران

كارشناسي بهداشت عمومي، از دانشگاه علوم پزشكي تهران

كارداني بهداشت عمومي، از دانشگاه علوم پزشكي تهران

آدرس پست الکترونیک:

maleki.mr@iums.ac.ir

maleki@mohme.gov.ir

لیست مقالات:

 

-           Effectiveness of Five-Level Emergency Severity Index Triage System Compared With Three-Level Spot Check: An Iranian Experience, Arch Trauma Res; 4(4). 2015.

-          Demographic characteristics of donors: an exploratory and confirmatory factor analysis in health care of Iran, CURRENT SCIENCE, vol. 109, no. 9, 2015.

-          Catastrophic Health Expenditure Among Iranian Rural and Urban Households, Iran Red Crescent Med J.  17(9),  2015.

-          - A Comparative study on organizational positions of health management and information technology department of hospitals and proposing a model for Iran, Hormozgan Medical Journal, Vol 19, No.2, June-July 2015

-          The factor analysis of loss prevention among clinical risk management model in Iranians hospitals, International Journal of Health System and Disaster Management, 2015;3:218-23.

-          - An Exploration of the Role of Hospital Committees to Enhance Productivity, Global Journal of Health Science; Vol. 8, No. 3; 2016

-         - Quality Management Systems Implementation Compared With Organizational Maturity in Hospital, Global Journal of Health Science; Vol. 8, No. 3; 2016

-         مرور انتقادی مطالعات خیریه حوزه سلامت در ایران، فصلنامه حکیم، دوره هفدم، شماره چهارم، شماره پیاپی 67، 1393.

-          - Emergency Medicine Residency Program in Iran: Practical Options to Achieve Better Performance,  Iranian Journal Public Health, Vol. 44, No.5, May 2015.

-          Proposing a framework for Health Impact Assessment in Iran, BMC Public Health, 15:335, 2015.

-          - Strategic Planning, Implementation, and Evaluation Processes in Hospital Systems: A Survey From Iran, Global Journal of Health Science; Vol. 7, No. 2; 2015

-          - A prediction of the geriatric specialists for the elderly in Iran: a dynamic system, WALIA journal 31(S2), 2015.

-          - The relationship of talent Management and the Efficacy of Superior and middle-based Managers of Therapeutically-Educational Hospitals of Kermanshah City, Bulletin of Environment, Pharmacology and Life Sciences, Vol 3 (Spl issue II) 2014.

-         رابطه استراتژی و ساختار سازمانی: یک مقایسه تطبیقی بین بیمارستان های دولتی و خصوصی تهران، فصلنامه بیمارستان، سال سیزدهم، شماره 3، شماره مسلسل 50، پاییز 1393.

-         بررسی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی تهران: دیدگاه دانشجویان، مجله علوم پزشکی رازي دوره21، شماره 124، مهر1393.

-         رابطه توانمندسازی ساختاری و عملکرد حرفه پرستاری در بیمارستان، فصلنامه علمی تخصصی طب کار، دوره ششم، شماره سوم، 1393.

-         مؤلفه هاي موثر در استقرار بيمه پايه سلامت در ايران، مديريت بهداشت و درمان، دوره 4، شماره 1و2، 1391.

-         ارزيابي شاخص‌هاي عدالت در سلامت در ايران، مديريت بهداشت و درمان، دوره 4، شماره 1و2، 1391.

-           - The Association of Physical Access With the Interval Between Attending the Hospital and Receiving Service in Emergency Department,  Iran Red Crescent Med J.; 16(11), 2014.

-         - Evaluating the University's Governing Board: A Comprehensive Review of Its Domains and Indicators, American Journal of Educational Research, Vol. 2, No. 10, 2014.

-           Evaluation of board performance in Iran’s universities of medical sciences, International Journal of Health Policy and Management, 3(5), 235–241, 2014.

-         -  Relation Between PAY FOR PERFORMANCE and Service Quality at the HASHEMI NEJAD Hospital Tehran, Indian Journal of Fundamental and Applied Life Sciences,  Vol. 4 (S1)

-          The Relation Between Physical Access in Emergency Ward and the Time Patients Have to Wait Before Being Served in Tehran Hospitals, Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review Vol. 3, No.11a; July. 2014

-          A structural model for evaluation of the structural complexity dimensions of health and treatment network of Firuzabad, Fars Province, Iran, using design structure matrix and quality function deployment techniques, Journal of Research & Health, Vol. 4, No.2, Summer 2014

-         ارزیابی کیفیت خدمات براساس مدل الگوي تعالی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا EFQM، در دانشکده‌ي پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی کاشان، فصلنامه‌ي مرکز مطالعات و توسعه‌ي آموزش علوم پزشکی، سال پنجم ، شمار ه‌ي1، بهار1393.

-          Inter-sectoral interaction in oil spill incident: Zayande Rood case study. International Journal of Health System and Disaster Management; Vol. 2, Issue 1, 2014.

