خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٢٥ تير ١٣٩٨
شرح وظایف

 

شرح وظایف مسئول سرپرستی دروس

 

1.      حضور در اول وقت اداری (قبل از ساعت 8 صبح وقبل ازشروع کلاسها) آماده کردن پکیج کلاسها ،شامل:           (کنترل سیستمها-ماژیک-تخته پاک کن)جهت تحویل به نماینده های دانشجویی به همراه کلید کلاس وسیستم واخذ آنها پس از اتمام کلاس

2.      آماده کردن پوشه های درسی جهت تحویل به اساتید و اخذ آنها پس از اتمام کلاس

3.      گذاشتن فرم تشکیل کلاسهاوبرگه های دستی حضور وغیاب درپوشه ها در شروع ترم

4.      گذاشتن لیستهای کامپیوتری حضور وغیاب پس از انتخاب واحد در شروع ترم

5.      گذاشتن لیستهای کامپیوتری حضور وغیاب پس از حذف و اضافه در شوع ترم

6.      نصب برنامه های کلاسی وتقویم دانشگاهی روی برد هر رشته در شروع ترم

7.      اخذ شماره تماس اساتید و نمایندگان دانشجویی جهت برقراری ارتباط در طول ترم و گاها" اخذ شماره هایی که تغییر میکند و یا در صورت تغییر نماینده

8.      چک کردن اتوماسیون در هر روز و بررسی نامه های دریافتی ارسال نامه های واحد سرپرستی دروس

9.      نظارت بر امور کلاسها دربین ساعت اداری ( اطلاع تخلیه کلاس از دانشجو و خاموش بودن - قفل بودن درب کمد سیستمها و درب کلاس) در صورت لزوم

10- پاسخگویی به ارباب رجوع حضوری و تلفنی (اساتید دانشجویان کارمندان) به تعداد بسیار زیاد در طول    

در ساعت اداری

11-                       تماس با اساتیدی که در ساعت مقرر سر کلاسها حضور ندارند به جهت یاداوری

12-                        نصب اطلاعیه در هر روز اعم از: اطلاعیه های آموزش- اطلاع رسانی دانشجویان از نامه های دانشگاه و قسمتهای مختلف دانشکده و پیگیری از لیست حضور و غیاب در مورد دانشجویان مذکور و  نصب اطلاعیه کلاسهای جبرانی و یا عدم تشکیل یا تغییر ساعت کلاسها

13-                        دادن درخواستهای قسمت سرپرستی دروس جهت تهیه لوازم کسریهای واحد  و پیگیری آن

14-                        همکاری با واحد حق التدریس تحویل و عودت برگه های حق التدریس اساتید در 3 نوبت

15-                        همکاری با واحد توسعه در 2 نوبت تحویل و عودت پاسخنامه امتحانات تستی و فرم طرح درس اساتید

16-                        همکاری با واحد امتحانات تحویل پاکت جهت طرح سوال

17-                       تشکیل کلاسهای جبرانی پس از تایید نامه از طرف معاونت آموزشی و حراست دانشکده و هماهنگی با واحد نگهبانی جهت تشکیل کلاس پس از ساعت اداری

18-                        بررسی پوشه های کلاسی برای اعلام حدنصاب رسیدن غیبتهامحرومین چند بار در طول ترم

19-                        بررسی پوشه ها جهت حد نصاب رسیدن و حضور اساتید

20-                        اعلام حدنصاب غیبتها یک ماه ونیم پس از شروع ترم

21-                        اعلام محرومین قبل از تایید اساتید

22-                        اعلام محرومی پس از تایید اساتید

23-                        در صورت مراجعه دانشجو و درخواست مکرر برای بررسی غیبتهادر زمان مختلف غیر از اعلام حد نصاب و محرومین

24-                        همکاری در تشکیل امتحانات میان ترم با اساتید

25-                        نظارت بر  کارهای فرد خدماتی واحد

26-                        بررسی برنامه های درسی در زمان نزدیک به آخر ترم جهت عدم بروز اشکال در اجرای امتحانات با همکاری واحد برنامه ریزی و امتحانات

27-                        همکاری در زمان امتحانات ( مراقب جلسات امتحانی )