خانه نقشه سایت ورود اعضا English
سه شنبه ٠٤ تير ١٣٩٨
ماموریت های چشم انداز

1-    تربيت نيروهاي انساني متخصص كارآمد در رشته هاي مختلف علوم توانبخشي.

2-    توسعه دوره هاي تحصيلات تكميلي.

3-    گسترش دانش و فناوري در زمينه هاي مختلف علوم توانبخشي.

4-    رساندن سطح خدمات آموزشي و درماني به حد استانداردهاي جهاني.

5-    توسعه تحقيقات كاربردي درباره تعامل انسان، ماشين و محیط کار (ارگونومي) در جهت كاهش صدمات وارده به كاربر و سيستم .

6-    شناسايي و بهبود شرايط و امكانات مناسب جهت تدوين و انتشار منابع تخصصي و عمومي رشته هاي توان بخشي.

7-    برنامه ريزي و اجراي دوره هاي كوتاه مدت حرفه اي جهت دانش آموختگان.

8-    فراهم نمودن زمينه ارتقاء علمي و رتبه اي اعضاي هيئت علمي دانشكده.

9-    شناسايي و فراهم كردن شرايط و امكانات مناسب جهت گسترش تحقيقات در زمينه هاي آموزشي، پ‍ژوهشي و درماني.

10- شناسايي شاخص ها، امكانات و شرايط براي ارائه بهترين خدمات توان بخشي به نيازمندان و پيشنهاد راهكارهايي براي حضور كارآمد آنها در جامعه.

11-توسعه تحقيقات جهت شناسايي مبتلايان به اختلالات و اشخاص در معرض خطر به منظور پيش بيني و اجراي برنامه هاي پيشگيري از بروز يا تشديد ناتواني ها.

12-شناسايي استعدادها جهت افزايش توان نظري، عملي و باليني فردي و گروهي در دانشكده علوم توانبخشي.

13-شناسايي عوامل و موانع پيشرفت دانشكده.

14-همكاري جهت بهبود ارائه خدمات مراكز توان بخشي و دستيابي به جايگاه مناسب مشورتي و نظارتي در معاونت درمان دانشگاه .

15-جلب همكاري صاحبنظران و دانش آموختگان رشته هاي توان بخشي در تدوين و اجراي سياست هاي آينده دانشكده علوم توانبخشي.

16-توسعه ارتباطات علمي با دانشگاههاي داخل و خارج.

17-دستيابي به نظام مديريتي مبتني بر دو اصل رابطه مدار و وظيفه مدار قوي براي حداكثر استفاده از تمامي نيروها و امكانات دانشكده.

18-توسعه باور، انديشه و كاركرد سازماني در جهت تاكيد بر احترام عملي به شايستگي علمي، باليني و اجرايي كاركنان.

19-توسعه مشاركت منابع انساني در تصميم سازي و اداره امور.

20-ارتقاء مهارت هاي منابع انساني و كيفيت خدمات.

21-احترام به حقوق مادي و معنوي كاركنان و افزايش امنيت شغلي.

22-توسعه روابط متقابل دانشكده با سازمان ها و نهادهاي مربوطه و افزايش آگاهي جامعه در مورد نقش خدمات توان بخشي.