-         تعیین عوامل مؤثر بر استقرار بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت در بیمارستانهای دانشگاهای علوم پزشکی ایران، دوماهنامه علمي-پژوهشي دانشور، دانشگاه شاهد، سال 21، شماره 107، آبان 1392.

-         اثرات طرح هدفمندسازی یارانه حامل‌های انرژی بر هزینه هتلینگ: مطالعه موردی مرکز فوق‌تخصصی شهید هاشمی‌نژاد تهران، مجله بهداشت و توسعه، سال دوم، شماره 4، 1392.

-           Investigating underlying principles to guide health impact assessment, International Journal of Health Policy and Management, 2(x), 2014.

-          Strategies of Hepatitis B Vaccine Export to the Middle East and Central Asia Countries,  SCIENTIA GUAIANAE,  5 (3), 2014.

- نقش حاکمیت در بازاریابی اجتماعی خیریه‌ها: با تمرکز بر حوزه‌ی سلامت، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره‌ی یازدهم، شماره‌ی اول،  فروردين و ارديبهشت 1393.

- ارائه مدل كنترل خطاهاي پزشكي در بيمارستا نهاي دانشگاه علوم پزشكي تهران، مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه  علوم پزشكي تهران(پياورد سلامت) دوره8،  شماره1،  فروردين و ارديبهشت 1393.

- تحليل و ساماندهي پست‌هاي سازماني دانشگاه‌ها: مطالعه موردي در دانشگاه علوم پزشکي تبريز، دوره22 ، شماره4، زمستان 1392 .

- The Relationship between Emotional Intelligence and Decision-making Quality in Hospital Managers, International Journal of Hospital Research, 2(2), 2014.

 

عوامل موثر بر پراکندگی جغرافیایی محل خدمت پزشکان در کشورهای منتخب: یک مطالعه مروری، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دوره 17، شماره 9، 1392.

- سازماندهی و سیاست‌گذاری عامل کلیدی برای استقرار نظام مدیریت خطرات بالینی بیمارستان‌ها، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 11، شماره 2، 1392

- ساختار و قابلیت بهره مندی از مدل جایزه ی ملی بهره وری و تعالی سازمانی ایران در نظام سلامت: دیدگاه مدیران و کارشناسان، مدیریت اطلاعات سلامت، دوره‌ی دهم، شماره‌ی هفتم، ویژه‌نامه‌ی چالش‌های سیاسی اقتصادی در مدیریت سلامت، 1392.

- Reducing Waiting Time in Patients Undergone Spinal Surgeries at Operation’s room of Shohada-ye-Tajrish, Hospital using Six Sigma Model, New York Science Journal;6(12), 2013

- Investigating the Financial Performance of Universities of Medical Science and Health Services in Iran, Using Data Envelopment Analysis, Iranian Journal of Public Health, Vol. 43, No.1, Jan 2014.

- Relationship between Participation of Health Volunteers and Maternal Indicators of Pakdasht Health Network during 2010-2011, Jundishapur Journal of Health Sciences, Vol.5, No.1, 2013.

- ارزیابی عملکرد حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه‌ها / دانشکده‌های علوم پزشکی ایران براساس مدل جایزه ملی بهره‌وری و تعالی سازمانی ایران. فصلنامه علمی حکیم، دوره شانزدهم، شماره دوم، تابستان 1392.

 - Need Assessment about Managerial Education in Managers and Chief Experts of Health Vice-Chancellery of Medical Sciences Universities in Iran, Journal of Community Health Research. 1(3), 2013.

- Developing Information and Communication Tecnology Measurement Indicators for Health Centers, Czech Journal of Social Sciences, Business and Economics, VOL. 2, Issue 2, 2013

-  The Indicators of Board Evaluation in Healthcare Organizations: A Review of Evidence, ‌Life Science Journal, 10(8s),2013.

-  Blood Malignancies in Mazandaran Province of Iran,  Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol 14, 2013

- Determining the Factors Affecting of the Performance Assessment of District Health Network (By Exploratory Factor Analysis), Life Science Journal, 10(6s), 2013

- بررسي كارايي پايگاه‌هاي بهداشتي مشاركتي به روش تحليل پوششي داده‌ها، مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي قزوين، سال هفدهم، شماره3 ، مرداد و شهريور 1392.

- عملکرد بیمارستان های منتخب خصوصی و  دولتی شهر تهران در جذب گردشگر درمانی از دیدگاه مشتریان خارجی، فصلنامه بیمارستان، سال 12، شماره 3، شماره مسلسل 46، سال 1392.

- Developing a Performance Measurement Model for Iranian Health Centers, HealthMED, Volume 7, Number 6, 2013.

- Developing Accessibility Measurement Indicators for Iranian Health Centers, Management in Health, Vol 1, No 1, 2013.

- Conceptual skill in physicians: An overlooked basic competency, HealthMED, Volume 6, Number 10,  2012

-  Innovation in the Application of Malcolm Baldrige Model: Using Two models (Medical & Educational) at one Hospital, ‌Journal of Community Health Research.1(2), 2012.

