خانه نقشه سایت ورود اعضا English
دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
معرفی اعضاء

-          جلسات شورای آموزشی دانشکده

اعضاء: رئیس دانشکده

- معاون آموزشی

- معاون پژوهشی

- معاون دانشجویی فرهنگی

- مدیران گروه های آموزشی

- رئیس اداره خدمات آموزش

- رئیس دفتر توسعه آموزش پزشکی