خانه نقشه سایت ورود اعضا English
دوشنبه ٢٧ خرداد ١٣٩٨
اعضای هیئت علمی

                                             اعضای هیئت علمی گروه آموزشی کاردرمانی

                                                         به ترتیب حروف الفباء

 

دکتراکرم آزاد

استادیار

دکتری تخصصی کاردرمانی     

پست الکترونیکی:azad.a@iums.ac.ir

تلفن: 22228051 داخلی376

CV

 

Description: IMG_0002.jpgدکتر ملاحت اکبرفهیمی

استادیار

دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی

پست الکترونیکی:akbarfahimi.m@iums.ac.ir

تلفن: 22228051 داخلی377

CV

دکتر مالک امینی

استادیار

دکترای تخصصی کاردرمانی

پست الکترونیک :malekamini8@gmail.com 

تلفن :22228051 داخلی

cv

 

Description: Taghizade.JPGقربان تقی زاده

مربی

دانشجوی دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی

پست الکترونیکی:taghizadeh.gh@iums.ac.ir

تلفن: 22228051 داخلی333

 

Description: IMG_0001.jpgدکترافسون حسنی مهربان

دانشیار                     

دکتری تخصصی کاردرمانی

پست الکترونیکی: mehraban.a@iums.ac.ir

تلفن: 22228051 داخلی383

CV

 

دکتر میترا خلف بیگی

استادیار

دکترای تخصصی کاردرمانی

پست الکترونیکی khalafbeigi.m@iums.ac.ir

تلفن :22228051 داخلی 388

CV

 

دکتر نرگس شفارودی

استادیار

دکترای تخصصی کاردرمانی

پست الکترونیکیshafarodi.n@iums.ac.ir

تلفن :22228051 داخلی 386

CV

 

 

Description: axe-faral.jpg

دکتر فرانک علی آبادی

استادیار

دکترای تخصصی کاردرمانی

پست الکترونیکی aliabadi.f@iums.ac.ir

تلفن :22228051 داخلی 388

 

 

دکترمهدی  علیزاده

استادیار

دکترای تخصصی علوم اعصاب شناختی

پست الکترونیکی alizadeh.m@iums.ac.ir

تلفن :22228051 داخلی333

 

دکتر سمانه کرمعلی اسماعیلی

استادیار

دکترای تخصصی کار درمانی

پست الکترونیک :

Samauneh.esmaeili@gmail.com

smaeili_ot@yahoo.com

تلفن22222059- داخلی  368 فکس:2220946

cv

دکتر لاله لاجوردی

استادیار

دکترای تخصصی کاردرمانی

پست الکترونیکی lajevardi.l@iums.ac.ir

تلفن :22228051 داخلی 381

CV