- Effective factors for Improving the Personnel’s Attitudes Towards Patient Safety,  Scientific Research and Essays Vol. 7(40), pp. 3382-3389, 23 October, 2012

-  The Effect of Gynecologists Permanent Presence on Social Security Hospital Indices: 2010-2011, Indian Journal of Medicine and Healthcare, Vol: 5 Issue: 7 Oct. 2012.

- Does Transfer of Hospital Governance to Board of Trustees per se Lead to Improved Hospital Performance? International Journal of Hospital Research, 1(2):97-102, 2012.

- A Medical Tourist Perception of Iranian Hospital Quality: Limited Employee Foreign Language Skills Negatively Impact Communication. International Journal of Hospital

Research 2012, 1(2):85-90.

- Conceptual Skill in Physicians: An Overlooked Basic Competency, HealthMED, Volume 6, Number 10 / 2012

- الگو آمیخته‌ی بازاریابی خدمات درمانی در بیمارستان‌های دولتی ایران مجله مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 9 شماره 7، 1391.

- تحليل صورت هاي مالي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 15، شماره 49، سال 1391.

- تأثیر آموزش توزیع غذا بر میزان باقی مانده غذایی در بیمارستان بوعلی تهران، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 11،  شماره 5، سال 1391 .

- مطالعهي تطبيقي برنامه‌ي بيمارستان متعهد به ارتقاي سلامت در بيمارستان‌هاي اروپايي پايلوت سازمان جهاني بهداشت، مديريت اطلاعات سلامت، دوره‌ي نهم، شماره‌ي دوم، خرداد و تير، 1391.

- رابطه هیجان‌خواهی با استرس شغلی در کارکنان فوریت‌های پزشکی، مجله دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، سال شانزدهم، شماره دوم، خرداد و تیر 1391.

- رابطه توانمندسازی ساختاری و آمادگی فردی پرستاران برای تغییر، نشريه مركز تحقيقات مراقبت‌هاي پرستاري دانشگاه علوم پزشكي تهران(نشريه پرستاري ايران(، دوره ٢٥ ، شماره ٧٦ ، تير ماه ١٣٩1.

- Influence of Training on Patient Safety Culture: a Nurse Attitude Improvement Perspective, International Journal of Hospital Research, 1(1):51-56, 2012.

- مطالعۀ تطبیقی مراحل اصلی سیاستگذاري منابع انسانی بخش سلامت، مجله علوم بهداشتی جندی شاپور، سال چهارم، شماره ١، بهار 1391.

- Clinical Governance Implementation in a Selected Teaching Emergency Department: a Systems Approach. Implementation Science, Volume 7, Number 1, doi:10.1186/1748-5908-7-84 , September 2012.

- مطالعه‌ي تجارب كشورهاي منتخب در خصوص به كارگيري قرارداد پيمان مديريت در حوزه‌ي بهداشت و درمان، فصلنامه مديريت اطلاعات سلامت، دوره‌ي نهم، شماره‌ي سوم، 1391.

- Exploratory and Confirmatory Factor Analysis of Health promotion in Iranian Hospitals, HealthMED - Volume 6, Number 7, 2012.

- مطالعه‌ي تطبيقي برنامه‌ي بيمارستان متعهد به ارتقاي سلامت در بيمارستان‌هاي اروپايي پايلوت سازمان جهاني بهداشت، فصلنامه مديريت اطلاعات سلامت، دوره‌ي نهم، شماره‌ي دوم، 1391.

- بهره‌مندي مديران و كارشناسان مسؤول حوزه‌ي ستادي معاونت بهداشتي دانشگاه‌هاي علوم پزشكي كشور از زيرساخت‌هاي فن‌آوري اطلاعاتي، فصلنامه مديريت اطلاعات سلامت، دوره‌ي نهم، شماره‌ي دوم، 1391.

- National Health Information Infrastructure Model: A Milestone for Health Information Management Education Realignment, Telemedicine and e-Health, Volume 18, Number 6, 2012.

- رابطه رهبری معنوی و کیفیت زندگی کاری کارکنان در بیمارستان آموزشی درمانی شهید هاشمی‌نژاد، مديريت اطلاعات سلامت، دوره‌ي هشتم، شماره‌ي هشتم، 1390.

- مديريت تغيير در بيمارستا‌ن‌هاي ايران: الگوي عوامل اجتماعي، نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز، دوره1، شماره1، زمستان 1390.

- تاثير آموزش توزيع غذا بر ميزان باقيمانده غذا در بيمارستان بوعلي تهران، مجله دانشكده پيراپزشكي دانشگاه علوم پزشكي تهران(پياورد سلامت)دوره پنجم، شماره پنجم، 1390.

- رابطه‌ي رهبري معنوي و كيفيت زندگي‌كاري كاركنان در مركز آموزشي درماني شهيد‌هاشمي‌نژاد شهر تهران، فصلنامه مديريت اطلاعات سلامت، دوره‌ي هشتم، شماره‌ي هشتم، 1390.

