خانه نقشه سایت ورود اعضا English
دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
برنامه استراتژیک گروه

 

 

برنامه راهبردی گروه گفتاردرمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران

برای سالهای94 تا 97

هدف‌های کلی گروه گفتاردرمانی

1-     تربیت نیروی انسانی کارآمد درراستای تأمین نیاز وتقاضای نظام سلامت و توانبخشی کشور درحوزه‌های مختلف تخصصی مرتبط با رشته گفتاردرمانی

2-     تدوین و انجام طرحهایپژوهشی در پاسخ به نیازهای جامعه هدف در حیطه های زبان،گفتار ،صوت و بلع  ) مبتنی بر رساله های دانشجویان ارشد و دکترا وحیطه های تخصصی اساتیدگروه(

3-     ارتقاء سطح علمی وتوانمندی اعضای گروه، دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد و کارشناسی

4-     توسعه وارتقا سطح  کمی وکیفی خدمات گفتاردرمانی درمراکز گفتاردرماني تحت پوشش دانشگاه علوم پزشكي ايران

 

 

هدف‌های ویژه مربوط بههدف کلی1

1-     تربیت آسيب شناسان گفتار و زبان توانمند در مقطع کارشناسي درراستای تأمین نیاز وتقاضای نظام سلامت و توانبخشی کشور

2-     تربیت آسيب شناسان گفتار و زبان کارشناس ارشد توانمند درراستای تامین نیاز وتقاضای نظام سلامت و توانبخشی کشور

3-     تربیت آسيب شناسان گفتار و زبان توانمند در مقطع دکتری درراستای تامین نیاز وتقاضای نظام سلامت و توانبخشی کشور در حوزه‌های مختلف تخصصی مرتبط با رشته گفتاردرمانی

 

هدف‌های ویژه مربوط بههدف کلی2

1-     تدوین طرحهای پژوهشی براساس اولویتها و نیازهای جامعه هدف

2-     چاپ مقالات حاصل ازطرحهای پژوهشی وپایان نامه‌های دانشجویی درمجلات معتبرداخلی وخارجی

3-     ارائه مقالات بصورت سخنرانی وپوستر درکنفرانسهای داخلی وخارجی

4-     تهیه محصولات علمی (آزمون، ابزارهای بالینی، بستههای آموزشی) مطابق با نیاز های علمی دانش آموختگان و جامعه هدف

 

هدف‌های ویژه مربوط بههدف کلی3

1-     ارتباط فعال با سایر دانشکدههای توانبخشی، و سایر رشتههای مرتبط با رشته گفتاردرمانی

2-     استفاده از توانمندی علمی دانشجویان دکتری جهت ارتقاء سطح علمی دانشجویان کارشناسی از طریق برگزاری جلسات مستمر  morning

3-     برگزاری ماهانۀ جلسات ژورنال کلاب  و سمینارهای یک روزه توسط اعضای گروه و دانشجویان دکترای گفتاردرمانی

4-     برگزاری مستمر کارگاه‌های علمی توسط اعضای گروه گفتاردرمانی

 

هدف‌های ویژه: هدف کلی4

1-     ایجاد فرصتهای مطالعاتی و پژوهشی کوتاه مدت به منظور توسعه دانش و ارتباط با گروههای علمی داخل و خارج از کشور

2-     برگزاری کارگاه‌های آموزشیاز جانب اعضای هیات علمی به منظور توانمند سازی سرپرستان بالینی مراکز گفتاردرمانی درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران

3-     حضور اعضای هیات علمی گروه به عنوان سرپرست بالینی کارآموزی و کارورزی دانشجویان در مقطع کارشناسی

4-     استفاده از توانمندي دانشجويان مقطع دكتري جهت سرپرستي كارورزي و كارآموزي باليني

5-     آموزش مهارتها وانتقال تجارب بالینی از سرپرستان بالینی به دانشجویان

6-      گسترش فضای آموزشی بالینی در مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران