خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨
معرفی رئیس اداره

نام و نام خانوادگی :                                          

دکتر فرنوش جاراللهی

تحصیلات:

دکترای تخصصی شنوایی شناسی

سمت :

رئیس اداره خدمات آموزش

عضو هیئت علمی گروه شنوایی شناسی

سابقه کار:

26 سال تخصصی شنوایی شناسی

2 سال مدیرگروه شنوایی شناسی

5 سال در حوزه های آموزشی

شماره تلفن:

22228051 داخلی 164

مستقیم: 22269609

شرح وظایف و مسئولیت ها:
-1 نظارت بر حسن اجراي دقیق مقررات و آئین نامه هاي آموزشی
-2 سیاست گذاري جهت رفع مشکلات اجرایی اداره آموزش
-3 ارجاع کلیه مکاتبات و مراسلات به واحدهاي مختلف اداره آموزش
-4 تائید پیشنویس نامه ها و فرم هاي تایپ شده
-5 پاسخ به موارد ارجاعی از سوي مسئولین دانشکده
-6 ملاقات با همکاران و راهنمائی آنان در طول روز جهت حل و فصل مسائل و مشکلات آموزشی
-7 نظارت بر حسن اجراي وظایف کارشناسان و کارکنان اداره آموزش
-8 ارزشیابی کارشناسان و کارکنان اداره آموزش
-9 تائید کارکرد ماهیانه کارکنان اداره آموزش
-10 تشکیل جلسات با همکاران جهت تبادل نظر و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات
-11 نظارت برحسن انجام امور ثبت نام و انتخاب واحد دانشجویان در هر نیمسال
-12 نظارت بر حسن انجام برنامه ریزي دروس نظري، امتحانی و تنظیم برنامه هاي هفتگی
-13 نظارت بر حسن اجراي امتحانات پایان ترم
-14 دریافت گزارشات پیشرفت تحصیلی دانشجویان از کارشناسان آموزش در طول هر نیمسال و بررسی و اقدام لازم
-15 نظارت بر حسن انجام امور فارغ التحصیلان
-16 بررسی گزارش وضعیت تحصیلی دانشجویان فارغ التحصیل
-17 کنترل و امضاء گزارش فراغت از تحصیل دانشجویان
-18 تائید کلیه مکاتبات، فرم هاي متقاضیان ادامه تحصیل یا کار در خارج از کشور و ارجاع به معاونت آموزشی
-19 برقراري ارتباط مستقیم با معاون آموزشی دانشکده در رابطه با مسائل آموزشی دانشجویان
-20 پذیرش دانشجویان در طول روز جهت حل و فصل مسائل و درخواست هاي امور آموزشی آنان
٢١ - هماهنگی با معاونت آموزشی درخصوص نیاز به برگزاري جلسات آموزشی
-22 شرکت در جلسات اداري در راستاي مسائل همکاران و امور اداري
-23 شرکت در جلسات شوراهاي آموزشی،تحصیلات تکمیلی، اساتید مشاور و اساتید مشاور طرح شاهد، تشویق، پیشرفت تحصیلی دانشجویان و ....
-24 شرکت در جلسات اعلام شده از سوي دانشگاه و دانشکده
٢٥ - بررسی کلیه صورتجلسه هاي تدوین شده از سوي دبیرجلسات اداره آموزش، و ارسال آن براي معاونت آموزشی