- الگوي استقرار سازمان يادگيرنده براي بيمارستا نهاي عمومي ايران، فصلنامه مديريت اطلاعات سلامت، دوره‌ي هشتم، شماره‌ي هشتم، 1390.

- معماري اطلاعات براي نظام مديريت مبتني بر رسالت در دانشكد‌ه‌ي پزشكي دانشگاه علوم پزشكي ايران، فصلنامه مديريت اطلاعات سلامت، دوره‌ي هشتم، شماره‌ي هشتم، 1390.

- طراحي خط سير باليني براي فرايند زايمان طبيعي در بيمارستان امام رضا)ع( اروميه، فصلنامه بیمارستان، سال دهم، شماره4 ، شماره مسلسل 39، زمستان 1390.

- Driving to Contract Management in Health Care Institutes of Developing Countries, Iranian Red Crescent Medical Journal, Volume 14, Number 4, 2012.

- تأثير طرح پزشک خانواده بر شاخص هاي سلامت(مقاله کوتاه)، فصلنامه پایش، سال یازدهم، شماره سوم خرداد- تیر، 1391

- Technical Efficiency of Iranian Medical services Insurance Organization Using Data Envelopment Analysis Approach, HealthMED - Volume 6, Number 2, 2012 .

- Challenges & opportunities facing the pharmaceutical industry in Iran: A qualitative approach, HealthMED - Volume 6, Number 1, 2012 .

- ميزان تأثير اجراي سازماندهي تمام وقتي بر كارآيي اتاق هاي عمل و درمانگاه هاي بيمارستان فارابي، فصلنامه پایش، سال 11، شماره 2، بهار 1391.

- مديريت تغيير در بيمارستا نهاي ايران: الگوي عوامل اجتماعي، هداد، نشريه علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي البرز، دوره 1، شماره 1، زمستان 1390.

- مقايسه شاخص‌هاي بهداشتي پايگاه‌هاي بهداشتي دولتي و واگذار شده به بخش خصوصي مركز بهداشت جنوب تهران در سال 1388، مجله دانشگاه علوم پزشكي شهركرد، دوره 13، شماره 6، بهمن و اسفند 1390.

- The Backgrounds, Consequences, and Future of the Integration of Medical Education and Health Service Delivery System, HealthMED - Volume 5 , Number , - Suppl. 1 / 2011

- مقایسه سبک مدیریت مدیران مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، دوره 13، شماره 8، 1390.

- همبستگی تفویض اختیار مدیران با نحوه هدایت کارکنان در بیمارستان‌های استان قم، مجله دانشگاه علوم پزشکی قم، دوره 5، شماره 3، پاییز 1390.

-مقایسه سبک مدیریت مدیران مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی، مجله تحقیقات علوم پزشکی زاهدان، دوره 13، شماره 8، 1390.

- Process Management in the Logistic Departments of the Iranian Social Security Organization's Hospitals: What are the Influential Factors?, International Journal of Academic Research, Vol. 3. No. 2. March, 2011, Part III

- بررسی سطح آموزش مدیریتی و عمومی مدیران و کارشناسان مسئول حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگا‌ه‌های علوم پزشکی ایران، گام های توسعه در آموزش پزشکی، دوره هشتم، شماره دوم، 1390

- سوابق بهینه‌کاوی مدیران و کارشناسان مسئول حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 14، شماره 45، پاییز 1390.

- Criteria for Priority-setting in Iran Basic Health Insurance Package: Exploring the Perceptions of Health Insurance Experts, HealthMED - Volume 5, Number 6 , 2011

- Designing a Model for Trauma System Management Using Public Health Approach: The Case of Iran, Acta Medica Iranica, 50(1), 9-17, 2012.

- Self Assessment of Iran Universities of Medical Sciences Based on European Foundation for Quality Management (EFQM) and Iran Excellence Model, World Applied Sciences Journal 15 (10): 1391-1397, 2011

- Toward a Comprehensive Model of Patient Empowerment through Nursing Strategies: A Study in Iranian Hospitals. World Applied Sciences Journal 14 (3): 1391-1397, 2011

 

- ارزيابي عملكرد بيمارستان هاشمي نژاد بر اساس معيار سنجش، تحليل و مديريت دانش الگوهاي آموزش و بهداشت- درمان Malcolm Baldrige ، فصلنامه مديريت اطلاعات سلامت، دوره ي هشتم، شماره‌ي چهارم، مهر و آبان، 1390.

- ارزیابی  عملکرد آموزشی بیمارستان‌ هاشمی‌نژاد شهر تهران براساس الگوی تعالی سازمانی مالکوم بالدریج، فصلنامه طلوع بهداشت، سال نهم، شماره 4، زمستان 1389.

- نيازهاي آموزشي مديران و كارشناسان مسؤول حوزه ستادي معاونت بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور، مجله ايراني آموزش در علوم پزشكی، دوره 11، شماره 5، آذر 1390.

- رابطۀ سبک رهبري (تحولآفرین، تبادلی، عدم مداخله‌گر) مدیران و رضایت شغلی تکنسین‌هاي فوریت‌هاي پزشکی مجله پرستاری و مامایی تبریز، شماره 20، زمستان 1389.

