خانه نقشه سایت ورود اعضا English
جمعه ٠١ شهريور ١٣٩٨
دفتر معاونت

نام و نام خانوادگی :

معصومه شیخ سفلی

تحصیلات:

دیپلم

سابقه کار:

22 سال

سمت :

کارمند

مسئولیت:

- مسئول دفتر معاونت آموزشی

- مسئول دبیرخانه اداره آموزش

شماره تلفن:

22228051 داخلی 163

 

شرح وظایف مسئول دفتر معاونت آموزشی
-1 دریافت دستورات لازم از رئیس مربوطه
-2 پاسخ گوئی به تلفن هاي داخلی و خارج از دانشکده
-3 تنظیم روزانه برنامه ملاقات ها و جلسات
-4 پاسخ گوئی به مراجعین
-5 تایپ کلیه مکاتبات
-6 انجام زیراکس هاي فوري دفتر
-7 درخواست وسایل مورد نیاز دفتر از معاونت اداري و مالی
-8 مسئول دبیرخانه اداره آموزش
-9 پی گیري کلیه نامه هاي ارسالی به واحدهاي مختلف جهت عودت به موقع و بازخورد لازم
-10 تحویل کارهاي روزانه از دبیرخانه جهت امضاء سپس تفکیک و عودت به دبیرخانه
-11 تحویل کارهاي روزانه از اداره آموزش جهت امضاء، سپس تفکیک و عودت به دبیرخانه
-12 هماهنگی زمان تشکیل کلیه جلسات آموزشی با معاون آموزشی و رئیس اداره آموزش، و اطلاع رسانی آن به
اعضاي جلسه و دبیر جلسات آموزش
-13 دریافت صورتجلسه تأیید شده از سوي معاونت آموزشی و ارسال آن براي دریافت امضاء حاضرین در جلسه
-14 ارسال صورت جلسه تایپی و تائید شده شوراي آموزشی براي اعضاء در سیستم اتوماسیون (پس از امضاء اعضاء)
-15 پی گیري گزارش ساعت کاري ماهیانه اعضاء هیات علمی و کارکنان آموزش، و ارسال آن به معاونت اداري و مالی
-16 بایگانی نامه ها و بررسی کارهاي در دست پیگیري جهت هفته آینده در پایان هفته
-17 پی گیري درخواست مدیران گروه ها در مواقع مربوطه
-18 تهیه و تایپ تقدیرنامه در موقع مقرر
-19 تهیه لوح براي برگزیدگان در مناسبت هاي مرتبط با حوزه آموزش
-20 برقراري ارتباط با اداره آموزش و پی گیري موارد مربوطه
-21 تهیه پیشنویس ابلاغ اساتید مشاور در شروع هر نیمسال تحصیلی در کلیه مقاطع تحصیلی
-22 تهیه پیشنویس ابلاغ انتخاب هاي داخل دانشکده
٢٣ - راهنمایی دانشجو براي دریافت امضاء از معاونت آموزشی و ممهور نمودن آن، و ارجاع دانشجو به دبیرخانه جهت
٩۴/٧/ شماره نمودن آن. اصلاح شده-
۴