- برداشت كاركنان از فرهنگ ايمني بيمار در بيمارستان هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي تهران، فصلنامه پايش، ٤١١، سال دهم، شماره چهارم، پاييز ١٣٩٠ .

 - ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی تهران- پردیس همت، مجله‌ی توسعه آموزش در علوم پزشکی، دوره‌ی 4، شماره 6، بهار و تابستان 1390.

- بررسي سطح آموزش مديريتي و عمومي مديران و كارشناسان مسئول حوزه ستادي معاونت بهداشتي دانشگاه هاي علوم پزشكي ايران در سال 89،گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي، دوره هشتم، شماره دوم، 1390.

- تاثیر استقرار پایگاه‌های فوریت‌های پزشکی در ایستگاه‌های متروی تهران بر کیفیت ارایه خدمات مسافری، فصلنامه علمی امداد و نجات، سال دوم، شماره 1، بهار 1389.

- بررسي نگرش ايمني كاركنان يك مركز پزشكي، آموزشي و درمانيتهران 1389، فصلنامه سلامت کار ایران، دوره 7، شماره 4، زمستان 1389.

- ضرورت بازنگري شیوه‌هاي رایج ارزیابی عملکرد حوزه ستادي معاونت بهداشتی دانشگاه‌هاي علوم پزشکی کشور با مدل‌هاي تعالی سازمانی، فصلنامه حکیم، دوره چهاردهم، شماره اول، بهار 1390.

- ارتباط بیمه‌ی سلامت و هزینه‌های کمرشکن خدمات درمانی در بیمارستان‌های مرتبط با دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران:1388. مجله‌ی تحقیقات اقتصادی، شماره 94، صفحات 256-229، بهار 1390.

- وضعيت موجود اولويت گذاري ارايه خدمات سلامت در ايران، فصلنامه پايش، سال دهم، شماره دوم، بهار ١٣٩٠ .

- Process Management in the Logistic Departments of the Iranian Social Security Organization's Hospitals: What are the Influential Factors? , International Journal of Academic Research, Vol. 3. No.2. March, 2011, Part III

- چالش هاي تعيين بسته بيمه درمان پايه در ايران، فصلنامه پايش، سال دهم، شماره دوم، بهار ١٣٩٠ .

- Benchmarking Records in the Health Departments of the University of Medical Sciences of Iran in the Years 2008 -2010, Research Journal of Medical Science, Volume: 5, Issue: 3, Page No.: 161-165, 2011.

- وضعیت توزیع پزشک متخصص و تخت فعال در بیمارستان‌های دولتی ایران: 1385 – 1380، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، دوره 8، شماره 3، پاییز 1389.

- Presenting Mathematics Model of Cost-Benefit Calculation of Screening for Congenital Hypothyroidism in Iran, International Mathematical Forum, Vol. 6, no. 14, 681 – 697, 2011

- A qualitative study of the difficulties in reaching sustainable universal health insurance coverage in Iran, Health Policy Plan, doi:10.1093/heapol/czq084, February 8, 2011.

- محاسبه قیمت تمام شده خدمات آزمایشگاهی بالینی بیمارستان ولی عصر تهران با استفاده از تکنیک هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت در سال 1378، فصلنامه بیمارستان، سال هشتم، شماره 3 و4، 1389.

- تاثیر ادغام بخش‌های بیمارستانی بر هزینه‌های جاری بیمارستان بوعلی تهران، فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، دوره 7، شماره 4، زمستان 1389.

- تعیین کننده‌های مواجهه با هزینه‌های کمرشکن خدمات درمانی در بیماران بستری در بیمارستان‌های مرتبط با دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1388-1387، فصلنامه حکیم، دوره 13، شماره 3، پاییز 1389.

- ارزیابی ریسک‌های فرآیندهای اورژانس مجتمع آموزشی- درمانی حضرت رسول اکرم(ص)  با روش «تحلیل حالات و اثرات خطا»، فصلنامه حکیم، دوره 13، شماره 3، پاییز 1389.

- توزيع نيروي انساني پزشك متخصص و پرستار بر حسب جمعيت و رابطه آن با تعداد تخت در بيمارستا ن‌هاي دولتي در ايران؛1385- 1380، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 13، شماره 41، تابستان 1389.

- A Model for Policy Making in Human Resources for Health Sector Iran, Research Journal of Biological Sciences Volume: 5, Issue: 5 , Page No.: 380-388, 2010.

- بررسي عملكرد بيمارستان هاشمي نژاد شهر تهران در حيطه درمان، بر اساس الگوي جهاني مالكوم بالدريج: 1386، پژوهش در پزشکی(مجله پژوهشي دانشكده پزشكي)، دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي، دور34، شماره1، بهار1389.

- اندازه‌گیری کیفیت خدمات آموزشی از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه علوم پزشکی ایران: 1388. فصلنامه طب و تزکیه، ویژه‌نامه یازدهمین همایش کشوری آموزش علوم پزشکی، اردیبهشت 1389.

- Organization’s Quality Maturity as a Vehicle for EHR Success, Journal of Medical Systems, DOI 10.1007/s10916-010-9584-y, 28 September 2010

- معیارهای اطلاعاتی برای بسته‌ی بیمه‌ی درمان پایه در کشور از دیدگاه سازمان‌های بیمه‌گر پایه، دو فصلنامه  مدیریت اطلاعات سلامت، دوره هفتم، شماره دوم، تابستان 1389.

- همراستایی راهبردی، ضرورتی بنیادین در برنامه‌ریزی استراتژیک سیستم اطلاعات سلامت، مدیریت سلامت، سال سیزدهم، شماره 39، بهار 1389.

- چالش‌های بیمه همگانی پایدار در ایران، فصلنامه پایش، سال نهم، شماره دوم، بهار 1389.

- وضعیت توانمندسازها در بیمارستان‌های تامین اجتماعی تهران براساس الگوی تعالی سازمانی، فصلنامه پایش، سال نهم، شماره دوم، بهار 1389.

- رهبری اورژانس بیمارستان‌های عمومی آموزشی دانشگاه علوم پزشکی ایران براساس الگوی تعالی بالدریج، مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان، دوره 9، شماره 1، بهار 1389.

- Financial Resource Allocation Techniques and Health Sector Payment Systems of Selected Countries: Designing a Model for Iran, Research Journal of Biological Sciences, Volume: 4, Issue: 3, Page No.: 345-35, 2009

- ارزیابی نقاط قوت و نقاط ضعف طرح پزشک خانوداده، فصلنامه دانش و تندرستی، دوره 4، شماره 4، زمستان 1388.

- به کارگیری روش آینده‌نگر تحلیل حالات و اثرات خطا برای بهبود فرآیند تریاژ در بخش اورژانس، مجله علمی پزشکی قانونی، دوره 15، شماره 3، پاییز 1388.

- رابطه مالکیت بیمارستان با امتیاز ارزشیابی عملکرد اورژانس در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران: 1386، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 12، شماره 36، تابستان 1388.

- مقایسه کارایی و اثربخشی داروخانه‌ی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر پیش و پس از برون سپاری، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 21، شماره 38، زمستان 1388.

- ارزیابی عملکرد نظام ارجاع در برنامه پزشک خانواده در دانشگاه‌های علوم پزشکی استان‌های شمالی ایران 1387، مجله دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره یازدهم، شماره 6، بهمن- اسفند 1388.

- عوامل مؤثر بر مهاجرت نخبگان از ديدگاه دانشجويان دانشگاه علوم پزشكي ايران، گام هاي توسعه در آموزش پزشكي، مجله مركز مطالعات و توسعه آموزش پزشكي،  181-  دوره ششم: شماره دوم. ص184، 1388.

- An Interview Survey on Health Priority Setting Practice in Iran, Research Journal of Biological Sciences,  4 (11): 1193-1201, 2009

 

-A Comparative Study of Primary Health Care Management in Selected Countries and Designing a Model for Iran, Iranian Journal of Nursing and Midwifery Research VOL. 14, NO. 3  P.137-142, 2009. 290

- مطالعه تطبیقی سنجش عملکرد سازمانی در ایران و کشورهای توسعه یافته، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره 16، شماره 1، بهار 1388.

- ارزیابی عملکرد بیمارستان آیت ا... کاشانی براساس الگوی تعالی سازمانی بالدریج، مجله سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران، دوره 27، شماره 1، بهار 1388.

- میزان آمادگی بیمارستان‏های دانشگاه علوم پزشکی ایران در برابر سوانح از بعد ارتباطات، فصلنامه علمی امداد و نجات، دوره اول، شماره 1، بهار 1388.

- رابطه ابعاد فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی کارکنان در بیمارستان شهید صدوقی یزد، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 8، شماره 22، زمستان 1384.

- ارزیابی شیوه‏های تامین مالی و نظام پرداخت به ارائه کنندگان خدمات سلامت در کشورهای منتخب؛ ارائه الگو برای ایران، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 8، شماره 22، زمستان 1384.

- ارتباطات رکن کلید آمادگی بیمارستان‌ها در بلایا: فصلنامه طب و تزکیه، دوره 16، شماره 71-70، پاییز و زمستان 1387.

- تاثیر اجرای شش سیگما در کاهش مدت اقامت بیماران بخش جراحی ارتوپدی مرکز آموزشی درمانی فیروزگر: 1387، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره 11، شماره 34، زمستان 1387.

-  بررسی تطبیقی مدیریت جامعه محور مدیریت بلایا در کشورهای منتخب و ارائه الگویی برای ایران، فصلنامه پایش، سال هشتم، شماره اول، زمستان 1387.

-  بررسی تاثیر طرح پزشک خانواده بر شاخصهای سلامت(در طی سالهای 85- 81)، فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، ویژهنامه شماره2- 1387، اسفند 1387

-  طراحی الگوی تضمین کیفیت دارو برای ایران، فصلنامه افق دانش، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گناباد، دوره 14، شماره 3، پاییز 1387.

- Studying Preparednees in Teaching Hospitals Affilated to Iran University of Medical Sciences 2006, Disaster Prevention Management, 2009, VOL. 18. No.4.

 

- اطلاعات منابع بیمارستانی در مدیریت بلایا در بیمارستان‌های منتخب دانشگاه علوم پزشکی ایران، فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، سال 5، شماره 1، تابستان 1387.

- مقایسه نتایج در دو بیمارستان تامین اجتماعی تهران بر اساس الگوی تعالی سازمانی، فصلنامه دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال 12، شماره 2، تابستان 1387.

- بررسی تاثیر عملکرد گروه‌های بهبود کیفیت بر اثربخشی و کارایی بیمارستان لولاگر تهران:1384، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره دهم، شماره 31، بهار 1387.

- مدیریت دانش در اورژانس بیمارستان حضرت رسول(ص) بر اساس الگوی تعالی بالدریج، فصلنامه مدیریت اطلاعات سلامت، سال 4، شماره 2، پاییز 1386.

-Designing a Model of Drug Quality Assurance for Iran, Pakistan Journal of Medical Sciences, January - March 2008 Vol. 24 No. 1 167-172

- آمادگي بيمارستان هاي آموزشي دانشگاه علوم پزشكي ايران در برابر بلايا از بعد امنيت : 1385، فصلنامه مدیریت سلامت. سال دهم، شماره 28، تابستان 1386.

- مروری بر سابقه استفاده از مدلهای تعالی سازمانی در بخش سلامت، همایش تعالی سازمانی در بخش سلامت، دبیرخانه جایزه ملی بهرهوری و تعالی سازمانی، 1386.

- تحقق اهداف برنامه تحول اداري در دانشگاه هاي علوم پزشكي تيپ يك گروه الف در برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي ايران. فصلنامه مدیریت سلامت، سال نهم، شماره 26، زمستان 1385.

- ارزیابی نظام مدیریت عملکرد کارکنان بیمارستان امیر المومنین(ع) سمنان با استفاده از روش کارت امتیازی متوازن: 1385، فصلنامه مدیریت سلامت، دوره نهم، شماره 25، پاییز 1385.

- مطالعه توانمندسازها در بخش بهداشت و درمان براساس الگوي تعالي سازماني- 1384، مجموعه مقالات سومين كنفرانس توسعه منابع انساني، صفحه 232، 1385.

- Evaluation of Performance of Ayatollah Kashani Hospital, Tehran, based on Malcolm Baldrige Model, 2006, Reyhane Mojdekar,  Dr. Seyed Jamaladdin Tabibi, Dr. Mohammad Reza Maleki,  4th, int, Conference on Excellence Management and Quality Management Systems, p. 86, 2007

- يك تجربه عملي از كاربرد تعالي سازماني در بخش بهداشت و درمان ايران، چهارمين همايش تعالي سازماني، اسفند 1385.

- The EFQM Model Application for Assessment in Two Iranian Hospitals, Mohammad Reza Maleki, Ahmad Reza Izadi, Quality and Safety in Health Care, Donmark,  2006

- بررسي توانمندسازها در دو بيمارستان تامين اجتماعي تهران براساس الگوي تعالي سازماني، فصلنامه پايش،

- كاربرد مدل ملي بهره‌وري در بخش بهداشت و درمان، فصلنامه مديريت سلامت، دوره هشتم، شماره 20، تابستان 1384.

- بررسي عوامل مرتبط با بهره‌وري در بيمارستان‌هاي منتخب دانشگاه علوم پزشكي مازندران از ديدگاه مديران سطوح مختلف بيمارستان، فصلنامه مديريت سلامت، دوره هشتم، شماره 20، تابستان 1384.

- ارزيابي نيازهاي اساسي اجراي مديريت كيفيت فراگير در مجتمع آموزشي درماني حضرت رسول(ص)، فصلنامه پايش، سال سوم، شماره سوم، تابستان، 1383،

- مطالعه تطبيقي مكانيزم سياستگذاري بهداشتي در كشورهاي منتخب و ارائه الگو براي ايران در سال 1383، فصلنامه علمي- پژوهشي، سال دوم، شماره دوم، تابستان 1383.

- انتشار مقاله بررسي تطبيقي هزينه هاي درمان و تعرفه هاي مصوب در فصلنامه علمي پژوهشي بيمه تامين اجتماعي در سال 1379.

- ارايه مقاله «استفاده از مدل سازي در تامين منابع مالي بهداشت و درمان» اولين همايش کشوری مديريت منابع در بيمارستان در سال 1381.

- تبيين ماموريت و چشم‌انداز آينده بيمارستان، اولين همايش کشوری مديريت منابع در بيمارستان در سال 1381.

- بررسي مدل‌هاي مختلف انتخاب استراتژي در بيمارستان، اولين همايش کشوری مديريت منابع در بيمارستان در سال 1381.

- بررسي كلي مدل‌هاي نظري برنامه‌ريزي استراتژيك، اولين همايش کشوری مديريت منابع در بيمارستان در سال 1381.

- تحليل تطبيقي مدل‌هاي مختلف برنامه‌ريزي استراتژيك، اولين همايش کشوری مديريت منابع در بيمارستان در سال 1381.

- ارايه مقاله برنامه ريزي استراتژيك در مراكز بهداشتي و درماني در بيمارستان ها و سازمانهاي بيمه أي در همايش سراسري روسا و مديران بيمارستانهاي كشور، 1379.

- ارايه مقاله  بررسي هزينه واحد خدمات بهداشتي و درماني و هزينه كارايي منابع مصرفي در خانه هاي بهداشت مركز بهداشت شهرستان دماوند در اولين همايش ملي پژوهش در شبكه هاي بهداشتي و درماني.

- ترجمه فصل هشتم كتاب پروفسور چالز نورماند تحت عنوان مكانيسم هاي پرداخت به عرضه كنندگان خدمات درماني، نشريه بيمه همگاني خدمات درماني، سال پنجم، تيرماه 1380.

لیست کتب:

-         تالیف کتاب تدوین پایان‌نامه، رساله، طرح پژوهشی و مقاله علمی، چاپ اول: 1388، تهران، انتشارات فردوس، ISBN 978-964-320-416-7، چاپ دوم: 1390، چاپ سوم: 1391، چاپ چهارم: 1392... چاپ هفتم، 1394.

-         تاليف كتاب برنامه‌ريزي استراتژيك، چاپ اول، 1382، تهران، انتشارات سيماي فرهنگ،ISBN 964-06-3305-4 ، چاپ دوم: 1384، چاپ سوم: 1389، چاپ چهارم: 1392، چاپ پنجم: 1393، چاپ ششم، 1394. تهران، انتشارات ترمه، ISBN 964-789-366-3

-         تالیف کتاب بیمارستانهای یادگیرنده، ناشر دانشگاه علوم پزشکی یزد، چاپ اول، 1394

-         تالیف کتاب بیمارستان متعهد به ارتقای سلامت از تئوری تا عمل، ناشر مرکز تحقیقات مدیریت سلامت دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله(عج)، چاپ اول 1393، ISBN 978-964-2567-30-8

-         تالیف کتاب برون‌سپاری در نظام سلامت، چاپ اول، 1391، ناشر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، ISBN 978- 600-6331-33-1

-         تالیف کتاب ارزیابی عملکرد حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، چاپ اول، 1390، ناشر دانشگاه علوم پزشکی بابل، 4-79-7509-964-978 ISBN

-         تالیف کتاب مدل‌های جامع ارزیابی عملکرد و تعالی سازمانی، چاپ اول، 1389، ناشر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بابل. ISBN 978-964-7509-65-7

-         تالیف کتاب نتایج طرح کشوری بررسی زیر ساخت‌های مدیریتی و سازمانی بهبود و توسعه عملکرد در حوزه ستادی معاونت بهداشتی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور، دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1389.

-         تاليف كتاب جايگاه بيمه خدمات درماني در نظام جامع تامين اجتماعي، انتشارات موسسه عالي پژوهش تامين اجتماعي، گزارش شماره 81، چاپ اول، 1380.

-         ترجمه كتاب برنامه‌ريزي استراتژيك و سنجش عملكرد، تهران، انتشارات سيماي فرهنگ،  ISBN 964-5661-81-1

-         ترجمه كتاب مديريت استراتژيك، 1383 تهران، انتشارات سيماي فرهنگ،ISBN 964-5661-87-0

-         ترجمه كتاب اجراي برنامه استراتژيك، 1383، تهران، انتشارات سيماي فرهنگ،ISBN 964-5661-98-6

-         ترجمه كتاب توسعه مهارت‌هاي رهبري، 1383، تهران، انتشارات سيماي فرهنگ، ISBN 964-5661-93-5

-         ترجمه كتاب تيم موثر، 1383، تهران، انتشارات سيماي فرهنگ، ISBN 964-5661-80-3

-         ترجمه كتاب مديريت تغيير و تحول سازماني، تهران، انتشارات سيماي فرهنگ، ISBN-964-5661-96-x

-         ترجمه مجموعه كتاب‌هاي سيستم خودسنجي، انتشارات سيماي فرهنگ، شامل:

-         كتاب راهنما،  1383 تهران، ISBN 964-5661-85-4

-         برنامه‌ريزي استراتژيك، 1383 تهران، ISBN 964-5661-91-9

-         رهبري، 1383 تهران، ISBN 964-5661-84-6

-         مديريت فرآيند، 1383 تهران، ISBN 964-5661-82-?

 

لیست پایان نامه ها:  
علایق پژوهشی:

·         Strategic Management and Planning

·         Performance Measurement

·         Quality Management

·         Process Management

·         Research Techniques

·         Health System Research

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه نخستتماس با دانشکدهآرشیو اخبارگالری عکسنقشه سايت